01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת תצוה - עולת התמיד מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - פרשת עולת התמיד המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"?
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין כהן לשבעה ימים 'אהרון הכהן' - צמד מילים אלו נראות כמו דבוקות זו-לזו מששת ימי בראשית. הלומד בפרשייתנו מגלה שלא כן הוא. עד כה תואר אהרון בפרשיות ובאירועים רבים, אך לא ככהן. דומה כי מעמד זה מתחדש כעת.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת תצוה - פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת תצוה - בין כהן גדול לכהן הדיוט מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצו?ת הקטרת הקטורת.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת תצוה - מזבח הקטורת נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת תצוה - גילוי כבוד ה' על המזבח מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל - שבת סיני ושבת המשכן
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין פרשת כי תשא - לימוד זכות על חטא העגל מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת כי תשא – מהעגל ללוחות השניות מיד לאחר חטא העגל מבקש משה רחמים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא סולח? מדוע סלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? ננסה לענות על שאלה זו, תוך השוואה לחטא המרגלים, שם לא הצליח משה להעביר את רוע הגזירה. במהלך הדברים, נעמוד גם על היחס בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת כי-תשא - יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין לימוד זכות על חטא העגל מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים?
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת כי-תשא –"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" מה מטרת המפקד בתחילת הפרשה? מדוע צריך לתת מחצית השקל יחד עם המפקד? במהלך השיעור נעמוד על הסיבות השונות לתרומה, על האופנים השונים של מפקד בני ישראל, ומתוך כך נגיע למסקנה מפתיעה על היחס בין התרומה לבין מניית ישראל.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת כי תשא – בין 'משפטים' ל'כי תשא' פרשת כי תשא משלימה נקודות מרכזיות שהופיעו לפני כן בספר שמות. ראשית, בפרשת כי תשא נחשפים י"ג מידות הרחמים, שהם כעין התורה שבעל פה למול לוחות הברית, המייצגות את הדין. בנוסף, כהקבלה ברורה לפרשת משפטים, פרשת כי תשא מביאה גם את 'ספר הברית', וכן את מצוות השבת והרגלים.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (א) מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (ב) מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל?
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין סוד ה' ליראיו שתי תורות נִתנו לישראל בסיני - תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מהיכן לנו זאת? מה בין האחת לבין השנייה? שתי תשובות לשאלות אלו בפרשתנו, שתי תפישות עולם. לימודנו יחל בתורה שבעל פה - בהלכה המובאת במדרש חכמים, ממנה נשוב אל מקורותיה - בכתובים.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת כי-תשא - מצוות הברית מדוע חוזר הקב`ה על קובץ המצוות של שבת, ע`ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת כי-תשא - מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי-תשא - השלכותיו של חטא העגל חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב`ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט הפטרת פרשת כי-תשא - המבחן בכרמל (מלכ`א י`ח) אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מחצית השקל – מצוה לשעתה או מצוה לדורות
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת כי-תשא - חטא העגל
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - תורת כהנים ותורת ישראל המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשות ויקהל-פקודי –ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו: לביאור כפילות פרשיות המשכן מדוע התורה מפרטת את מעשה המשכן, לאחר שכבר פירטה את ציווי המשכן? מדוע התורה לא פשוט כותבת שהעם עשה כדבר משה? בשיעור זה ננסה לענות על השאלה, על ידי עיון בתוצאות חטא העגל והמשא ומתן בין ה' לבין משה לגבי השראת השכינה - עיון שיוביל אותנו להבנה עד כמה הקמת המשכן לא הייתה מובנת מאליה.

עמודים