דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה להלכות טריפות נציג בקצרה את הביאור הפשוט למונח `טריפה`, ולאיסור `ובשר בשדה טריפה לא תאכלו`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "אותו ואת בנו" נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קדושת פטר רחם סוגיתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ רב וצייד עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ רבי פנחס ורבי חנינא - טבע, ומעל לטבע רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן - על פתחה של מסכת חולין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שבירת מפרקת וקביעת רגע המוות הגמרא בסוגיתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגיתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שחיטת ורידים ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שיערו מינימאלי ליד ושומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שנאו בלשון חכמים - על הכרעת ההלכה שבמשנה רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תהליך המליחה נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תורים ובני יונה סוגיתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב`ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תפקידה של המליחה סדר המליחה בשלימותו.

עמודים