דף יומיומי מכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני הערות בענייני ביכורים מדוע אין די בהפרשת ביכורים להחיל עליהם איסור, כמו בתרומה? מה מעמדו של גר במקרא ביכורים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כוהן גדול שנמצא חלל ננסה לבאר את המחלוקת אם מתה כהונה או בטלה כהונה על רקע מחלוקת התנאים בדין עבודת חלל.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מועד חלות החיוב בנפשות ובקנס ואופיו אימתי חלים חיוב נפשות וחיוב קנס? האם התשובה לשאלה זו נגזרת ישירות מאופי החיוב?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מקרא ביכורים ודין "כל הראוי לבילה" מה פשרו של דין `כל הראוי לבילה`? מה עניינו אצל ביכורים? מה בין ביכורים שחייבים בקריאה לביכורים שאינם חייבים בקריאה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל מדוע נקצב עונשו של רוצח בשגגה לפי חייו של אדם אחר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ענישה כפולה בעד זומם נחלקו רבי מאיר וחכמים אם יש בעד זומם חיוב מלקות מלבד חיוב `כאשר זמם`. במה נחלקו? אם יש חיוב כפול – מה שורשו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב המקיף פאת ראשו האם איסור הקפת הראש הוא איסור על מעשה ההקפה או איסור להיות מוקף? האם הוא איסור בפני עצמו, או שמא סעיף של האיסור להידמות לגויים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חילוק למלקות העובר על אותה עברה מספר פעמים בזו אחר זו – מתי חייב על כל אחת ואחת, ומדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טמא שאכל את הקודש היאך מחייב רבי יוחנן על מגע של טמא בתרומה ופוטר על מגעו בקודש? מה מוקד איסורו של טמא בקודשים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יסוד חיובו של רוצח בשגגה מה יסוד חיובו של רוצח בשגגה? האם שייך בו פטור כוח כוחו כבכל התורה כולה? מדוע בעל הבית שרצח בשוגג את הנכנס לביתו שלא ברשות פטור מגלות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לאו הניתק לעשה ולאו שקדמו עשה מה מוגדר כלאו הניתק לעשה ומה מוגדר כלאו שקדמו עשה? מה משמעות ההבדל שבין המושגים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מלקות מה מקומן של המלקות בדיני העונשין של התורה? ומה היחס בין מקומן שם ובין השאלה אם חייבי מיתות בית דין בכלל מלקות ארבעים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מניין המלקות וסמכותם של חכמים כיצד הגבילו חכמים את מספר המלקות המרבי לשלושים ותשע? האם מדרשת הכתובים, או שמא מתקנה דרבנן? למי עצמה גדולה יותר - לחכמים או לתורה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב נמצא אחד מהן קרוב או פסול נמצא אחד מהן קרוב או פסול – עדותן בטלה. האם די בהצטרפות בשעת הראייה, או שמא רק הצטרפות בשעת העדות פוסלת את הכת כולה? מה טעמה של פסילה נרחבת זו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב סנהדרין שבארץ ישראל וסנהדרין שבחוצה לארץ ננסה לחבר בין הנושאים השונים העולים במשנה האחרונה של הפרק הראשון: סתירת דינו של נידון למוות שברח, דברי רבי טרפון ורבי עקיבא כי אילו היו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, ובעיקר ההבדל שבין סנהדרין שבארץ ישראל לסנהדרין שבחוצה לארץ.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בל תשקצו סוגייתנו מחדשת: `המשהה את נקביו – עובר משום 'לא תשקצו'`. נדון ביסודו ובאופיו של איסור זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בשבח תלמוד תורה אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דין ברייה סוגייתנו מבארת את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין ברייה. נדון בקצרה בהלכה ייחודית זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ורבי עקיבא משחק נדון בקצרה באגדה החותמת את המסכת ובדמותו המיוחדת של רבי עקיבא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חיוב גלות בסומא נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לֹא יִגֹּשׂ ו"שָׁמוֹט": יסודות בשמיטת כספים הגמרא דף ג ע`ב עוסקת בהלכה מהלכות שמיטת כספים: המַלווה את חברו לעשר שנים – האם שביעית משמטתו. נדון בקציר האומר ביסוד דין שמיטת כספים ובדרכים להתיר את גביית החוב (מוסר שטרותיו לבית דין, תקנת פרוזבול).
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מלקות בעדות בן גרושה ובן חלוצה כיצד העדים נעשים זוממין? 'מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה', אין אומרים: יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים. נדון בטיבו ובפשרו של עונש המלקות בהקשר זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תרי"ג מצוות שבתורה רבי שמלאי דורש שיש בתורה תרי`ג מצוות, ומוסיף ודורש שהנביאים הלכו ו'צמצמו' את המניין הזה. נדון בשני ההיגדים שבדרשה זו.