דף יומיומי נידה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג `שיעור ווסת` כפי שהוא מופיע בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ברכה לפניו ולאחריו דיון ביחס שבין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל שאותו טבה המשנה בדיני ברכות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דם בתולים דיון בטעמה ואופייה של גזירת דם בתולים ובהשלכותיה המעשיות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דם קושי בנדה ובזבה ניתוח היחס שבין דיני נדה וזבה על רקע דין דם קושי.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הבא מן הדרך דיון באופי דין ווסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן ווסתה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ווסת הדילוג עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת ווסת החודש בדילוג.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טבילה בזמנה דיון במחלוקת התנאים והראשונים האם טבילה בזמנה מצווה ובהשלכותיה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת בעל קרי דיון בחלות טומאת בעל קרי והיחס שבין עקירת שכבת הזרע ליציאתה מן הגוף.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת טבול יום דיון באופייה של טומאת טבול יום, ברמתה ובהשלכותיה ביחס לחולין שנעשו על טהרת הקדש.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כנותן אצבע בעין דיון בפירוש הביטוי 'כנותן אצבע בעין' במובא במשנה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כתמים דיון בדברי שמואל בעניין הרואה דם על קרקע ובמחלוקת האמוראים והראשונים בנושא.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו לבו של אביו דוה עליו דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מהו כתם? דיון ביחס שבין דברי שמואל על ראיה בלי הרגשה לדברי רבי עקיבא על טומאת כתמים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מחשבת אוכלים דיון במהות דין מחשבת אוכלים לאור הסברי הראשונים לפגם שבמחשבת חיבור.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נאמנות הרופאים דיון בנאמנותם של הרופאים לעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עונה בינונית דיון באופיו וגדריו של דין עונה בינונית.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו רוב עקיף דיון בסוגי רוב שונים מנקודת מבט מתמטית.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שבעה נקיים בימי טומאת לידה דיון במחלוקת האמוראים בעניין ספירת שבעה נקיים בימי טומאת הלידה, תוך עיסוק בהשלכותיה של המחלוקת הלכה למעשה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שומרת יום כנגד יום עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך לבון המונח `תרתי לריעותא` המופיע בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי 'ידיה בעיניה' דיון בפירוש הביטוי 'ידיה בעיניה'.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה הסבר דעתו של ר' שמעון בהגדרת ולד
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בדיקה לטהרות נדון במקור לסיטואציה בה נשים בודקות קטנה שהגיעה לפרקה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בדיקה שלפני תשמיש נעמוד על כמה מההבדלים שבין בדיקה לתשמיש ובין בדיקה לטהרות.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בדיקת אבהות בחינת הרלוונטיות ההלכתית של בדיקות אבהות לאור האמור בגמרא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי גזירת כותים דיון בגזירה על טומאת בנות כותים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האם יש דם טהור? נדון בלימוד של ר' אושעיה המוביל להנחה שיש דם טהור.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הבאת חולין לעזרה דיון בקרבן של ספק יולדת ספק זבה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הלכה פסוקה דיון בתקפו וחומרתו של `חומרת ר' זירא`

עמודים