דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דין בריה וחתיכה הראויה להתכבד בעיון זה נדון ביחס שבין דין בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר חשוב.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הוראת חכם בעיון זה נדון במושג של הוראת חכם וביחס שבין הוראה מסברה והוראה מגמרא.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הפסק בברכות השחיטה והכיסוי בעיון זה נדון ביחס לדיני הפסק בברכות השחיטה והכיסוי כאשר שוחט חיה ואחר כך שוחט עוף.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חגבים בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חוששין לזרע האב בעיון זה נדון במהותו של דין `חוששין לזרע האב` ובהשלכותיו השונות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חתיכה נעשית נבלה נדון ביסוד דן חתיכה נעשית נבלה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טבח שנמצא חלב אחריו בעיון זה נדון מהו ההבדל בין טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה ובין טבח שנמצא אחריו חלב כזית.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת אוכלין באיסורים דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת עובר במעי אישה בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת עור אדם דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כיסוי הדם על ידי אחר בעיון זה נדון בכיסוי על ידי אדם אחר וביחס שבין הפעולה והתוצאה במצוות כיסוי הדם.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כל יתר כנטול דמי בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל `כל יתר כנטול דמי`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו למען ייטב לך והארכת ימים דיון בשכרן של מצוות שילוח הקן וכיבוד אב ואם בעולם הזה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מסוכנת וטרפה בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מסוכנת ופירכוס בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מפרכסת דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נפלה מן הגג בעיון זה נדון במשמעותו של דין `נפלה מן הגג`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נשתברו רוב צלעותיה בעיון זה נדון בדין `נשתברו רוב צלעותיה` ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל`רוב`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סימני הטהרה בדגים בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סימני טהרה בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עובר שהוציא ידו קודם שחיטת אמו בעיון זה נדון בשיטת חכמים שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה אך אין בה טומאת נבלה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו צירוף נקבים בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקדים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ראשית הגז ותרומה החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שותפות בראשית הגז דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר.

עמודים