הלכות תפילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי נטילת ידיים של שחרית אחת המצוות הראשונות שאנו מקיימים מדי בוקר היא נטילת ידיים. ישנו דיון נרחב סביב טעמה של מצווה זו ופירוט ההלכות הנוגעות לה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכות התורה מדי יום ביומו אנו מברכים ברכות התורה. בשיעור זה נלמד על חשיבותן, תכנן, פרטיהם, ומי מתחייב בהם.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכות השחר וקרבנות בשיעור זה נתבונן בברכות השחר אותם אנו מברכים מדי יום ונדון בטבען, זמנן וחיובן.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי פסוקי דזמרה מדי בוקר בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, אנו אומרים פסוקי דזמרה. בשיעור זה נדון בטעמם, בתכנם, מה הדין במאחר אליהם, ובייחודיות שלהם בשבת.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי קריאת שמע מיד לאחר פסוקי דזמרה אנו מגיעים לחלק המרכזי של תפילת שחרית המורכב מקריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה-עשרה. פרק זה יעסוק במצוות קריאת שמע, מקורה ותוכנה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכות קריאת שמע - חלק א' בפרק זה נדון בטבען של הברכות המקדימות את קריאת שמע, התפקיד שהן ממלאות והיחס ביניהן לבין קריאת שמע.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכות קריאת שמע – חלק ב' בפרק זה נדון בברכות שלאחר קריאת שמע ובסמיכת גאולה לתפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הפסק בברכות קריאת שמע בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות להפסקות ולהפסק במהלך קריאת שמע וברכותיה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי זמני קריאת שמע וברכותיה בשיעור זה נלמד מהי משמעות "בשכבך ובקומך" , כיצד נקבעו זמנים אלו, מהו הזמן המוקדם ביותר שבו מותר לקרוא קריאת שמע ומהו הזמן המאוחר ביותר שמותר לקראותה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי כוונה בקריאת שמע והלכות קריאת שמע בפרק זה, נעסוק בשאלה אם קריאת שמע צריכה להיאמר בכוונה, ואם כן, מהי הכוונה המיוחדת הנדרשת כאן. כמו כן נסקור בקצרה הלכות הנוגעות לקריאת שמע.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי מקומות ומצבים בעייתיים בקריאת שמע - חלק א' - "והיה מחנך קדוש" בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות לקריאת שמע והנובעות מהדרישה "והיה מחנך קדוש". ההלכות בפרק זה נוגעות גם לתפילה, לברכות וללימוד תורה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי מקומות ומצבים בעייתיים בקריאת שמע - חלק ב' - "ולא ייראה בך ערוות דבר" בפרק זה נעסוק בדיני ערווה, צניעות ובית הכסא בכלל ובקריאת שמע בפרט.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תפילה ושמונה עשרה – עבודה שבלב בפרק זה נעסוק במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן לגבי גדר חיוב מצוות תפילה ובהשלכות המעשיות של מחלוקת זו - בתוכן, חיוב נשים בתפילה. בהמשך נעסוק במקור ייסוד התפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי נוסח תפילת שמונה-עשרה בשיעור זה נעסוק במבנה תפילת שמונה עשרה וביחס שבין הברכות. לאחר מכן נדון במקרה בו שכח או דילג על אחת מברכות תפילת שמונה עשרה. בסוף השיעור נעסוק בנוסח התפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הכנות לתפילה בשיעור זה נעסוק בלבוש ובמקומות הראויים לתפילה, ולאחר מכן נעסוק בדברים האסורים והמותרים לפני התפילה. לבסוף, נתבונן בהכנה הרוחנית שיש לעשות לתפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי זמני התפילה בפרק זה נדון בזמני הבוקר, הנוגעים לתפילת שחרית, ובהשלכות המעשיות של זמנים הלכתיים אלה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תפילת תשלומין הפרק הקודם דן בזמניהן של התפילות היומיות. מה יעשה אדם שבטעות לא התפלל את אחת התפילות היומיות? על כך בפרק הבא.