דף יומיומי כריתות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו איסור חל על איסור בקדשים דיון בכלל שאין איסור חל על איסור בקדשים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אשם שפחה חרופה דיון במהותו של איסור שפחה חרופה לאור משנתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אשם תלוי במעילה דיון במחלוקת התנאים בשאלת הבאת אשם תלוי על ספק מעילה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו גופים מוחלקים דיון בדין `גופים מוחלקים` ובדין `תמחויים מוחלקים` וביחס ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו העושה מלאכה בשבתות הרבה דיון במהותו של דין `ימים שבינתיים כידיעה לחלק` וביחס בינו ובין דין `שבתות כגופים מוחלקים`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מחוסרי כפרה דיון באופי החיוב של קרבנות מחוסרי כפרה תוך התמקדות בקרבן גירות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עבירות שיש עמן כרת דיון בייחודיותן של העבירות שיש עמן כרת לאור דיניהן המיוחדים של עבירות אלו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אדם כנגד עדים דיון לגבי הצורך בהתראה בחטאים שונים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אמירת פרשיות הקרבנות נעסוק במחלוקת המובאת במשנה בעניין המצבים בהם מביאים קרבן אשם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בין מעשה למעשה נעסוק בהבדל בין מקרים שונים בהם אדם עשה פעולה של השתחוויה לפסל.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חובת הבאת אשם נברר מדוע אדם מחוייב להביא קרבן אשם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כפרה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כפרה למת דיון בסתירה בין סוגיות בנוגע לכפרה על המתים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לחם קלי וכרמל דיון במספר האיסורים הקיימים בדין `חדש` וביחס ביניהם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מחשבת הלב נעסוק בהגדרת דין מגדף.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מתעסק נעסוק בהגדרת מהות ה`מתעסק`.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קטן פטור נעסוק בדין של קטן שבא על שפחה חרופה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קרבן אשם ושפחה חרופה ננסה להסביר מדוע אדם שבא על שפחה חרופה מביא קרבן אשם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שחיטת אשם תלוי מחוץ לעזרה דיון בשאלה האם שחיטת אשם תלוי מחוץ לעזרה נידון כספק.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אין איסור חל על איסור נציג חקירה אחת בגדרי `אין איסור חל על איסור`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ איסור דם נעסוק בחומרת איסור דם, ובמימד `חילול הקודש` שיש באכילתו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דם האדם שאלת איסור דם האדם מהווה מפתח חשוב לשאלה ההלכתית והערכית ביחס לבשר אדם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חטאת היולדת דיון בתפקידה של חטאת יולדת, וביחס בינה ובין חטאת הבאה על חטא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ייעודו של קורבן החטאת נדון בהלכה הקובעת שחטאת עבור שגגה אחת אינה מוקרבת עבור שגגה אחרת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כזית בכדי אכילת פרס לקראת חג הפסח הממשמש ובא, נדון בנושא המרכזי בסוגייתינו - משמעותו של פרק הזמן `כזית בכדי אכילת אכילת פרס` בנוגע לאיסורים ולמצוות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פיטום הקטורת נדון במחלוקת ראשונים אחת בנוגע לברייתא דפיטום הקטורת, ובמנהג לשלבה בסדר התפילה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידוש החומר נדון ב`צווחות העזרה`, ובהבדל שבין יוחנן בן נדבאי המרבה באכילת קודשים ומקדש את האכילה, ובין יששכר איש כפר ברקאי החובש כפפות בשעת עבודה ומבזה אותה.