01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת וירא – עקידת שרה אנו מכירים את נסיונות אברהם ופעולותיו, אך מה היה מקומה של שרה במשימה כבירה זו? כפי שנראה, כלל לא היה ברור - ודאי לא לשרה - שהיא זו שתקים את אומת אברהם יחד עם אברהם. במהלך השיעור נסקור את עמדתה ומעמדה עד לקבלת הבשורה על יצחק, ואת ההתעלמות העצמית שמסגלת, המובילה אותה בסופו של דבר חזרה לקדמת הבמה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת וירא – עקידת יצחק: הניסיון הכפול הסתכלות מדוקדקת על פרש העקידה, לכל חלקיה, חושפת בפנינו את האופי הכפול של ההתרחשות: מצד אחד, נכונתו של אברהם לקיים את צו ה' ללא פקפוקים. מצד שני, אמונתו הפנימית של אברהם בהבטחתו של ה' ש"ביצחק יקרא לך זרע" ובאי היכולת להשלים עם המעשה הקשה. בניגוד לשניות אותה חווה אברהם, ובאה לידי פתרון בסיום הסיפור, ישנה הקבלה לגירוש ישמעאל.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת וירא – מאחורי הקלעים של ההצלה בסדום מה פשר ה"ויכוח" בין ה' לבין אברהם, בנוגע לחורבן סדום? האם אברהם באמת חשב שכמות של צדיקים מספיקה כדי להציל גם את הרשעים? ומה היה תפקידם של המלאכים שנשלחו לסדום? בעקבות הבנת הדיון בין ה' לאברהם, נוכל לשפוך אור חדש על פרשייה מפעימה זו.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת וירא - דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב`ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וירא: מי ראוי לבחירה? בחירה באברהם נעשתה בעקבות ידיעת ה' שאברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך ה'. ההשוואה בין אברהם, ששותף במהלכים הא-לוהיים בסדום, ובין איוב, שהתרעם על הישארותו "בחוץ", מלמדת על דמותו של אברהם, הדואג לאי הצדק בעולם גם כשאין הדבר נוגע לו אישית. התנהלות זו של אברהם הועמדה, על ידי חז"ל, למול תפקודו של נח,. בהתאם לכך, יש מקום להשוות בינו לבין אבימלך, שגם הוא התרעם על מידותיו של ה' רק כשהדבר נגע לו.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון וירא: האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון? רוב הפרשנים מבינים שעקידת יצחק הייתה ניסיון. האמנם?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק יצחק מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת וירא - פתח האהל - בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק אברהם והמלאכים וירא אליו ה' – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב`ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת וירא - בין שילוח הפילגשים לשילוח הגר
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן התגלות א-להית אל אברהם
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור ועקידת יצחק היאך תזכור? סיפור עקידת יצחק הינו אחד הסיפורים המכוננים בתולדות עם ישראל. אולם, באופן מעורר תמיהה, סיפור העקידה אינו נזכר בספרי המקרא המאוחרים אליו...
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת וירא - ברכת אברהם הקב`ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב`ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וירא - הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל (בראשית כ`א, א-כא) המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וירא - מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת וירא - ואת בריתי אקים את יצחק מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - בשורת לידת יצחק
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - הצלת לוט מסדום בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת וירא
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת חיי שרה - 'ברשות בני חת' משא ומתן נוקב מתנהל בפתחה של פרשת חיי שרה. וויכוח בין אברהם לבני חת - האם יאפשרו לו לקנות בכסף מלא אחוזת קבר לשרה אשתו. מדוע חשוב כל כך לאברהם לרכוש את השדה? מה 'כואב' לבני חת ולעפרון? פשוטו של מקרא מצביע על תשובה אחת, והמדרש הולך למקום אחר - אל שאלות הקיום בינינו לבין אומות העולם. בתפר שבין השניים משוקע עיון בשאלות יסוד - על אחיזת זרעו של אברהם בארץ, על מקומם של עמים אחרים בה ועל מחויבותנו לקבל מהם רשות והסכמה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק דמותה של רבקה פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כשרבקה פגשה את יצחק
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת חיי שרה - מאת ה' היתה זאת היופי הייחודי של שיחת עבד אברהם, נובע מהיות שיח זה סיפור אנושי. אין בו מופתים המשנים את חוקי הטבע, אך בכל זאת יש בו דרמה דתית ואנושית עוצרת נשימה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת חיי שרה – השדה והמערה: יצחק בארץ מדוע היה חשוב לאברהם המשא ומתן על רכישת המערה והשדה בה היא נמצאת יותר מזריזות בקבורת שרה? מתוך ההבנה שאברהם ניצל את ההזדמנות לקנות אחוזה בארץ, נעסוק בחשיבות ארץ ישראל בעיני אברהם, ובייחודיותו של יצחק השוכן בארץ. אגב הדברים, נדון במחלוקת הראשונים לגבי עיסוקם ועושרם של האבות.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת חיי שרה – וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ- קניית מערת המכפלה פרשיית המשא המתן בין אברהם לבין בני חת לצורך קניית חלקת הקבר לקבורת שדה, מעוררת תמיהות ושאלות רבות. התעקשותו של אברהם לשלם, האריכות בדו שיח והביטויים השונים דורשים הבנה מעמיקה בכל הצדדים הנדונים. לאור הבנות אלו, נוכל לשחזר את מצבו העדין של אברהם, את מטרותיו - ואת היעדים אותם ניסו בני חת להגשים באמצעות המפגש עם אברהם.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת חיי-שרה - כלה ליצחק בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת חיי-שרה - תולדות אברהם מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה `תולדות אברהם`?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - `שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו` (כ`ה, י) מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - תנו לי אחוזת קבר עמכם בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור.

עמודים