קידושין29-40
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מקורות לשיעור הראשון רשימת מקורות לשיעור הראשון בסדרת השיעורים במסכת קידושין
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (א) נפתח את הלימוד במשנה בדף כט., ונתחיל בנושא הראשון שלה: חובות האב כלפי בנו. בשיעור הראשון נעסוק בהגדרת חובת האב כלפי בנו ובבחינת ביטוייה. האם ניתן לחלק בין החיובים השונים? ומה יסוד פטורה של האם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כט.-ל: - מצוות הבן על האב (ב) בשיעור שעבר עמדנו על היסוד הכללי של חובת האב כלפי בנו. כעת נעסוק בשתי מצוות פרטיות: מילה ופדיון. נחקור מיהו המחויב, הבן או האב; ואם הבן הוא המחויב – מדוע הוטל החיוב, בסופו של דבר, על כתפי האב. שאלה זו תועלה באופן כללי, ולאחר מכן באופן פרטי ביחס לכל אחת מן המצוות.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כט:-ל: - וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם בשיעור זה נעסוק בחובה השלישית של האב כלפי בנו: ללמדו תורה. נבחן חיוב זה לאור האפשרויות השונות שהעלינו בשיעורים הקודמים בהבנת חובות האב כלפי בנו, ותוך כדי כך נדון גם במצו?ת תלמוד תורה באופן כללי.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - יסוד מצות כיבוד הורים האם מצות כיבוד הורים היא מצוה שבין אדם למקום או מצוה שבין אדם לחברו? לשאלה זו השלכה על מוקד המצוה, ונפקא מינות שונות אותן נבחן. נעיין גם האם ייתכן שמצות כיבוד הורים כוללת שני דינים שונים, המתבטאים במסלולים שונים של קיום.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ל:-לב: - גדרי החיוב בכיבוד הורים בשיעור זה נעיין בפרטים שונים במצות כיבוד הורים, וננסה לבחון דרכם מה הם גדרי החיוב במצוה זו. נדון אם החיוב הוא בהנאת ההורה או שמא בשמיעה לקולו, ומהו הסכום שחייב הבן להוציא על הוריו, אם בכלל. ינחו אותנו בדיוננו היסודות שהעלינו בשיעור הקודם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לב:-לג. - מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן התנאים נחלקו ביחס שבין 'שיבה' ו'זקנה', מתוך הנחה ש'זקנה' משמעה חכמה. אנו נדון האם מדובר בשני ת?נאים שונים או בתנאי עיקרי ובתנאי משני, ביחס שבין קימה להידור, ובהבדל הכללי שבין רוב שנים לרוב חכמה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לג - כבוד רבו בשיעור זה נעיין בחיובו של אדם לכבד את רבו. נדון מה היחס בין החיוב לכבד כל חכם, אותו בחנו בשיעור הקודם, לבין החיוב לכבד רב. ננסה לראות אם יש לחיוב זה מקור עצמאי, ואם כן – מהו, ומה אופיו. במהלך הדיון ייבדקו הנפקא מינות השונות: גדר רבו, בן רב ואב תלמיד ועוד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לג:-לד. - הגדרת מצות עשה שהזמן גרמא בשיעור זה נעסוק בהגדרת מצות עשה שהזמן גרמא. המגמה העיקרית היא לבחון אם כדי להגדיר מצוה כ"זמן גרמא" צריך הזמן להוות מחייב בה, או שמא די בכך שיש לו השפעה על מעשה המצוה. שאלה זו תיבחן מהיבטים רבים: הגדרת המצוה כמצוה או כדין, הגדרתה כעשה, סוג הגרימה ועוד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא בשיעור הקודם עמלנו להגדיר מהי מצות עשה שהזמן גרמא. בשיעור זה ייבחנו גדרי הפטור של נשים ממצוות אלו, תוך עיון בשאלה אם יש משמעות לקיומן למרות היותן פטורות, ובהשלכותיו של קיום זה הן על מהות הפטור הן על אופי הקיום. לאחר שנעיין בשאלה זו, ניגש ללימוד הילפותות השונות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, וננסה להכריע לאיזה כיוון בהבנת הפטור נוטה כל אחת מהן.