מחשבה על התפילה (2)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם פתיחה + רבי סעדיה גאון (א) בשיעור זה נדון בשאלה האם תפילה היא מצד בקשה או מצד עבודה, ונביא את דברי רס"ג על מהות התפילה בספר המצוות שלו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (א) – (ב) בשיעור זה נתחיל לראות את את גישת רבנו בחיי על תפקיד התפילה בספרו חובות הלבבות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (ב) – (ג) בשיעור זה נעסוק בתפילה שרבנו בחיי כן מבכר - התפילה האישית.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (א) – (ד) בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (ב) – (ה) בשיעור זה נראה את מקומה של התפילה בעבודת ה' אצל ריה"ל.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (א) – מבוא כללי (ו) בשיעור זה נתחיל לעסוק בסוגיית התפילה אל הרמב"ם, הגדרת המצווה, מקום הכוונה וקושיות מחשבתיות סביב עניין הפניה לקב"ה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ב) – משנה תורה (ז) בשיעור זה נמשיך עם שני עניינים נוספים אצל הרמב"ם- דעת ותפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ג) – מורה נבוכים (ח) בשיעור זה נראה את גישת הרמב"ם לתפילה ולשאלות העולות ממנה במורה נבוכים.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ד) – מורה נבוכים (ט) בשיעור זה נמשיך במשנת הרמב"ם ונעסוק בשאלת השפעת התפילה על ההתערבות הא-לוהית.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רמב"ן (א) – (י) בשיעור זה נעסוק בטעם התפילה לפי הרמב"ן, ובסיבה שהוא מונה אותה כמצווה מדרבנן.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רמב"ן (ב) – (יא) בשיעור זה נמשיך בדיון ברמב"ן סביב טעם התפילה והיותה מצווה מדרבנן.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רבי חסדאי קרשקש (יב) בשיעור זה נעסוק בתפיסת רבי חסדאי קרשקש את פעולת התפילה ואת מחלוקתו על הרבמ"ם סביב תארי הקב"ה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם ספר העיקרים (א) – (יג) בשיעור זה נתמקד בסתירה בין פרקים ט"ז וי"ח בספר העיקרים על פעולת התפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם ספר העיקרים (יד) – (ב) בשיעור זה נראה הסברים נוספים לסתירה בין פרק ט"ז לפרק י"ח.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם המבי"ט (טו) בשיעור זה נראה את גישת המבי"ט לתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם מהר"ל (טז) – (א) בשיעור זה נתחיל לעסוק בגישת המהר"ל על מקומה ותפקידה של התפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם מהר"ל (יז) – (ב) בשיעור זה נראה את התפילה במשנת המהר"ל כמבטאת את חסרון האדם.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם מהר"ל (יח) – (ג) בשיעור זה נראה איך במשנת המהר"ל התפילה מעמידה את היחס בין ה'עילה' וה'עלול', בין הבורא והאדם.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שערי אורה (יט) – (א) בשיעור זה נראה מדוע העמקה בשמותיו של הקב"ה חשובה לתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שערי אורה (כ) – (ב) בשיעור זה נראה את האופן שבו האדם משתמש בשמותיו של הקב"ה בתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רבנו בחיי בן אשר (כא) – (א) בשיעור זה נראה את האופן שבו תפילות פועלות במשנת ברבנו בחיי.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רבנו בחיי בן אשר (כב) – התפילה צורך גבוה (ב) בשיעור זה נראה את האופן שבו התפילה במשנת רבנו בחיי היא צורך הדיוט.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם טעם התפילה בראשונים (כג) – שיעור סיכום (א) – מרס"ג ועד רמב"ם בשיעור זה נסכם את דברי רס"ג, רבנו בחיי, ריה"ל ורמב"ם, ובשיעור הבא נסכם את החכמים שמהרמב"ן ועד למהר"ל.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם טעם התפילה בראשונים (כד) – שיעור סיכום (ב) – מהרמב"ן עד למהר"ל בשיעור זה נמשיך את סיכום הראשונים מהשיעור הקודם.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם האר"י – מבוא (כה) – (א) בשיעור נפתח את נושא התפילה במשנת האר"י.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם האר"י (כו) – (ב)
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם האר"י (כז) – (ג)
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כח) – (א) אף שיש עוד הרבה מה לומר על התפילה בכתבי האר"י, אפילו ברמת העקרונות הבסיסיים, נמשיך בכל זאת לרמח"ל. בהמשך הדרך עוד נראה יסודות משיטתו של האר"י, דרך פרשנותם של חכמי ישראל שאחריו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כט) – (ב)
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם רמח"ל (ל) – (ג)

עמודים