מחשבה על התפילה (2)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם טעם התפילה מרס"ג ועד מהר"ל – שיעור סיכום (לא)
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 32 האר"י (א) – עליית העולמות השנה נעסוק בעזרת ה' בטעם התפילה בעולמם של החסידים והמתנגדים, ובהגותם של הראי"ה קוק, הרב סולובייצ'יק והרב יהודה לאון אשכנזי (מניטו). על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, נפתח תחילה בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 33 האר"י (ב) – בירור הניצוצות על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, פתחנו בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. שני היסודות הללו הם בירור הניצוצות ועליית העולמות. בשיעור שעבר עסקנו במושג עליית העולמות, והפעם נעסוק בבירור הניצוצות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 34 הבעל שם טוב (א) – יסודות התפילה בשיעורים הקודמים חזרנו על העקרונות בירור הניצוצות והעלאת העולמות שטבע האר"י. לפני שנראה כיצד הבעש"ט מיישם אותן, נתבונן בעקרונות שטבע הבעש"ט עצמו בתנועת החסידות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 35 הבעל שם טוב (ב) - עליית העולמות בתפילה לפי הבעש"ט כפי שנוכחנו לראות בשני השיעורים הראשונים, האר"י לוקח את התפילה מהתמודדות קונקרטית מול הבעיות האישיות והלאומיות, לעבר מרחבי המציאות לכל היקפה וגובהה. השיעור נבחן כיצד היסודות שטבע האר"י מוארים באור חדש בדברי הבעש"ט.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 36 הבעש"ט (ג) – בירור הניצוצות והעלאת המחשבות הזרות לפי הבעש"ט בשיעור הקודם ראינו כיצד הבעש"ט מיישם את עקרון העלאת העולמות, וכעת נראה כיצד הוא מיישם את עקרון בירור הניצוצות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 37 המחשבות הזרות בדברי המגיד ממזריטש (ד) נתעמק הפעם בהדרכתו של המגיד, על פי הבעש"ט, כיצד להתמודד מול המחשבות הזרות הדוחות את האדם החוצה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 38 טעם התפילה בחסידות חב"ד (א) לפני שניכנס לדברי אדמו"ר הזקן על התפילה, עלינו לפגוש קודם כל את יסודותיו של ספר התניא. מתוך היסודות נבין גם את עניינה של התפילה לפי ספר התניא, ובייחוד את האופן שבו הוא מיישם את העלאת העולמות ובירור הניצוצות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 39 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ב) שיאה של עבודת הבינוני מתרחש בקריאת שמע. הרגעים שבהם קוראים קריאת שמע הם בין רגעי השיא היחידים של הבינוני שבהם הוא טועם משהו מהמדרגה שמעליו – מדרגת הצדיק. נתבונן בשיעור זה בדברי האדמו"ר הזקן על הפעולה המתרחשת בקריאת שמע.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 40 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ג) מושגי היסוד שפגשנו אצל האר"י הם ארבעת העולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. המושגים הללו הם מיסודות עולם הקבלה, והפעם נראה אותם כפי שהם מתפענחים בדברי בעל התניא.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 41 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ד) בשיעור הקודם ראינו כיצד ארבעת העולמות באים לידי ביטוי אצל בעל התניא. בשיעור זה נעבור ליסוד השני שראינו בדברי האר"י על התפילה, בירור הניצוצות. כפי שראינו בנושא העלאת העולמות, בעל התניא לקח את המושגים של עולם הקבלה וברר מה משמעותם לעולם הנפש; בדרך זו הוא הולך גם בדבריו שנראה כעת.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 42 נפש החיים (א) למדנו על טעם התפילה בדורות הראשונים של החסידות – אצל הבעל שם טוב, המגיד ממזריטש ובעל התניא. עוד נפגוש את התפילה בחסידות בהמשך דרכנו, אבל כעת נעבור לתפילה בספר נפש החיים. מעולמה של החסידות אנחנו עוברים היישר לרבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, שאפשר לראות בספרו נפש החיים גם מעין תגובה לספר התניא – ספרה השיטתי של החסידות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שיעור 43: נפש החיים (ב) פתחנו בשיעור שעבר את לימודנו בטעם התפילה לפי רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים. ראינו את דבריו על מושג הברכה, שפירושו הוספת שפע. כדי לחדד יותר את העניין, ניפגש עתה עם אחד היסודות המרכזיים בספר נפש החיים.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שיעור 44: נפש החיים (ג) נדמה שהמילים עוסקות בצרכים האישיים שלנו, אך באמת איננו אמורים לחשוב בתפילה על משמעות המילים. מאחורי המילים עומדות כוונותיהם העמוקות של אנשי כנסת הגדולה, לצורך העולמות העליונים. אמנם, נפש החיים בכל זאת מחפש את מקומה של הנפש בתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שיעור 45: נפש החיים (ד) אנו ממשיכים את מסענו בנפש החיים, והפעם חוזרים למושגים שמלווים אותנו מאז המפגש עם תורת האר"י: העלאת העולמות ובירור הניצוצות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 46 רבי נחמן מברסלב (א) אם אצל כל אחד מגדולי ישראל שראינו, נוכחנו לדעת שהתפילה היא סוגיה עמוקה ורחבה – בוודאי כך אצל רבי נחמן מברסלב. לא נוכל להקיף את כל הרוחב והעומק של דבריו בנושא התפילה, אפילו לא במידה התמציתית שבה עסקנו בתניא ובנפש החיים, אך נוכל לעסוק ביסודות מרכזיים מתוכם.