דף יומיומי בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מחלוקת רב ושמואל במשיכת ספינה מה יסוד פסיקתו של שמואל כי יש להוציא את החפץ לגמרי מן המקום שהיה בו? ומה דינו של חפץ שהוסט לגמרי ממקומו ברשות הרבים ורק לאחר מכן הגיע למקום שקניין משיכה מועיל בו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אונאה ומיקח טעות במידה מה הדין בעִסקה שנפלה בה טעות בשל הגדלת המידות יתר על שתות? האם ביטול המיקח, או שמא רק החזרת הטעות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אחריות טעות סופר כיצד סיפורו של השליח שקנה קרקע שלא באחריות ונאלץ לפצות את המְשלחת מוכיח כי אחריות טעות סופר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. כיצד יש להבין השוואה זו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מדוע אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת האמוראים בעניין `נכסי לסבתא ובתרה לירתאי`? האם בעל יורש הלוואה שהלוותה אשתו לאחרים? וכיצד תלויות כל השאלות הללו בהבנת דין ירושת הבעל את אשתו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ארץ ישראל מוחזקת היא כיצד יכולים יוצאי מצרים להיחשב הן כ`מורישין ואינן יורשין` הן כמוחזקים בארץ?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ביטול יין האם יש הבדל בין ביטול יין לבין ביטול שאר איסורים? ר`י הזקן פסק שיין בטל בשישה – ודלא כשאר איסורין, שבטלים בשישים. מה טעמו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בין אונאה למיקח טעות הגמרא משווה בין דינו של רב חסדא בעניין `מכר לו שוה שש בחמש` לבין פסק המשנה בדין `מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות`. האם השוואה זו עומדת למסקנה? האם שינוי מן האיכות שהוסכם עליה הוא מיקח טעות, או שמא אונאה בלבד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בעל בנכסי אשתו: יורש או לוקח? מה מעמדו של הבעל בנכסי אשתו: יורש? לוקח? ושמא יורש ולוקח גם יחד? ולמאי נפקא מינה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בעל פלפול ובעל שמועות מי עדיף: בעל שמועות (סיני) או בעל פלפול (עוקר הרים)? ומה המשמעות של המשלתם לסוחרים שונים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בעל שאמר גירשתי את אשתי ודין פלגינן דיבורא מתי אומרים `פלגינן דיבורא` ומתי אין אומרים? מהי הגדרת `תרי גופי`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גביית סבלונות מדוע אין הסבלונות נגבים אם אכל החתן סעודת חתן בבית חמיו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גודלו של בית בעסקות שונות מן התוספתא במסכת סוכה עולה שגודלו המינימלי של בית הוא ארבע על ארבע. ממשנתנו משמע שמדובר בשיעור גדול יותר. כיצד יתיישבו המקורות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דין ספק במתנת שכיב מרע מה דין ספק מתנת שכיב מרע: האם כמתנת שכיב מרע, או שמא כמתנת בריא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הדמים מודיעין מכר את הצמד – לא מכר את הבקר... רבי יהודה אומר: הדמים מודיעין... וחכמים אומרים: אין הדמים ראיה. כיצד תתיישב דעת חכמים במשנתנו עם הצעת הגמרא בסוגיית 'שור ונמצא נגחן' (דף צב) להוכיח את כוונת הלוקח מן התשלום?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הקנאה לעובר מהו הליקוי בהקנאה לעובר? האם יש ליקוי בירושתו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס מדוע שיבח רבי ישמעאל את בן ננס אף על פי שחלק עליו? סיום למסכת בבא בתרא.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיוב היתומים לפרוע חוב אביהם מה תוקף חיובם של יתומים לפרוע את חוב אביהם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חלוקת ירושה מדוע חלוקת ירושה אינה נעשית אלא ביום, ואילו שותפות רגילה ניתנת להיחלק גם בלילה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חלוקת נכסים על פי גורל מה תפקידו של הגורל: האם בירור החלקים בלבד, או שמא גם הקנאתם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חתימות עדים וסכך סוכה מדוע שטר ש`מלאהו בקרובים` כשר? ומה פשר ההשוואה לדיני סכך?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טעות במידת קרקע המשנה עוסקת בשינוי ממידת `בית כור עפר` שהוסכם עליה. מדוע אין דינו של רבא `כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר` חל על המיקח?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יסוד דין מתנת שכיב מרע מה מקורו ומה אופיו של דין מתנת שכיב מרע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יסוד חיוב ערב האם חיוב ערב הוא חיוב ממוני רגיל, או שמא מעמד הלכתי חריג? האם ערבות היא בגדר אסמכתא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יציאה מן הארץ מסיבה כלכלית האם מותר לצאת מהארץ לצורך כל סחורה, כפי שמשמע בירושלמי, או שמא רק כשיש רעב בארץ, כפי שעולה מסוגייתנו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ירושת האם נחלקו תנא קמא ורבי זכריה בן הקצב אם בן ובת יורשים בנכסי האם בשווה, או שמא הבן קודם לבת גם בירושת נכסי האם. מה יסוד המחלוקת? ומה משמעות השאלה אם הבכור נוטל פי שניים בנכסי האם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ירושת הבעל את אשתו מדוע הבעל יורש את אשתו? אימתי מתרחשת הסבת הנכסים משבט האישה לשבט הבעל?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כִּי אֶת הַבְּכֹר בֶּן הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כליו של לוקח ברשות מוכר וכליו של מוכר ברשות לוקח מה שורש הספק בדבר קניין בכליו של לוקח הנמצאים ברשות מוכר? מדוע השוותה הגמרא דין כליו של מוכר ברשות לוקח לדין כליו של לוקח ברשות מוכר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כרובים כיצד הן עומדין סוגייתנו מביאה את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן בדבר כיוון עמידתם של הכרובים. בעיוננו נציע כי נחלקו מה טיב הקשר הראוי בין האדם וא-לוהיו.

עמודים