דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שיעור המים בנטילת ידיים נדון במהותו של הצורך בשיעור רביעית לנטילת ידים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי איזו הנאה מחייבת? הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה – נדון האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אין פסול עיקור סימנים בעוף נדון בדעת רמי בר יחזקאל האומר שאין פסול עיקור סימנים בעוף וכיצד מתיישב דין זה עם השוואת חכמים בין שחיטת עוף לשחיטת בהמה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי איסור גיד הנשה נברר את סיבת החומרה שיש באיסור גיד הנשה אשר ממנה למדים שבעובר של קודשים יש איסור של גיד הנשה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אכילת תרנגול הודו עוף טהור נאכל במסורת, אם כן, כיצד אנו אוכלים תרנגול הודו?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בדיני התורה הסימנים הם מהות הדין נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בל תשחית שחיטה של חרש, שוטה וקטן אסורה לכתחילה אף אם עומדים אחרים ובודקים את שחיטתם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בשר חיה ועוף בחלב נעסוק בחומרת הדין של אכילת בשר עוף (וחיה) ובאיסור להעלות בשר עוף (וחיה) וחלב על שולחן אחד.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בשר שנעלם מן העין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי דחיית מילה נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האם במעשרות בשלות הפרי קובעת או דרך אכילתו? רבי ישמעאל ברבי יוסי חולק על תנא קמא, נעמוד על מחלוקת רש`י ותוספות בפירוש דבריו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האם הכובע נחשב חלק מהקנה או לא? מהי הסיבה שאין לשחוט ממקום שיפוי הקנה ולמעלה?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האם קבלת או דחית קרבן ממומר תלויה ברצוננו? בגמרא למדים שאין מקבלים קרבנות ממומר. מלשון פירוש רש`י והרמב`ם ניתן להבין שקבלת הקרבן או אי קבלתו תלויה ברצון שלנו, אפשרות זאת דוחה הגמרא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הגדרת אבר מן החי ובשר מן החי בגמרא למדים שיש שני איסורים שונים על אכילת בעל חיים חי: איסור אבר מן החי ואיסור בשר מן החי, נברר מה הגדר של כל איסור.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הוציא העובר את ידו בעזרה נעסוק בספק של הגמרא הדן במקרה בו הוציא העובר את ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי החליצה והמיאונין בשלשה דין חליצה מקורו בתורה בעוד שדין מיאון מקורו בתקנת חכמים. אנו למדים שבחליצה ניתן להסתפק בהדיוטות בעוד שבמיאון לאחת מהדעות במשנה יש צורך בדיינים מומחים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי החמרה כמנהג העיר רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי היחס ליהודי המומר לעבודה זרה יהודי שמומר לעבודה זרה דינו כמי שמומר לכל התורה כולה. בדעת רב ענן ניתן להסביר שכוונת הדברים הם רק ביחס לחומרת החטא ולא לכך שהוא באמת חשוד בכך שהוא עובר על כל העברות שבתורה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הכפרה תלויה בדם
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הלכה כדברי המכריע ואין הכרעה שלישית מכרעת דיון בהבדל בין המכריע שהלכה כמותו להכרעה שלישית שאינה מכרעת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי העור המופשט מן הבהמה דיון בשאלה מדין מה נטמא העור המופשט מן הבהמה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי התר בן פקועה נעסוק בדין פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חובת קימה נעסוק בחיוב לעמוד בפני העוסקים במצווה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה נעסוק בפירושו של רש`י בנוגע להסברו בד`ה חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי טביעות עין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי טומאת אוכלין בדגים נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו. 
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי טריפה אין לה היתר נעסוק בכוונת דברי הגמרא בנוגע לקביעתה שטריפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי יד ושומר הבנת המושגים יד ושומר

עמודים