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 47 רבי נחמן מברסלב (ב) בשיעור שעבר נכנסנו בשערי רבי נחמן מברסלב, וראינו שרבי נחמן, כמו הבעל שם טוב, מתאר את התפילה בתור המקור לכל המעלות שזכה להן. אולם, התפילה של רבי נחמן שונה מהתפילה השכלית של הראשונים, מהתפילה הרוחנית-מיסטית שראינו אצל הבעל שם טוב וגם מהשילוב ביניהם שראינו אצל בעל התניא. אצל רבי נחמן התפילה היא פשוטה וישירה. נראה כעת את המשך התורה שראינו בשיעור שעבר.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 48 רבי נחמן מברסלב (ג) נראה עוד היבט בתפילה לפי רבי נחמן. הפעם מדובר בסוגיה שבכתבים של רבי נחמן עצמו אינה מופיעה רבות, אך תלמידו הגדול רבי נתן זיהה אותה בתור נקודה מרכזית, ועסק בה רבות – היחס שבין התורה והתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 49 רבי נחמן מברסלב (ד) בכמה מהתורות שראינו בשיעורים האחרונים, רבי נחמן עסק בקושי להתפלל לקדוש ברוך הוא בשל הריחוק שבין האדם לקדוש ברוך הוא, וחידש כי גם דרך זעקה ותפילה על שאי אפשר להתפלל – אפשר לזכות לקרבת ה'. ננסה בשיעור זה לגעת ברובד עמוק בדברי רבי נחמן, שעומד מאחורי יסוד זה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 50 רבי נחמן מברסלב (ה) לסיום מסענו בדברי רבי נחמן מברסלב, נחזור לסוגיה שבה אנו עוסקים מאז האר"י –עליית העולמות ובירורי הניצוצות בתפילה. מאז הבעל שם טוב, נושא בירורי הניצוצות מקושר בחסידות עם המחשבות הזרות שבתפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 51 הראי"ה קוק (א) כתבי הרב קוק המוקדמים מלמדים כי לתפילה יש תפקיד מרכזי הרבה יותר מטיפול במצוקותיו של האדם. היא נוטלת חלק משמעותי בבניין אישיותו, בעיצובה הרוחני ובהפנמתה, והיא משמשת לאדם מעין בחינה הפנימית שמשקפת לו היכן הוא מצוי בסולם ההזדהות עם הרצון האלוקי.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 52 הראי"ה קוק (ב) בשיעור שעבר עסקנו בתפקידה של התפילה בהצמחת האדם, מבחינה נפשית ורוחנית. הפעם ניכנס לסוגיית התפילה ממקומות עמוקים יותר בכתבי הרב.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 53 הראי"ה קוק (ג) בשיעור שעבר עסקנו בפרק שבו הרב מציג לפנינו את שתי הגישות הראשיות כיצד פועלת התפילה – הגישה הרציונלית והגישה המיסטית. כיצד מסביר הרב עצמו את התפילה, האם הוא הלך בדרכם של הפילוסופים היהודים או בדרכם של המקובלים? לא נופתע לגלות שהרב מציג גרסה משלו לכל אחת מהדרכים הללו. בשיעור הזה נתבונן יותר בפירוט בשימוש שעושה הרב בשתי הגישות הללו, ובגוון המיוחד שהן מקבלות אצלו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 54 הראי"ה קוק (ד) להשלמת עיוננו במשנת התפילה של הראי"ה, נפגוש הפעם את תפילתו של הרב כפי שהיא משתקפת מסידורו – עולת ראיה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 55 הרב סולובייצ'יק (א) מהרב קוק, שאותו ראינו בשיעורים הקודמים, נעבור לדבריו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק על התפילה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 56 הרב סולובייצ'יק (ב) בסוגיה של סמיכת גאולה לתפילה, הרב סולובייצ'יק קובע כי יש צורך ב"מתיר" לתפילה. במישור ההלכתי, הרב סולובייצ'יק עוסק ביסוד זה בהרחבה בספר "שיעורים לזכר אבא מרי". במאמר שלפנינו, רעיונות על התפילה, הוא ניגש לנושא מהמישור ההגותי.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 57 הרב סולובייצ'יק (ג) הרב סולובייצ'יק נחשף במהלך חייו באופן עמוק לתרבות המערבית, להגות ולפילוסופיה המערבית, והוא עושה בהם שימוש בהגותו. הזרם ההגותי הראשי שבא לביטוי בהגותו הוא זרם ההגות הקיומית-אכזיסטנציאליסטית, המציבה את העיסוק בקיום הממשי כקודם לשאלות המהות, שעמדו במרכז העיסוק של הפילוסופיה לדורותיה. הגות זו עומדת בבסיס החיבור "איש האמונה", וגם התפילה בחיבור זה נידונה מזווית קיומית.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 58 הרב יהודה ליאון אשכנזי – מניטו (א) ההנחה המקובלת היא שאם אפשר להתפלל, הרי שהאדם יכול להתפלל על כל מה שהוא רוצה. הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) מפקפק בהנחה זו. האם יש לתפילה גבולות? מדוע אי אפשר לפנות אל הקדוש ברוך הוא בכל בקשה שהיא?
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 59 הרב יהודה ליאון אשכנזי – מניטו (ב) תפילת הרשות קדמה לתפילת החובה. האבות התפללו תפילת רשות כיחידים, ואף בבית המקדש היחידים היו מתפללים בכוחות עצמם. מתי אם כן הופיעה תפילת החובה? ומה הקשר בין תפילת החובה לתפילה במניין?
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם 60 סיכום (א) מבט מסכם על הלימוד של השנה, ועל הכיוונים המרכזיים שעלו בו.

עמודים