דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כבד האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כוונתו רק לשם צער ולא לשם ע"ז נעסוק במקרה שיהודי שוחט את בהמת חברו לשם עבודה זרה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כחל מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כלאי זרעים והרכבת אילנות נעסוק בדין כלאיים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מאהיל כנגע ביאור מחלוקת אביי ורבא בדין האהלה על המת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מדוע גיד הנשה במוקדשין נאסר באכילה? נדון בעניין איסור אכילת גיד הנשה בבהמה אשר הוקדשה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מה בודק החכם? נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דברי רבי יוחנן בשאלה האם מדובר בבדיקת הסכין או בבדיקת הסימנים של הבהמה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מחזיקים מאיסור לאיסור שיטת שמואל וכן להלכה נפסק שכאשר יש חשש שהבהמה טריפה משום דרוסה, יש לבדוק את הבשר אם יש בו סימן של דריסה. נברר מדוע אין מעמידים את הבהמה על חזקתה שהיא לא דרוסה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מיתה או מלקות ודבר אחר האם 'רשעה' שאינה מסורה לבית דין בפועל פוטרת מביצוע רשעה אחרת?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ממון שאין לו תובעים מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווים לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ממתי נעשה אדם בחזקת מומר? נעסוק בדברי ריש לקיש בעניין אדם ששחט לשם עבודה זרה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מעמיד דין מעמיד וג'לטין
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מצוות כיסוי הדם האם החיוב על כיסוי הדם מטרתו היא מעשית או חינוכית?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי נטילת מתנות כהונה על ידי לויים ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סירכא נעסוק בעניין סירכא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עגלה ערופה נעסוק בדין עגלה ערופה שהורדה לנחל וקודם ששחטו אותה נמצא ההורג.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל נעסוק בסוגיית 'עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל' בנוגע לדיני טריפה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עירוב כוח יהודי וגוי נעסוק בדין שאומר שאם יהודי וגוי יאחזו שניהם ביחד בסכין אחת וישחטו, השחיטה תהיה פסולה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עפר ואפר אברהם אבינו השווה עצמו לעפר ואפר ובשל כך זכינו לאפר פרה אדומה ועפר סוטה, נעסוק בהבנת הדברים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פגימת המזבח מדוע יש שוני בין שיעור פגימת האבנים לשיעור פגימת הסיד?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פדיון הבן על ידי כוהנת האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל ובפדיון הבן בפרט.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק שילוח הקן טעמי דין שילוח הקן וגדר חיוב המצווה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ציץ הכהן דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר שעליה היה מונח הציץ.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי צירוף במגע ובמשא דיון בדברי רבי עקיבא שאומר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קבלת גזירתם של רבי אמי ורבי אסי רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע`ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קפילא נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום, האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא מדובר רק בדין נאמנות?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי רובא דליתא קמן להלכה לא חוששים למיעוט. אולם, מהו הדין כאשר לאותו המיעוט מצטרפת חזקה המסייעת לו?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שחיטת עובד כוכבים מהי הסיבה ששחיטתו של אינו יהודי אינה שחיטה - האם משום שאין הוא מצווה בשחיטה ולכן כל מי שאינו ישראל שחיטתו פסולה או משום החשש שהוא עובד עבודה זרה ולכן אם אין הוא עובד ע`ז שחיטתו תהיה כשרה?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שחיטת שני סימנים בעוף בסוגיה נחלקים רבי ורבי יהודה על המקור לשחיטת עוף, נעיין בסיבה שבגינה לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שטהרתה טומאה היא אצל קודש חכמים קבעו ששמירת הטהרה על ידי אוכלי תרומה אינה נחשבת שמירה מספקת בשביל אכילת קדשים, נעסוק בקביעה זו.

עמודים