01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וזאת הברכה - ברכות השבטים וברכת העם בפרשת `וזאת הברכה` קיימים שני סוגי ברכות: ברכות לכל השבטים, וברכה לעם כולו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויגש - יעקב וישראל מתי מכונה יעקב בשם `ישראל`?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויחי - אפרים ומנשה - כראובן ושמעון יהיו לי מתי פגש יעקב את אפרים ומנשה? מדוע בפגישתו איתם הוא מזכיר את ההתגלות בלוז, בה נקרא שמו ישראל ומייד אחריה מתה רחל ונקברה בדרך אפרת? כיצד יכולים אפרים ומנשה, בני יוסף, שגדלו בארמון מצרי, להיחשב על שנים-עשר השבטים, בניו של יעקב?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויצא - יעקב ורחל כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא לאה ולא רחל? מדוע גרם לו הקב`ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויקהל - ל`ט אבות מלאכה - מניין? כיצד הגיעה הגמרא למניין ל`ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויקרא - מה הקשר בין ספרי `שמות` ו`ויקרא`?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וירא - ניסיון העקידה מה פירוש הביטוי `הר המוריה`? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וישב - הזכרת שם ה' והיעלמותו בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי`ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וישלח - מעשה ראובן מה ראה ראובן לשכב עם בלהה פילגש אביו? חז`ל פירשו שהוא קנא את קנאת אמו, אך ייתכן שהוא ביקש להכריע בדרך זו את המאבק על ירושת אביו. כאבשלום בשעתו, ששכב את פילגשי דוד לעיני כל העם, אף ראובן מבקש להודיע ולפרסם כי הוא הבכור והוא היורש. עונשו - מידה כנגד מידה - היה נטילת הבכורה והעברתה ליוסף.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת זכור - המלחמה בעמלק מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת חיי-שרה - חשיבותה של ארץ ישראל מה תוכן דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו (אליעזר)? מדוע אברהם אינו מוכן להוריד את יצחק לארם נהריים אם תימצא לו שם אישה? האם הירידה לחוץ-לארץ היא אפשרות לגיטימית אחרי בחירת ארץ ישראל?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת יתרו - עשרת הדיברות במקביל לחלוקת שני לוחות הברית לעשרת הדיברות, ניתן לחלק אותם לשנים-עשר לאווים, ששה כנגד ששה. על הלוח הראשון מופיעים לאווים שבין האדם למקום בצירוף טעמים וסיבות, ואילו על הלוח השני מופיעים לאווים שבין האדם לחבירו, מוחלטים וללא נימוקים. מהו פשרם של הבדלים אלו?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת כי תצא - אשת יפת תואר // שילוח הקן מהי מגמתה של פרשת אשת יפת תואר? התורה מבקשת להטיל אחריות על הגבר: אין הוא רשאי לבעול אישה ולזרוק אותה, ועליו לשמור על נאמנות לה. // משנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת כי-תשא - תרומה ונדבה // מדוע עשו בני ישראל את העגל? מהו ההבדל שבין תרומת מחצית השקל לבין שאר תרומות המשכן? מדוע ייחדה לה התורה פרשייה בפני עצמה? במה מצדדת התורה: בחופש או בשוויון? כיצד המתח בין שני הערכים הללו מתבטא בסדר פרשיות התורה, מסכתות המשנה וברכות תפילת העמידה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת לך-לך - מדוע ירד אברהם למצרים? האם חטא אברהם בכך שירד למצרים ואמר על שרה `אחותי היא`? מתי הובטחה הארץ לאברהם - מייד כשעלה לארץ, או רק אחרי שנפרד מלוט? מה משמעות ההקבלות בין ירידת אברהם למצרים לבין שעבוד בני ישראל במצרים?