דף יומיומי מעילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פסולו בקדש דיון בגדר `פסולו בקדש` וביחס שבין דין `אם עלו לא ירדו` ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי דבר שנעשית מצוותו נעסוק בהבדל שבין איסור הנאה שדינו קבורה לאיסורי הנאה שדינם שריפה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האם זריקת הדם מוציאה מידי מעילה?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי יש שליח לדבר עבירה פירוט אפשרויות שונות להבנת דינו של שליח למעילה הנהנה מהמעילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לכפרה נתתיו ולא למעילה נעסוק בדברי רבי יוחנן בנוגע לדין מעילה בקדשים שמתו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לן ומחשבת לינה דיון בשאלה לאיזה פיגול מתייחסת הגמרא בחידושה שזריקה מוציאה מידי מעילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מועל אחר מועל פריסת ההבדל בין השאלת חולין והשאלת קדשים, וההשלכה לגבי אופן קניין השאלה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק חמישי ביאור היחס בין ההנאה מהקדש לבין הוצאתו לרשות חולין בחיוב מעילה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קניין חצר בהקדש נעסוק בסיבה שלא ניתן להקיש דבר אגב קניין חצר.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שעת היתר לכהנים נעסוק בשתי אפשרויות להבין את משמעות שעתה ההיתר לכהנים ואת ספק הגמרא בנדון.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הכשר להיפסל בטבול יום נדון במשמעות הביטוי `הוכשרו` להיפסל בטבול יום, ובאופיה של טומאת טבול יום.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הנאה מאבני הכותל המערבי אגב ההלכה העוסקת באומני ההקדש, שאסור להם להנות מאבני הבניין, נזכיר דיון מעניין בנוגע לכותל המערבי.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מעשה דמים להקל ולהחמיר נעיין בדין המשנה אודות `מעשה הדמים`, המשמעותי למעמד הזבח בענייני מעילה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ צירוף מעילות כמפתח ליסוד דין מעילה נבחן את משמעותה של ההלכה המצרפת מעילות שונות ביחס ליסוד דין מעילה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שליחות לדבר עבירה במעילה נציע שני הסברים להלכה המחודשת שלפיה יש שליחות לדבר עבירה במעילה.