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תפילת שמונה עשרה כהלכתה בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות לתפילת שמונה-עשרה, כולל לאופן שבו יש לגשת אל התפילה, כיצד יש לעמוד, לאיזה כיוון לפנות ומתי וכיצד יש לכרוע.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי כוונה והסחות דעת בזמן התפילה מעבר לכוונה הכללית שנדרשת בקיום מצוות, קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, מעצם יסודן, מצריכות רמה גבוהה יותר של כוונה ואף סוג אחר של כוונה, לעומת מצוות אחרות. בשיעור זה נלמד כיצד לכוון בתפילת שמונה עשרה
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תפילה אישית – שפת התפילה ובקשות אישיות בשיעור זה נעסוק בשפת התפילה: מתי יש להתפלל דווקא בלשון הקודש, ומה דיני תפילה בשפת המקום. בהמשך נדון במקומם של בקשות אישיות בזמן התפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תפילת נדבה וחלופות לתפילת שמונה-עשרה בפרקים הקודמים עסקנו בחובה להתפלל שלוש פעמים ביום. בשיעור זה נעסוק בשאלה האם אפשר וראוי להתפלל יותר מכך, וכיצד ניתן לעשות זאת.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הוספות וטעויות בתפילת שמונה-עשרה – פרק א' פרק זה יעסוק בהוספות הקיימות בתפילה, מתי והיכן יש לשלבן בתפילה, וכיצד יש לנהוג במקרה והושמטה התוספות בטעות – אם מותר להמשיך להתפלל שמונה-עשרה, או שאולי צריך לחזור לראש התפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הוספות וטעויות בתפילת שמונה-עשרה – פרק ב' בפרק זה נמשיך לדון בהוספות שבתפילת שמונה עשרה. תחילה נדון בדיני שאילת גשמים במקומות ייחודים בעולם, לאחר מכן בדיני טעויות בשאילת גשמים, ולבסוף נעסוק בשאר התוספות שבתפילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי סיומה של תפילת שמונה עשרה בשיעור זה נעסוק בפסוקים ובתפילות שנאמרות בסיומה של תפילת שמונה עשרה. לאחר מכן נדון בפסיעות שבסוף התפילה ובדיני ישיבה והליכה לפני המתפלל.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי חזרת הש"ץ - חלק א' בפרק זה נעסוק בטעמה של חזרת הש"ץ ובטיבה, מידת הרלוונטיות של חזרת הש"ץ בימינו, בשאלה אם ניתן לסמוך על חזרת הש"ץ כדי לצאת לידי חובת תפילה, ובאילו נסיבות.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי חזרת הש"ץ - חלק ב' בשיעור זה נעסוק בהגדרתה של תפילת שמונה עשרה, בפתיחתה ובסיומה ובדיני קיצור והשמטות בתפילה. בהמשך נעיין בדיני עניין אמן וברוך הוא וברוך שמו.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי קדושה ומודים דרבנן בשיעור זה נעסוק בדיני ומקורות "קדושה", התפילה התפילה הנאמרת על ידי שליח הציבור והציבור בברכה השלישית של שמונה-עשרה, ו"מודים דרבנן", תפילה שהציבור אומר בזמן שהחזן אומר "מודים".
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק א' בשיעור זה נפתח את סדרת השיעורים העוסקת בברכת כהנים, תחילה נעסוק ביחס שבין הברכה במקדש ובתפילה וגדרי המצווה, ולאחר מכן נדון בהכנות הנדרשות לפני קיום הברכה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק ב' בשיעור זה נמשיך בעיסוק בדיני ברכת כהנים, האם על הכהן להפסיק בתפילתו לצורך הברכה ובקריאת 'כהנים' לפני הברכה. לאחר מכן נפרט כיצד יש לאומרה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק ג' בשיעור זה נמשיך לעסוק במצוות ברכת כהנים, נדון בהתנהלות הציבור בזמן הברכה, במקרים בהם אסור לכהן לברך, ובמקומות בהם לא נאמרת הברכה.

עמודים