דף יומיומי ביצה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בכדי שיעשו דיון באופי האיסור ליהנות ממלאכת נכרי עד `כדי שיעשו`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ברוך ה' יום יום דיון במחלוקתם של הלל ושמאי על האכילה באמצע השבוע.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דבר האסור משום מראית העין דיון במהותו וגדריו של הכלל שדבר האסור משום מראית העין אסור גם בחדרי חדרים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דבר שיש לו מתירין דיון באופיו של דין `דבר שיש לו מתירין` בביטול ברוב ובספק.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דין ברירה בהוצאת המת דיון באופיו של דין `ברירה` במת המוטל בבית עם כמה פתחים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הבהמה והכלים כרגלי הבעלים דיון באופיו וגדריו של דין שביתת בהמה וכלים בתחומם של הבעלים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו והכינו את אשר יביאו דיון באופיו של דין `והכינו את אשר יביאו` וביחס שבינו לבין דין מוקצה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין דיון בגדריו ויישומיו של הכלל `מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מלאכת מעמר דיון באופייה של מלאכת מעמר ובדיניה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ממונא לא בטיל דיון בטעמו וגדריו של הכלל שממון אינו בטל ברוב.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עירוב בפת ובתבשיל דיון במחלוקת התנאים והראשונים בדין עירוב תבשילין לצורך אפייה, ובמשמעותה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שימוש בחשמל בשבת ובחג נדון בקיצור נמרץ בשאלת השימוש בחשמל בשבת ובחג, לאור סוגיית הולדת ריח
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי 'כמי שיחד לו קרן זוית דמי נעסוק במחלוקת אודות גדרי התחום השבת של אורחים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי 'שובו לכם לאהליכם' נדון בשאלת המקור לתקנה שחייבים בית דין על מנת להתיר גזירה של בית דין קודם
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אוחז כלי ורץ להטבילו נעסוק במחלוקת ר' שמעון שזורי ורבנן בנוגע לגזירת ההמתנה בהטבלת כלים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי דם בביצים נדון בדברי רב אודות ביצי שלבי הגידול של ביצי התרנגולת
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הבדלה נדון במשמעות ההבדלה אותה הבדיל רב אסי בסוגיה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הקדמת מעשר לתרומה נדון בבעייתיות של הקדמת הפרשת המעשר לתרומה, ובהשלכותיה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לא גזרו השקה משום הטבלה נדון בדין גזירת איסור טבילת כלים בשבת ויום טוב
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מר מדידיה קא ממלא ומר מדידיה קא ממלא נדון בסיבה להיתרם של מי בורות עולי בבל למודרי הנאה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי נשחט שלא על פי מומחה נדון במחלוקת אודות שחיטת בכור לפני שהוחלט האם יש בו מום.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סומא יוצא במקלו נעסוק בדין יציאה עם מקל ביום טוב
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עשיית גרף של רעי לכתחילה נדון בקצרה בהלכה הקובעת שאין עושים גרף של רעי לכתחילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עשיית כלי נדון באופי האיסור של הפרדת נרות
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פינוי פירות ותבואה בשבת וביום טוב נדון בשתי ההבחנות הנזכרות בסוגייתינו ביחס לפינוי פירות ותבואה: בין יום טוב לשבת, ובין מקום הפסד למקום מצוה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי צורך נעסוק במחלוקת הראשונים בשאלה כיצד להבין את דין 'מתוך' עליו נחלקו בית שמאי ובית הלל
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי צער בעלי חיים נעסוק בהגדרת דין צער בעלי חיים ובמשמעותו
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שמחת יום טוב נדון במחלוקת בית שמאי ובית הלל על היתר עלי לקצב עליו בשר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תכף לסמיכה שחיטה נדון בהסבר מחלוקת שמאי והלל על דין תיכף לסמיכה שחיטה
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בישול לצורך נכרים ביום טוב נדון ביסוד אחד הנוגע לסוגיית בישול לצורך נכרים ביום טוב.

עמודים