דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שיעור האוכלין שיש להם דין יד החילוק בין שיעורו של יד ושיעורו של שומר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תולעים שבדגים האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג או שמותר לאכול אותם גם פני עצמן?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תיקון נקב נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ביטול בשישים וביטול בשישים ואחד איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ברכת כהנים אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגיתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דוחקא דסכינא הגמרא בסוגיתנו מזכירה את המונח `דוחקא דסכינא`, המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הכשר לטומאה בשחיטה נדון בעמדת ר' שמעון שלפיה השחיטה מהווה הכשר לקבל טומאה, לאור יסודו של דין הכשר משקה לקבלת טומאה
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ המתנה בין בשר לחלב נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ התייעצות עם רב מיקל האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן, שבסוגיתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ובכן צדיקים בסוגיתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ`ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ח"י טריפות נאמרו למשה בסיני חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חיבת הקודש נעסוק בדין הייחודי של הכשר לטומאה מכוח `חיבת הקודש`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ טומאה בלועה נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ טעם כעיקר נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כיסוי הדם בבעלי חיים מזומנים מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כשרות ביצה שנמצא בה דם עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל `אין לוקים על לאו הניתק לעשה`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מוקצה מחמת איסור בכדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתינו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מחקר מדעי ורוח הקודש - ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמלים הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מעשה שבת נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מקיפין בבני מעיים בסוגיתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי (`מקיפין`), וכך האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין - מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני - בעיות ופתרונות
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ נטילת ידיים לסעודה נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ נתינה ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת `תעזוב אותם`, ואופיין של מתנות עניים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עד כסא הכבוד הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה המגעת אף היא עד כסא הכבוד.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עכבר שחציו בשר וחציו אדמה האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ על האחריות הבין-אישית שבפסיקת הלכה במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל `מנחת יצחק` לדברי הגמרא.

עמודים