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - טעם פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לאחר שדנו בשיעורים הקודמים בגדרים השונים של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, ננסה לרדת לשורשי הפטור מן ההיבט ההגותי, תוך שימת דגש על הנפקותות ההלכתיות שהעלו הפוסקים לטעמים השונים. בעיקר תיבחן השאלה, האם הנשים פטורות מצד שעבודן לתפקידן בבית, או שמא הפטור נובע מגורם הנוגע לאישה עצמה, ולאו דווקא לתפקידיה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב שאלות ותשובות בנושא חובת נשים בסוכה תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מנויי השיעור
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כט:, לד. - תלמוד תורה לנשים בשיעורים האחרונים קיבלנו מבט כללי על מערכת חיובי המצוות בנשים. בשיעורים הקרובים נדון באופן פרטני יותר במצוות מסוימות, ונתחיל בתלמוד תורה. בשיעור זה נעסוק בגדרי החיוב והפטור של אישה במצות לימוד תורה ובגדרי האיסור וההיתר בדבר. נתמקד במחלוקת האחרונים אם יש קיום של תלמוד תורה בלימוד המצוות השייכות באישה, או שמא זהו הכשר מצוה בלבד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לד.-לה. - מצות פרייה ורבייה שיעור זה יעסוק במחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה אם נשים חייבות במצות פרייה ורבייה. נבחן את השיטות השונות בגדרי מצוה זו, והאם נשים שייכות בגדרים אלו. בתוך עיון זה ניגע בשאלות הקשורות למידת פעילותה של האישה במעשה הביאה: מחויבותה למסור את נפשה על גילוי עריות, האם קנאים פוגעים בישראלית הנבעלת לגוי ועוד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לה - מעמד נשים כבנות מצווה בשיעור זה נעסוק במעמד האישה בשלושה תחומים פרטיים - איסורין, ממונות, וחיוב ההורגה? - וננסה לראות אם ניתן להסיק מהם מסקנות כלליות לגבי מעמד האישה. במהלך הדיון תעלה שאלת כשרות האישה לשמש כדיין וכעד, והיחס בין דיינות ועדות בכלל.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לה: - היתר כוהנות ליטמא למת
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לה:-לו. - השחתת הזקן והקפת הראש בנשים השיעור יעסוק בגדרי פטור נשים מאיסורי השחתת הזקן והקפת הראש. בגמרא מובאים שלושה נימוקים, ואנו ננסה לבחון אם הם חלוקים בהבנת הפטור. במהלך השיעור נעיין בגדריהם של איסורים אלו – האם הם במעשה או בתוצאה – ובנפקא מינות השונות של שאלה זו: איסור למקיף ולניקף, שיעור האיסור על פי מעשה ההשחתה או על פי הפאה הנותרת, הקפה בתער ובמספריים. בסוף השיעור נראה אם ניתן לחלק בנקודה זו בין איסור השחתת הזקן לבין איסור הקפת הראש.