01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב מרדכי סבתו על ספר ויקרא הקשר בין ספר ויקרא לספר שמות, ומקומו של הספר בתורה
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויקרא – ספר ויקרא כהמשכו של ספר שמות בפתיחת השיעור נראה כיצד לספר שמות ישנן שני המשכים: ויקרא ובמדבר. בויקרא, פותחת התורה בכוונה בקרבנות הרשות, כחלק ממהלך - החוזר פעם אחר פעם במהלך הפרקים הראשונים, של הצבת יכולת הבחירה של האדם במעשי הקרבנות של עבודת ה'. כך מוסברים התפילות במהלך הקרבנות, היכולת לבחור אלו קרבנות להקריב, והבחירה בסוגי המנחות. במהלך השיעור, יתבארו גם שאלות יסוד נוספות בענייני הקרבנות וביחס בין סוגי הקרבנות השונים.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת ויקרא: "אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם" פרשיית חטאת הכהן המשיח חריגה בפרק העוסק בקרבן החטאת (ד'), בעיקר בפתיחתה ובסיומה. מתוך עיון בשאלות אלו ונוספות בפרק, מתגלה בפנינו תפקידו של הכהן המשיח, הכהן הגדול, כמעורב בכפרה על עם ישראל. מעורבתו בקשר בין ה' לבין עם ישראל, משפיעה ישירות על אופן הכפרה שלו, וגם של עם ישראל כולו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת שמיני - גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת צו - תורות הקורבנות בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת צו - מנחת חינוך ומנחת חביתין משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת ויקרא - הקרבן הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק קרבן עולה ויורד
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן תורת כוהנים ספר ויקרא מתמקד במשכן. הספר מתחיל בדיני הקרבנות, עובר להלכות דברים המטמאים את המקדש וקדשיו וממשיך בדינים המיוחדים לכוהנים בכלל ולכהן הגדול בפרט. בסיומו, הספר מפרט את הדרכים השונות להקדיש דברים למקדש. חז"ל, במספר מקומות, כינו את ספר ויקרא "תורת כוהנים" (כגון בבלי מנחות מה.). על פניו, כינוי זה ניתן לספר על שום מיקודו בתחומי התורה השייכים לכוהנים. אולם, התבוננות מפורטת יותר בספר ויקרא, מחייבת בחינה מחדש של משמעות הכינוי "תורת כוהנים". בבואנו לדון בספר ויקרא כספר שלם, יש להקדים ולהדגיש עד כמה ספר זה מנותק מההקשר של דרך הסיפור ההיסטורי בתורה. כביכול, ניתן לקרוא מסוף ספר שמות, לדלג על ספר ויקרא ולהמשיך בספר במדבר, מבלי לשים לב לחסרון.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויקרא - הקרבנות העולים והיורדים גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת ויקרא - שאור, דבש והמזבח פירוט ארבעת סוגי המנחה הרגילים מסתיים באזהרה שלא להקריב שאור ודבש על המזבח. השיעור עוסק בחריגותו של איסור זה ובמשמעותו לאור משמעותם הסימבולית של המצה והחמץ בתורה בכלל.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - קרבן המנחה בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת זכור - המבוכה המוסרית של בן דורנו לנוכח מצוות מחיית עמלק מצו?ת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת צו: מאדם ועד קרבן מהו קרבן? האם חוק א-להים הוא? האם טבע אנושי? מהי תנועת נפשו של המקריב קרבן? שאלות אלו יעסיקו אותנו בעיון זה. נשקיף אליהן לאור שתי הפרשות הראשונות בספר ויקרא - פרשת ויקרא ופרשת צו.
שיעורי טקסט הרב מרדכי סבתו בין פרשת ויקרא לפרשת צו קביעת הרמב"ן שהפרשה הראשונה מופנית לישראל המביאים את הקרבנות, ואילו השניה מופנית לכוהנים המקריבים אותם מפורשת בכתוב בתחילתה של כל פרשה...
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת צו – תורת הקרבנות ניגוד לפרשת ויקרא, פרשת צו מעמידה במרכז את הכהנים. בשיעור נסקור את הקרבנות השונים, ואת הדברים שניתן ללמוד מהם. בין השאר, על עבודת כהן גדול וכהן הדיוט, וכן על תפקידי החמץ והמצה
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת צו: עבודת המקדש כ'במת ציבור' קודם הקמת המקדש הייתה עבודת קרבנות הנדבה קיימת ללא צורך בכהן, בעוד קרבנות החובה כלל לא היו. לאחר הקמת המקדש אמנם עברו פעולות אלו לאחריות הכוהנים, אך ההבדל בין סוגי הקרבנות נשאר. כפי שנראה, בפרשות ויקרא וצו מכונים הכוהנים בקרבנות הנדבה "בני אהרן", ואילו בקרבנות החובה והקרבנות שחודשו בבית המקדש "כוהנים". בשיעור נעמוד על משמעות ההבדל ועל הצורך בשמירה על הכוהנים כבני אהרן.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אחרי מות - דם ורצח בעלי חיים מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת שמיני - איסורי הטומאה בתורה בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשיות תזריע-מצורע - על מעמד הטומאה והטהרה בתורה מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן כוהנים ובני אהרון פרשת הקרבנות מסתיימת בפסוקים: "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים: אשר צוה ה' את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ל-ה' במדבר סיני" (ויקרא ז, לז-לח) קשה להבין, מדוע התורה הזכירה כאן מילואים? כל שאר הקרבנות מופיעים בפסוקים שקדמו לסיום, אך דיני קרבן המילואים נאמרו בפרשת תצוה (שמות כ"ט). גם עשיית המילואים, המופיעה בספר ויקרא, תתבצע רק בפרק הבא (ויקרא ח'). מדוע, אם כן, הפסוקים המסכמים את פרשת הקרבנות, מזכירים קרבן שכלל לא נמצא בפרשה עצמה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת צו - דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה פרשנות חז`ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז`ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת צו - בין פרשת צו לפרשת ויקרא ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת צו - תורה וממלכת כוהנים
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת צו - פרשת צו מול פרשת ויקרא מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: `זאת התורה`?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת פרה - הפטרת פרשת פרה (יחזקאל ל`ו, טז-לח) משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פסח: 'שאלות' בליל הסדר בעיון זה יובאו מקורות מן המשנה, התלמוד וההגדה, בהם ניתן לזהות יחס מיוחד שהיה לחכמים אל - שאילת שאלות. ננסה להבין, מהו מקומן בלילה זה? מהו מקומן בתהליכי למידה - בכלל? נבקש להן פשר ומשמעות.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין חנוכת המשכן במזבח עיון זה יתמקד בטיבה של חנוכת המשכן. מה מקופל בהתמקדות במזבח? באש הא-להית היורדת על גביו? נסקור שלוש חנוכות נוספות שהיו במקדש, נזהה את הייחוד ואת התהליך המתקיים מביניהן.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו?

עמודים