01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת בראשית
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת בראשית - האדם והטבע האם התורה היא מסמך היסטורי או מסמך דתי? האם מטרתה לתאר עובדות ריאליות או אמיתויות דתיות? לגבי נידון דידן, האם כוונת התורה היא להסביר כיצד נברא העולם או לאיזה מטרה הוא נברא?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת בראשית - קין, הבל ושת מדוע שעה ה' אל מנחתו של הבל ולא אל מנחתו של קין? מה שורש ההבדל בין שני האחים? בשיעור ננסה לחשוף את ההבדלים בין תפיסות העולם והמציאות של שני האחים, ואת יסוד החטא והעונש של קין: תחושת הבעלות הכוזבת על העולם. לסיום, נראה כיצד הדברים באו לידי תיקון עם הופעתו של שת ושושלתו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת בראשית – מדוע נמנעה מהאדם אכילת עץ הדעת? מדוע אדם הראשון לא הורשה לאכול מעץ הדעת? על מנת לענות על שאלה זו, נעמוד על הקשר הניגודי בין פרשיית עץ הדעת לציווי המן, ומתוך כך לשתי אפשרויות של יחס לקניית הידע.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת בראשית - חטאו ועונשו של הנחש
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בראשית חלק א': מושגי הבריאה, ראשית הזמן ומפץ האור – יחסי אמונה ומדע פרק הפתיחה של ספר בראשית - ובעצם התורה כולה - מקפל בתוכו את יסוד האמונה היהודית, האמונה שכל הכוחות כולם מגיעים מא-ל אחד. יסוד זה חורז את סידור הפרק, את משמעות הבריאה, ואת האזכורים של התנינים הגדולים, הלא הם הדינוזארים, ושל הרקיע, החלל והזמן.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון בראשית: החברה האנושית – מגן עדן ועד הגירוש הכפול סיפור הבריאה מעלה שאלות מוסריות, אמוניות ומגדריות. קריאה חדשה-ישנה בפרקים אלו מניבה פתרונות מפתיעים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - `וישע... לא שעה` מדוע? מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור חטאי מוסר וכפירה מאדם ועד המבול הפרשה הראשונה של ספר בראשית עוסקת באירועים קוסמופוליטיים: בריאה, תולדות האנושות, היררכיית הטבע ("וכבשה ורדו בדגת הים ..."), יחסי האדם ובוראו (גן עדן, שכר ועונש), זוגיות ("לא טוב היות האדם לבדו"), המוות ("עד שובך אל האדמה"), השגחת ה' ("קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה") ותוחלת החיים ("והיו ימיו מאה ועשרים שנה"). הלקח שניתן להפיק מהסיפורים הנזכרים בה מהווים את תשתיות היסוד של הנהגת העולם...
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת בראשית - פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת בראשית - סיפורה של חוה- פרק ד' השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב`ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב`ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי של דורנו התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בראשית - חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן עץ הדעת ועץ החיים
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת בראשית - ויתהלך חנוך את הא-לוהים בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי `ואיננו כי לקח אותו א-לוהים`? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת בראשית - מאכלי האדם והחיות עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת בראשית - וירא א-לוהים כי טוב דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור `וירא א-לוהים כי טוב`. ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו `טוב`, ומדוע לא יכול גם האדם להיברא `טוב`?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת בראשית - תיאור בריאת העולם הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות על משמעותו של ראש השנה בתורה ובמסורת
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת נח - גבולות בספר בראשית הארץ נשחתת, מלאה בחמס. א-להים רואה, פונה לנוח ומבשרו על תָכניתו. קודם לדיבור זה - מתאר המקרא את המתחולל בליבו של א-להים...
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק הקשת בענן מה טיבו של `אות הברית` – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת נח - על הכפילות שבסיפור המבול כבסיפור הבריאה, גם בסיפור המבול ישנה כפילות מובהקת, ובו תיאור כללי (בשם א-לוהים) ותיאור אישי-פרטי (בשם ה'). כפי שנראה, כפילות זו באה לידי ביטוי ברקע למבול, בפרטי הציווי על התיבה ובנייתה, וגם בקרבן ובקשת הבאים לאחר המבול. במהלך השיעור נעסוק גם בלוח השנה העברי, המורכב משילוב של שנת ירח ושנת שמש, ומופיע בשתי צורותיו גם בתארוך של המבול בתורה.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת נח – "ונעשה לנו שם" – למה לא? מדוע ה' רצה לסכל את מעשי בוני מגדל בבל? מה חסרון ראה ביוזמת בני האדם לפתח את העולם? בשיעור זה נעמיק בסיבה לפעולת ה', לאור ניתוח מטרת בוני המגדל, וכהמשך לקריאת השמות של אדם הראשון.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק אחדות ואינדיבידואליזם בשיעור זה ננסה להציג מבט עדכני על סיפור מגדל בבל.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת בראשית - למך אבי נח כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ`בני האלוהים`, בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת נח - אכילת בשר לפני ואחרי המבול
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת נח – התפתחות החברה האנושית למרות שלשניהם אין חלק לעולם הבא, נראה שיש הבדל בין דור המבול לדור הפלגה. כפי שנראה בשיעור, בעוד שדור המבול הוכיח את הצורך בסדר אנושי חדש, דור הפלגה מייצגים את חטאי החברה האנושית המתפתחת והטכנולוגית, השוכחת את ה'. הפצתם מובילה להכרה שיש צורך בגיוון וברב תרבותיות, וכך נפתח הפתח לאורו של אברהם.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת נח - שרידה ותחייה - על צדקותו של נח נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור "זה ינחמנו ממעשנו" – סיפור המבול ועיקרון התשובה פסוקים רבים בפרשת נח עוסקים בתיאור בניית התיבה, גודלה, החומרים בהם השתמש נח, פתחי התיבה ובעלי החיים שהוכנסו לתוכה. הפירוט הרב מעלה שתי שאלות: א. קיימת הבטחה א-לוהית שלא יתרחש מבול נוסף. אם כן, מהי חשיבותו של הפירוט כשאין בו כל שימוש לעתיד? ב. למרות המאמץ הרב שהושקע בתיבה, ההצלה של נח ומשפחתו ובעלי החיים שהוכנסו אל התיבה לא הייתה מתאפשרת ללא נס א-להי. ממילא, אם בכל מקרה מתרחש נס, לשם מה ההשקעה המרובה בבניית תיבה? האם הנס לא היה בעל עוצמה רבה יותר אילו הניצולים היו נשארים בבתיהם והמבול היה פוסח עליהם (כפי שהתרחש במכות מצרים)?

עמודים