דף יומיומי בכורות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אינו שווה בזרעו של אהרן דיון במהותו של פסול `שאינו שוה בזרעו של אהרן` וביחס שבינו ובין דין בעל-מום.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו איסור הנאה מפטר חמור דיון במהותו של איסור ההנאה מפטר חמור בשיטת רבי יהודה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ביטול טומאה ברוב דיון ביחס שבין ביטול איסור ברוב ובין ביטול טומאה ברוב.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המוכר דבר איסור דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המקבל עליו חוץ מדבר אחד דיון ביסוד הדין של מקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הנוטל שכר דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הפודה על מנת שהכהן יחזיר מהו הפגם שבנתינת כסף לפדיון הבן על מנת להחזיר? והאם הפדיון יחול אם הכסף לא יוחזר בפועל?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ובאו בה פריצים וחיללוה דיון בחילול קדושת המקדש וקדשיו בזמן החורבן.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו יעבור ולא שיעבירוהו דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו יתום דיון במהותו של פסול יתום לקרבן
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כצבי וכאיל דיון במהותה וטעמה של ההשוואה בין פסולי המוקדשים ובין צבי ואיל.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מי מתיר בכורות? דיון ביכולתם של יחיד מומחה ושל שלשה בני הכנסת להתיר בכורות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נבלה שאינה ראויה לאכילה דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סבי דבי אתונא ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בין חנניה ובין סבי דבי אתונא.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פסול כהן בעל מום דיון במהותו של פסול כהן בעל מום לעבודה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת בכורות דיון בטעמה ומהותה של מצוות קידוש בכורות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו צאן ברזל וארנונא דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אי אפשר לצמצם דיון בבסיס המחלוקת האם אפשר לצמצם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אין מרגילין בכור דיון באיסור פשיטת עור הבכור דרך רגליו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי איסור כלאי זרעים נעיין בדברי רש`י, בנוגע לסתירה שיש בדבריו בדין כלאי זרעים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בכור בעל מום הסיבה לאכילת בכור בעל מום בתוך שנה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי דין שווה לכלי חרס וכלי שטף דיון בעדותו של חזקיה אבי עקש בנוגע לטומאת כלים, נתמקד בסיבה שחזקיה השתמש בדוגמה של דין כלי חרס.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האומר דבר בשם אומרו מדוע רב ששת הקפיד על רב אידי
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הואיל ויש בהן סימני טהרה חשיבות סימני טהרה להגדרת בעל החיים כמאכל
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי היוצא מן הטמא טמא מהי סיבת ההיתר לאכילת דבש וההבדל בין דבש לחלב?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הפודה פטר חמור של חברו האם אדם יכול לפדות פטר חמור של חברו
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הקניית אוזן של עובר בכור לגוי דיון בעניין הפקעת קדושת בכור, נאמר בגמרא שלא לעשות שותפות עם גוי, אולם בראשונים ובפוסקים נאמר לעשות זאת ואף לכתחילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חזיר הכרוך אחר רחל דיון במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בנוגע לשאלה האם בהמה מניקה ולדות של אחרות או לא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חללות זמנית כיצד כהן יכול להתחלל אם כלל נקוט בידנו שזרעו מתחלל והוא עצמו אינו מתחלל ומה הסיבה לכך?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חרמי כהנים דיון ב'חרמים חלים על הכול'.

עמודים