גמרא כתובות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני טז. שור שחוט לפניך ראשית השיעור עוסקת בתפקיד המיגו במסגרת צירופיו של רבן גמליאל. האם המיגו שמבוסס על יכולת האישה לטעון `מוכת עץ אני` הוא מיגו פשוט? כיצד ניתן להבין את הדרך בה הוא מועיל? המשך השיעור עוסק בשיטת רבי יהושע, המחלק בין מיגו זה למקרה של `הפה שאסר הוא הפה שהתיר`, שבו אין `שור שחוט לפניך`. חילוק זה זכה להסברים שונים ומגוונים בראשונים, הסברים הנוגעים בשאלות יסוד בנוגע למיגו, `הפה שאסר` וגדרי מוחזקות בקרקע ובמטלטלין.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני טז. רוב נשים בתולות נישאות נחלקו האמוראים אם ניתן להוציא ממון ע"י רוב, ולהלכה נפסק שלא ניתן. אף על פי כן, סוגייתנו מציעה להוציא ממון בעזרת "רוב נשים בתולות נישאות". האם הדבר תואם את הפסיקה בעניין רוב וממון? כיצד ניתן להבין את ההצעה שצירוף של רוב לחזקת הגוף יכול להוציא ממון? האם אכן ברור שבמקרה דנן יש צירוף של רוב וחזקת הגוף?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יז. מת, כלה ומלך הברייתא עוסקת בסדרי קדימויות של מלך, מת וכלה. מדוע קודמת הכלה למת? האם הדבר תקף גם ביחס לקרובי המת האבלים עליו? מדוע אין המלך יכול למחול על כבודו? הראשונים מעלים גישות שונות בנושא זה, הנוגעות לשורש מוסד המלכות בישראל. כיצד נתפס ויתור שלו על כבודו למטרת מצוה? האם יש הבדל בין ויתור של המלך לטובת כלה מאשר לסתם אדם?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יז:-יח. חזקת ג' שנים סוגייתנו פותחת צוהר לנושא של חזקת ג' שנים. על מה מבוסס המנגנון של חזקה זו? מה תוקפה? כיצד משפיע הדבר על טיבה של המחאה הנדרשת ועל שאלת מחאה שלא בפניו הנדונה אצלנו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יח. טענת "פרעתי" הראשונים במסכת שבועות העלו הסברים שונים בפשר הדעה שהמלוה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים, אך נראה שמסוגייתנו עולה הסבר שונה, הנוגע במהות ההבדל שבין טענת פירעון לטענת להד"מ. מדוע הראשונים בשבועות לא נקטו בהסבר זה? מה נשאר מתוך הסבר זה במסגרת הפסיקה שהמלוה את חברו בעדים אינו צריך לפורעו בעדים? האם יש הבדל בין הלווה בעדים לגוזל בעדים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יח: - יט. מודה בשטר שכתבו נחלקו האמוראים אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו - האם הלווה שקיום השטר נשאר בידיו נאמן לומר פרעתי. במסגרת בירור המחלוקת נעמוד מעט על מעמדו של שטר שאינו מקוים וגדרי טענת מזויף, ועל הדרך בה מונע שטר רגיל מלווה לטעון טענת פירעון, ומתוך כך נברר את השיטות השונות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יט: ידענו שכתב ידם הוא אבל הברייתא קובעת שכאשר יש שטר מקוים אין נאמנות לעדים אחרים לבוא ולטעון שעדי השטר פסולים הם. הגמרא מסבירה שיש להם נאמנות, אלא שזהו מצב של תרי ותרי. בשיעור נדון בשתי שאלות שהעסיקו את הראשונים על אתר: א. אימתי חלקו עדי השטר על העדים הפוסלים, ואף אם נפרש שהם חלקו - האם יש להם נאמנות לעשות כן? ב. מדוע לא להאמין לעדים הפוסלים במיגו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יט:-כ. תפיסה הברייתא קבעה לגבי עדים שבאים לפסול שטר מקוים ש"אין אלו נאמנים". הגמרא ציינה שמדובר בתרי ותרי (ראה שיעור קודם) ועל כן לא ניתן לגבות באמצעות השטר. מה אם כן המשמעות המעשית לכך שהעדים אינם נאמנים? ישנן מספר תשובות בראשונים, אך הגישה הרווחת היא שהתובע יכול לתפוס בכוח את המגיע לו על פי השטר. מדוע מתאפשרת תפיסה במצב ספק שכזה?