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לה:-לו. - קרחה בנשים האיסור האחרון בו נעסוק בהקשר של פטור נשים הוא איסור קרחה: איסור תלישת שערות הראש על המת. הגמרא מביאה את דעת איסי, כי נשים פטורות מאיסור קרחה. בגמרא ניתנים שלושה נימוקים שונים לשיטה זו, ובשיעור נעמוד עליהם ונבחן על פיהם כיווני יסוד בהסברת איסור קרחה: האם האיסור קשור בהשחתה או בעבודה זרה, או שמא דווקא ההתאבלות המוגזמת היא שנאסרה? במהלך השיעור נבחן נפקא מינות שונות להבנות אלו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו. - בין כך ובין כך אתם קרויים בנים הגמרא מביאה את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם חוטא נשאר בכלל "בנים אתם לה' אלוהיכם". אף שלכאורה זוהי מחלוקת הגותית בלבד, יש לה השלכות הלכתיות מעשיות לגבי מעמדם של מומרים כיהודים. אנו נבחן שאלה זו בעיקר לאור הנפקא מינה של חלות קידושי מומר, ונבדוק אם ניתן להשתייך לעם ישראל ברמות שונות של קשר - בין כישראל שהמיר דתו, ובין כגר שלא השלים את תהליך גיורו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו. - סמיכה בנשים בשיעור זה נעיין בסוגיית סמיכת נשים על קרבנותיהן. המשנה בקידושין דף לו. אומרת כי נשים אינן סומכות, אך בראשונים אנו מוצאים אפשרויות שונות בהבנת דין זה. בתחילת השיעור נחקור במהותו של דין הסמיכה: האם הוא חלק מווידויו של המתכפר, או שמא חלק מעבודת הקרבן. לאחר מכן נראה מאיזה מרכיב נפטרו הפטו?רים השונים: עכו"ם ונשים. לבסוף נבחן מקרה מעניין המובא בברייתא בתורת כוהנים, שם מסופר כי נתנו לנשים לסמוך כדי לעשות להן נחת רוח, וננסה לראות מהי משמעותה ההלכתית והלמדנית של ברייתא זו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו - תנופה בנשים בשיעור זה נעסוק בעבודת הקרבנות השנייה המנויה במשנה כמלאכה שנשים מופקעות ממנה: התנופה. נבחן אם הפקעה זו היא בקרבן או באישה, ומתוך כך נגיע לעיון מעמיק יותר ביסודות דין התנופה. נחקור אם התנופה ה?נ??ה? מצוה בכוהן או מצוה בבעלים, ואם היא קשורה לקרבן או שמא למתנות הכהונה. לאחר מכן, ננסה לעמוד על פשר התנופות יוצאות הדופן שנשים אכן חייבות בהן, במנחת סוטה ובקרבן נזירה, ונראה אם ניתן ללמוד מכך על אופי התנופה בקרבנות אלו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו - מעמד נשים ככוהנות במשנה בדף לו. מובאת רשימה של עבודות כהונה שאינן נעשות על ידי נשים. האם מדובר באוסף הפקעות מקרי, או שמא ישנו מכנה משותף המפקיע נשים מעבודת המקדש? בשיעור נרחיב בשאלה זו, ונראה נפקא מינות שונות לה. בהמשך ננסה לבדוק אם ניתן לפצל את דיני הכהונה לשניים, באופן שניתן יהיה להבין מדוע דינים מסוימים שייכים בנשים, ואחרים - לאו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו:-לז. - מצוות התלויות בארץ המשנה בדף לו: מנסחת את הכלל הידוע: "כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ". בשיעור ננסה לרדת לפשרו של המונח "מצוה שהיא תלויה בארץ" לאור שני הפירושים שמציעה הגמרא, ולאור ההבדל בין סוגיית הבבלי לסוגיית הירושלמי. האם הכוונה לארץ ישראל, או שמא ל"ארץ" במובן של "קרקע"? האם קיומן של מצוות אלו תלוי בארץ ישראל, או שמא החפצא שלהן אינו מצוי אלא בה? מתוך שאלה זו נצא לבאר את מחלוקת הראשונים אם מצות הבאת ביכורים נחשבת מצוה התלויה בארץ.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו:-לז. - חלה בשיעור זה נעיין במצו?ת הפרשת חלה ונבחן אם היא מצוה התלויה בארץ אם לאו. בנושא זה נחלקו האחרונים, ואנו נעיין בראיות השונות שהביאו: זמן החיוב, מקור הפטור לפירות חו"ל ודין תבואת חו"ל שהובאה לארץ. לבסוף ננסה לבחון אם ניתן לחלק בין מצוות התלויות בקדושת ארץ ישראל לבין מצוות התלויות במיקום הגאוגרפי – קרי: בשם ארץ ישראל – והאם חילוק זה קשור לשני הגדרים שהצענו בשיעור הקודם למצוות התלויות בארץ: מצוות שהחפצא שלהן קיים בארץ בלבד, לעומת מצוות שמבחינת החפצא שייכות אף בחו"ל, אך קיומן אפשרי רק בארץ.