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת מטות - מלחמת מדיין ושללה // שבטי עבר הירדן האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה. // מה רצה משה לעשות עם עבר הירדן המזרחי, אם אף שבט לא ינחל בו? מדוע התנגדותו של משה מתייחסת בעיקר לשבטי ראובן וגד, ולא לחצי שבט המנשה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת מסעי - ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת מקץ - פתרון חלומות פרעה מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, ולא את פתרונות החרטומים? ניתן להצביע על שני הבדלים בין פתרון יוסף לבין פתרונות החרטומים: יוסף פירש את החלומות כדבר אלוקים על עתידה הלאומי של מצרים, ולא על עתידו הפרטי של פרעה; וכן הוא הוסיף הצעת פעולה עובר לפתרון החלומות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת משפטים - מיהו עבד עברי? האם התואר `עברי` מיוחד ליהודים בלבד? ייתכן ש`עברי` הוא עבד, ו`אלוקי העברים` הוא אלוקי העבדים, זה שאין לו טריטוריה המגבילה אותו, אלא הוא שליט על כל העולם. פירוש כזה יוכל לבאר את המקומות בהם מופיע המונח `עברי` במקרא: ביחס ליוסף בבית פוטיפר, ביחס לבני ישראל במצרים ובתקופת שאול, וביחס ליונה הישן בבטן האונייה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת נח - נח ומשה קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת נשא - מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא? // בדיקת הסוטה הפרקים הראשונים של ספר במדבר מהווים פתיחה לימי המילואים ולחנוכת המשכן. פרשיות המפקד והדגלים מסבירות את סדר הקרבת הנשיאים, ופרשיות הנזיר, הסוטה, הטמאים ואשם הגזלות משלימות את תיאור עם ישראל על החריגים שבו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת פינחס - מפקד פינחס ומפקד במדבר // פרשת המוספים בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים" // מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת פקודי - בין הר סיני לאוהל מועד א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב`ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת צו - חמץ ומצה בעולם הקרבנות מתי נאסר להקריב חמץ ודבש, ומתי הדבר הותר? מדוע קרבן התודה מורכב מחמץ וממצה גם יחד? מהו ההבדל העקרוני בין החמץ לבין המצה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת קדושים - אני ה' ואני ה' א-לוהיכם בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת שלח - קהל שוגג מה מעמדם ההלכתי של החילוניים בימינו? בדרך-כלל אנו נוהגים להשתמש בקטגוריות הלכתיות דוגמת `מומרים` או `תינוקות שנשבו`. הרמב`ן מביא קטגוריה הלכתית שלישית - `קהל שוגג`, הנוגעת לקהל שלם העובר בשוגג על כל התורה כולה. הדוגמאות שנותן הרמב`ן לדבריו מתאימות כמעט לחלוטין לקהל החילוני השוגג של ימינו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת שמות - ואומַר לך בדמייך חיי בניגוד לספר בראשית, המתאר דומיננטיות של גברים, בספר שמות דווקא הנשים דומיננטיות. סיפור מפתח בהקשר זה הוא סיפור ברית המילה שערכה ציפורה בבנה. מי היה הבן שלא נימול - גרשום או אליעזר? מדוע לא מל משה את בנו? מה היה תוכנה של ברית המילה לפני מעמד הר סיני ומתן תורה? עיון בפרשה זו מלמד כי עליה הסתמכו חז`ל כשקבעו כי בזכות שני דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם הפסח ודם מילה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת שמיני - היום השמיני למילואים מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב`ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת תולדות - שלושה סוגי נישואין האבות והאימהות מציגים בפנינו שלושה מודלים של נישואין: נישואי כבוד (אברהם ושרה), נישואי שידוך (יצחק ורבקה) ונישואי אהבה (יעקב ורחל). לכל מודל חסרונות משלו, אולם חסרונות הנישואין של יצחק ורבקה בולטים במיוחד: אין להם שפה משותפת, כל בן-משפחה חי לעצמו והפער בין בני הזוג ובין שני האחים הוא עצום ותהומי.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת תצוה - למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז`ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: `כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח`.

עמודים