01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין כי תפגע שור אויבך מה לתורה ולאֲמנות חברתיות? מה לתורה ולחוקי מוסר יחסיים, התלויים במבנה החברתי בו נתונה קהילה? בלימוד זה נתוודע לתפישה ערכית המשתקפת משני פסוקים בפרשת משפטים.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת משפטים - אני ולא מלאך `הנה אנכי שולח מלאך לפניך...` - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב`ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת משפטים - ושכנתי בתוכם (א) היכן נאמר - בהתגלות ה' למשה בסנה ובמצרים, או בהתגלות לאבות - שה' ישלח מלאך שיביא אותם לארץ ולא הקב"ה עצמו? היכן שמענו בהמשך התורה שאנו חייבים לשמוע בקולו של מלאך? פסוקים אלו סותרים לכאורה פסוקים אחרים בהם כתוב מבפורש שהקב"ה בעצמו ישכון בתוך מחנה ישראל. מדוע לא מוזכר המשכן עד לפרשת תרומה? איך רעיון המשכן מתיישב עם הפסוקים שסותרים לכאורה את קיומו? כיצד כל זה קשור למחלוקת רש"י והרמב"ן בשאלת סדר הפרשיות של חטא העגל והציווי על המשכן?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת משפטים - פרשיות השומרים בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת משפטים - פשטי המקראות הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז`ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז`ל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור דין זה
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת משפטים - בריתות סיני פעמיים מתארת התורה שבני ישראל אמרו `נעשה` על מצוות התורה: פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם נוספת במעמד כריתת ברית האגנות. מה פשר חזרה זו? מתי - אם בכלל - קיימו ישראל את שהבטיחו לפרעה, לחוג לה' במדבר?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תצוה - סדר כלי המשכן ומשמעותו ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת תרומה – "ועשו לי מקדש" המפרשים נחלקו האם הציווי על בניית המשכן נאמר אחרי חטא העגל (רש"י), או מיד אחרי ברית סיני (רמב"ן), כפי שמופיע בתורה. המחלוקת ביניהם, לכאורה, משפיעה גם על התפיסה של המשכן: האם המשכן הוא המשך ההתגלות של מעמד הר סיני, או מעין תיקון לחטא העגל. כפי שנראה, גם אם נאמר אחרי חטא העגל, יש מקום להבנה של המשכן כלכתחילה.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת תרומה - ענייני משכן למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה`מקדש` הוא שמו של ארון העדות, ה`משכן` הוא יריעות המשכן, ו`האוהל` הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב`ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת תרומה –"ועשית מנורת זהב טהור" לאור בחינת ניסוחי הפרשה, מתבלטת פרשיית המנורה במספר צורות. בעקבות זאת, נעסוק במרכזיותה של פרשיתת המנורה, שנבחרה להדגים את הדואליות של תפקיד הכהן: עובד המקדש ושליח של עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת תרומה–למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן האם יש סתירה בין 'מוסר הנביאים' לבין מעמד הקרבנות וחוקי המקדש בתורה? עיון מדוקדק בפרשת יתרו ומשפטים, כמו גם בדברי הנביאים, מגלה ציר מרכזי אחד החורז את כולם, על פי השקפת התורה והנביאים גם יחד.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי-תשא - ברית י`ג מידות מעמד י`ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק בין המשכן למקדש פרשתנו פותחת את פרשיות המשכן, שיביאונו עד לסיומו של ספר שמות. בשיעור זה נבקש לעמוד על שאלה מהותית: מה בין המשכן למקדש, שייבנה בתקופה מאוחרת יותר, בימי שלמה? האם ההבדל מצטמצם לשוני המבני החיצוני שבין המשכן הארעי לבין בית המקדש הקבוע, ולמעשה המקדש הוא המשכו הטבעי של המשכן? או שמא אלו שני מבנים שונים בעלי תפקידים שונים?
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור האם אין סתירה בין גזרת 'הנה אנכי שולח מלאך לפניך' לציווי ו'עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין ארון כפורת וכרובים "וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ" (שמות כ"ה, כ"ב) אומר א-להים למשה, ומצביע על מקום: "מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל אֲרֹן הָעֵדֻת" . במקום זה התקיימה ההתוועדות, אל מקום זה בא השוכן - לקדש הקדשים , ולימים, ממנו הסתלק, ערב החורבן .
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת תרומה - הכפורת הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת תרומה - שיעור לפרשת תרומה (א) מהו האופן המסוים בו צריך להיבנות המשכן? האם לפי מה שמראה הקב`ה למשה בהר, או שמא על פי ההוראות המפורטות שמוסר לו הקב`ה? מדוע הקב`ה צריך לצוות את משה בשתי דרכים אלו? כיצד ניתן , לפי דברי התורה, להכין לקב`ה מקום גשמי, מצומצם, מוגדר בחומר ובמידה, והמקום ההוא יהיה משכנו? למה משה לא מצליח לבנת המשכן ובצלאל כן מצליח? מדוע הייתה האומנות במשך שנים ארוכות בשולי היצירה היהודית?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת תרומה - המשכן מול חטא העגל נחלקו רש`י והרמב`ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם `אין מוקדם ומאוחר בתורה` או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא `לכתחילה` או `בדיעבד`?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת תרומה - שתי הבחינות במשכן
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת תרומה - מבנה ומשכן
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מבוא לפרשות המשכן (א) – משכן ההיוועדות בספר שמות
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תרומה - הארון ובדיו וכפורת הכרובים המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת תרומה - סדר ומקדש: שיטת רש`י לשיטת רש`י, חטא העגל התרחש לפני הציווי על בניית המשכן. האם לשיטתו המשכן הוא רק תגובה לכשלון העם בחטא? בשיעור זה נראה כי המשכן הוא אמנם פשרה מסויימת - אך הוא גם מבטא אידיאל חשוב.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תרומה - מזבח העולה ומעמדו מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת תצוה - בגדי קודש התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת תצוה – מחדש בטובו בכל יום תמיד בפרשת תצוה, הממשיכה את העיסוק במשכן, מופיעה פרשיית קרבן התמיד. בשיעור נעסוק בשאלת מיקומה של פרשיית התמיד בציווי על כלי המשכן, וביחס בינה לבין ההופעה של פרשיית התמיד בפרשת פנחס.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת תצווה –"ולא ישאו עוון ומתו" סקירת רשימת בגדי הכהונה המופיעים בתחילת הפרשה, תגרור את תשומת הלב לחסרונן של הציץ והמכנסים מרשימה זו. בשיעור הקרוב ננסה לענות על התמיהה הזו, מתוך עיון במטרת בגדי הכהונה, משמעותם של הציץ והמכנסיים, וביחסם לשאר בגדי הקודש.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת תצוה – בנייה ומבנה בפרשות המשכן בשיעור זה נעסוק בנקודות שונות מתוך פרשות המשכן. כך, נסקור את שיטתו של מאיר בן אורי ז"ל לפיה הפסוקים היו כתובים על כלי השרת, נעמיק במבנה פרשות תרומה ומשפטים, ומתוך כך נעמוד על משמעותם של האפוד, המנורה וכלים נוספים, ועל השארת השכינה בתוך עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת בא - `החודש הזה לכם` התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם?

עמודים