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לו:-לח. - חדש בשיעור זה נעסוק במחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר בעניין איסור חדש. נעמוד על כל אחת מן הדעות בפני עצמה. בדעת תנא קמא נשאל: מדוע ייחשב חדש כמצוה התלויה בארץ? האם מחלוקת התנאים בשיטת רבי ישמעאל מלמדת אותנו על אופי המצוה ועל משמעות הצורך בכיבוש להחלתה? גם בשיטה הסוברת כי חדש אסור בחוץ לארץ נחקור, האם המצוה כלל אינה חשובה מצוה התלויה בארץ, ואם כן, מדוע תיאסר אף בחו"ל. נראה גם את היתרו המפורסם של הב"ח ואת השגות האחרונים עליו, ונבחן אם ניתן להציל אותו מן ההשגות ולהסביר את דבריו באופן המתיישב על הלב.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לח - שמיטת כספים רבי אלעזר ברבי שמעון מחדש כי מצות שמיטת כספים נוהגת רק מעת הכניסה לארץ מחד גיסא, אך מאידך גיסא – גם בחו"ל. דינים אלו מעמידים אותנו בפני שאלה: האם מצוה זו היא מצוה התלויה בארץ הנוהגת מסיבה כלשהי גם בחו"ל, או שמא זוהי מצוה שאינה תלויה בארץ אשר מסיבה כלשהי חל ציוויה רק לאחר הכניסה לארץ? בשיעור ננסה לעמוד על מהותה של מצות שמיטת כספים לאור מעמדה ביחס למצוות שמיטת הקרקע בשנה השביעית והחזרת הקרקעות בשנת החמישים.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לח - שילוח עבדים בחוץ לארץ רבי אלעזר ברבי שמעון מונה את מצות שילוח עבדים כמצוה שאף על פי שהציווי עליה חל רק עם הכניסה לארץ, היא מתקיימת אף מחוצה לה. במהלך השיעור נדון בגדר מצות שילוח עבדים: האם היא חלק מדיני יובל, או שמא פרט בהלכות עבדות? האם שחרור העבדים מעכב בחלות היובל, ואם כן - מדוע? ומה דין עבד נרצע שבטל היובל בתקופת עבדותו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לח - איסור ערלה בחוץ לארץ בגמרא מובאות מספר דעות בדבר מקורו של איסור ערלה בחו"ל. אנו נעסוק בעיקר בשיטה שאיסור זה הנו הלכה למשה מסיני. נחקור אם זוהי הרחבה של איסור התורה בארץ ישראל, או שמא איסור חדש, מקורי, בחו"ל. במהלך החקירה נעלה הבנות שונות באיסור ערלה, נעיין בזיקה שבין ערלה לנטע רבעי, ונסקור את דיני ערלה השונים - קליפות, איסור הנאה וחיוב השר?פה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לח:-לט. - ספק ערלה בחוץ לארץ אף שנושא השיעור הוא ספק ערלה בחו"ל, יעסוק חלקו הראשון בדין הכללי יותר של ספקא דאורייתא ובדרכים השונות להכרעת ספקות אלו. לאחר בחינת נושא זה, ניגש לראות מה הן השלכותיו על סוגייתנו, ומה יסוד ההבדל שבין ספק איסור ערלה בחו"ל לבין שאר האיסורים. במהלך השיעור נדון במעמד רוב, קרוב וחזקה, באיסורי גברא מול איסורי חפצא ועוד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לט - איסור כלאיים בחוץ לארץ השיעור האחרון בעניין המצוות התלויות בארץ יעסוק באיסור כלאיים. במהלך השיעור נגדיר את איסורי כלאיים השונים - כלאי אילן, כלאי הכרם וכלאי זרעים, נראה מה דינו של כל אחד מהם בארץ ומחוצה לה ומה מקור ההבדל בין רמות החיוב השונות. נלמד גם את דינו של רבי יאשיה, המחייב על כלאי הכרם דווקא בזריעת מיני הכלאיים יחד עם החרצנים: נבחן מה משמעותה של הגבלה זו, ומדוע היא משמעותית גם בחו"ל.

עמודים