01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת נח - נחמת האדמה בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת נח - התגלות הקב`ה לנח מדוע לא התגלה הקב`ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב`ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט סיפור המבול – מבנהו המשוכלל
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת נח - `וְשַח גַּבְהוּת הָאָדָם` (ישעיה ב', יז) סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת נח - פרשת המבול - בין שתי בריתות על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - בין העולם הראשון לשני אם באמת 'התאכזב' הקב`ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - נח, יונה ועורב מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת נח - פרשיות התולדות פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן הבריאה החדשה האם מטרת המבול הייתה למחוק את הבריאה כולה, או ליצור את העולם מחדש? באיזה מובן היצירה החדשה שונה מהישנה?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת לך לך - 'הביטו אל אברהם אביכם' וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ (בראשית י"ב, א')... שיעור זה הוקדש לעילוי נשמתה של יהודית מאשה בת אליעזר וחוה ילין
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת לך לך
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת לך-לך – מוסר ואמונה בתורה לא מתואר מי היה אברהם אבינו ומדוע דווקא הוא נבחר. ניתן לתאר אותו כמי שחקר להגיע לאמת, איש האמונה, או כאיש החסד. בשיעור נעמוד על כך שהרגישות המוסרית היא תכונה ישראלית בסיסית, תכונתו של אברהם, שמתוכה זכה להיות גם איש האמונה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת לך-לך – ברית בין הבתרים וברית המילה בשיעור זה נעסוק בשתי הבריתות שזכה להן אברהם: ברית בין הבתרים וברית המילה. נעמוד על ההבדלים בין שתי הבריתות, המייצגות שני סוגים שונים של קשר עם ה' ועם הארץ, ומתוך כך גם שתי תפיסות עולם לגבי ההיסטוריה והשלטון בארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת לך-לך – אַל נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ –פרידת אברהם ולוט עיון בפרשיית הפרדותם של לוט ואברהם מלמד אותנו על השורש של ההפרדות, על הסיבות שהובילו את לוט להפרד - ועל התהליך שעבר על אברהם בעקבות ההפרדות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת לך-לך - ברית בין הבתרים מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון?
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן ברית בין הבתרים איך ניתן להסביר את שאלת אברהם - "במה אדע כי אירשנה"? האם ייתכן כי לאברהם היה פגם באמונה?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת לך-לך - הקריאה בשם ה' אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת לך-לך - שתי הבשורות על הולדת יצחק
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" - גזרת הגלות על שום מה? במדרשי חז"ל מצויים מקרים רבים בהם קיימות הערכות שיפוטיות כלפי אישי המקרא, שהינן שונות ולעיתים מנוגדות להערכה העולה מקריאת הרובד הגלוי של הסיפור המקראי. פעמים רבות ילמד הדרשן זכות על מעשה הנראה מפשט הכתוב כחטא, אולם ישנם גם מקרים בהם המדרש מעמיס על הדמות המקראית חטא, שאינו נזכר בכתוב, שאין עליו תוכחה ושלא ניתן עליו עונש. אחת הדוגמאות לכך היא חבירתם של ארבעה חכמים להאשמת אברהם כמי שאחראי לגזרת השיעבוד של מאתיים ועשר שנים של ישראל במצרים
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת לך-לך - פשרה של מלחמת המלכים מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת לך-לך - הבטחת הזרע והארץ ארבע פעמים חוזר הקב`ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב`ה מספר כה רב של פעמים?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מֵאַרְצְךָ – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת"
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת לך-לך - אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב`ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - `ותענה שרי` - האם חטאה אמנו בעינוי הזה? חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת לך-לך - במה אדע - שאלה וברית מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך-לך - שעבוד הגר ושעבוד מצרים ההשוואה בין דברי הקב`ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת נח - כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב`שירת הכרם` של ירמיהו).
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת וירא - 'עד שנמלך באברהם' בפרשתנו (בפרק י"ח), משתף ה' את אברהם בדבר כוונתו לבוא במשפט עם סדום ועמורה. תגובת אברהם: "וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע?"
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק אברהם והמלאכים

עמודים