דף יומיומי זבחים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אונן בהבאת קרבנות מדוע מופקע אונן משילוח קרבנותיו? ומהי סברת אביי לחלק בין מקום בו נתחייב בקרבן פסח קודם האנינות, לבין מקום בו נתחייב לאחריה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אין מעבירין על המצוות בשפיכת שיירים מדוע שופכים את שיירי הדם של חטאות הפנימיות דווקא על יסוד המערבי? האם משום שאין מעבירין על המצוות, או שזהו חידוש מיוחד של התורה? מתי אומרים אין מעבירין על המצוות ומתי אין אנו משתמשים בכלל זה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ביטול מצוות זו בזו ואיסורים זה בזה האם ריש לקיש מקבל את טענתו של רבי אלעזר, כי לשיטת הלל הזקן מצוות מבטלות זו את זו? ואם כן, האם הוא חולק על ההשוואה שבין איסורין למצוות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בתר למד או בתר מלמד בעיון זה ננסה לענות על השאלה מדוע אין למד מן הלמד בקדשים, תוך התייחסות למחלוקת האמוראים האם בתר למד אזלינן, או בתר מלמד.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דבר שדרכו לימנות וחתיכה הראויה להתכבד מדוע סבורה הגמרא כי אליבא דרבי יוחנן צריכים השוורים ליבטל ברוב, והלא הוא מודה שאפילו חתיכה הראויה להתכבד אינה בטלה, קל וחומר שור שלם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דין 'רואין' רואין אותו כאילו הוא מים - מדוע רק בקדשים יש דעה הסוברת שאומרים 'רואין', ואילו בחולין לא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דין לשמה בפסח ובחטאת האם העובדה כי העדר לשמה בקורבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דין לשמה בקרבנות מהו היחס בין דין לשמה בקרבנות וכוונה במצוות? ובין המשנה בריש זבחים לבין המשנה החותמת את הפרק הרביעי?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דיני המליקה מדוע נתייחדו הלכות מליקת עופות מדיני שחיטת קדשים בבהמה? קרבן העוף כקרבנו של עני.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דם חטאת בכיבוס, כניסה פנימה ושפיכה לרצפה מדוע אין דין כיבוס בדם חטאת העוף? האם יש לכך קשר לבעיות לגבי דין חטאת העוף בכניסה להיכל ובשפיכה לרצפה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דם חטאת שניתן על כלי שאינו ראוי לכיבוס האם יש צורך לגרר דם חטאת שניתז על כלי שאינו בר כיבוס?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב האם טמא מת יכול לשלוח קרבן? נחלקו זקני דרום וריש לקיש האם טמא מת יכול לשלח קרבן. האם הדברים אמורים דווקא בקרבן פסח ונזיר שנטמא, או שמא גם לגבי קרבנות אחרים? והאם יש קשר בין מחלוקת זו לבין מחלוקתם לגבי כהן שעבד כשהוא טמא מת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הולכה שלא ברגל והולכה על ידי זר מהו היחס בין הולכה שלא ברגל לבין הולכה על ידי זר? שיטת הגר`ח כי הראשונה איננה הולכה כלל, בעוד שהשניה הולכה פסולה
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב החולקים בבשר הקרבן מדוע נדרשת הגמרא למקור נוסף על מנת ללמוד כי כהן שאינו ראוי לעבודה אינו אוכל בקדשים, מעבר למקור המפורש במשנה? ביאור מצות אכילת קדשים, על פי יסודו של בית הלוי.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב החלפת הבכורות בכהנים מדוע יש הסוברים כי הבכורות הוחלפו בכהנים כבר בעת מעמד סיני, עוד קודם לחטא העגל? האם יש הבדל בין הפקעת הבכורות מן העבודה בבמה גדולה ובמשכן לבין הפקעתם מן העבודה בבמה קטנה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב היקף איסור המקריב בחוץ: השוחט בגגו של היכל והמקריב בחוץ בזמן הזה בעיון זה נעמוד על נפקא מינות נוספות להבנת יסוד איסור הקרבת קרבנות בחוץ.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הליכתם של הכהנים על המזבח כיצד מתקיים דין פניה לימין במזבח? ומה היחס בינו לבין דין ההקפה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב העלאת אברים למזבח ומעילה בהם קודם ולאחר חצות מהו ההבדל בין קודם חצות לאחריהם, מדוע הוא נוגע דווקא ל'שרירי', והאם יש לחלק בין כשרות האבר להקטרה לבין דין המעילה שבו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב השוחט ומעלה בחוץ מהו יסוד האיסור של העלאת קרבנות בחוץ – האם הפגיעה במקדש וקדשיו, או עצם ההקרבה בחוץ?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ויקץ כישן הפיגול מהו היחס בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב זאת תורת החטאת מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב זמן אכילת הפסח לרבי אלעזר בן עזריה האם לדעת רבי אלעזר בן עזריה ניתן לאכול מקרבן הפסח גם לאחר חצות? שיטת האור שמח, והחילוק שבין אכילת קרבן הפסח לאכילת שאר הקרבנות.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב זריקה ושפיכה מהו היחס שבין זריקה לשפיכה? כיצד למד הרמב`ם הן את מספר המתנות והן אופי הנתינה מאותו הפסוק? האם מספר נתינות מהוות מעשה אחד או מספר מעשים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חטאת ואשם מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טהרת ארץ ישראל ביאור מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם נחשבת ארץ ישראל כבדוקה ממתי מבול לצורך שריפת פרה אדומה
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טומאת טבול יום מהו מעמדו של טבול יום? האם הוא נחשב כטמא? והאם עבודתו של כהן מקורח ומגודד פסולה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יסוד חיוב המעלה בחוץ האם איסור העלאה בחוץ חל על עצם ההקרבה, או שמא עניינו יצירת מזבח בחוץ? ביאור מחלוקותיהם של רבי שמעון ורבי יוסי לגבי העלה וחזר והעלה, ולגבי הצורך במזבח על מנת לחייב את המקריב בחוץ.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כיבוס דם חטאת שנפסלה לאחר שהיה לה שעת הכושר יסוד מחלוקת רבי יעקב ורבי שמעון לגבי קרבן שנפסל לאחר שהיתה לו שעת הכושר. ביאור דין כיבוס בדם חטאת.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לינה בראש מזבח מהי סברתו של רבה לכך שלינה אינה מועלת בראש מזבח?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לשם חולין האם כונה לשם חולין גרועה או טובה יותר מאשר כוונה לשם קדש שאינו נכון? לטענתנו, שאלה זו תלויה באופי דין לשמה, כדין במעשה הכהן או בחפצא של הקרבן.

עמודים