דף יומיומי סנהדרין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני אחדותו של הקב"ה ואחדות השמש כיצד מוכחת אחדותו של הבורא מן השמש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני אף אני כמוהו בסוגייתנו מתחדש שאמירת `אף אני כמוהו` נחשבת עדות כשרה מדאורייתא. מה פשר חידוש זה? האם הוא תקף גם בתחומים הלכתיים אחרים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני בן סורר ומורה קטן מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין "איני יודע" בחקירות מה היחס בין חובת דרישה וחקירה לבין דין עדות שאי אתה יכול להזימה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין הבא על אביו וגדר איסור משכב זכור מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין זקן ממרא בתפילין האם יש זיקה בין חיובי זקן ממרא לאיסור בל תוסיף? האם יש הלכה מיוחדת בעניין המראה במצוַת תפילין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין כיפה האם דין כיפה הוא דאורייתא או דרבנן? האם הוא מדיני עונשין הרגילים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דרישה וחקירה בדיני ממונות לפני התקנה ולאחריה מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני המוותר על דברי נביא מה בכלל החיוב לשמוע לדברי נביא? מה היחס בין ציוויי הנביא למצוות התורה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני חזרת פסולי עדות לכשרותם מהם העקרונות המנחים אותנו בדבר חזרת עבריין לכשרות להעיד?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני חיובי מיתות בית דין: קטגוריות בחיוב כללי או חיובים ספציפיים? המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני חשוד על העריות מיהו החשוד על העריות שהכשיר רב נחמן לעדות, ומדוע הכשיר אותו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת מהי טעות בדבר משנה ומהי טעות בשיקול הדעת? מה מעמדם של חכמים שאחר חתימת התלמוד?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יחיד מומחה האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ייהרג ואל יעבור ופיקוח נפש מהי נקודת המוצא של התורה: האם הכלל הפשוט הוא שפיקוח נפש מתיר לעבור על איסורים, או שיש למסור את הנפש על קיום ציוויו של הקב`ה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יקרא דחיי ויקרא דשכבי מה המשמעות של `יקרא דחיי` ו`יקרא דשכבי` בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל`יקרא דחיי`? היש חילוק בין הספד לאבלות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו? כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה? מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם? מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב? מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מלך שמחל על כבודו לדבר מצוה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול – מדוע? האם חכמים שוללים ממלך לחלוטין את האפשרות למחול במקום מצוה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו? מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינא מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש איסור גם באביזרייהו דג' עברות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עבודה זרה מאהבה ומיראה מהי עבודה זרה מאהבה ומיראה? מה היחס בין מעשי עבודה זרה לבין קבלה באלוה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עדות מלך ועדות כוהן גדול נעיין מעט בטיב הפקעתו של מלך מעדות ובטיב שייכותו של כוהן גדול בה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עיבור השנה בשני רעבון ובשביעית ועיבור שלוש שנים רצופות האם רעב דוחה כל עילה לעיבור? האם ייתכן עיבור שלוש שנים רצופות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני על כישוף ואחיזת עיניים האם הכישוף אמִתי? מהו כישוף ומהי אחיזת עיניים? האם מותר לבצע מופעי קוסמות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני על מה מעברים את השנה הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: `על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה`. מפירוש רש`י ומפסקי הרמב`ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קנאים פוגעים בו האם הקנאי פועל במסגרת ההלכה או מחוצה לה? מה משמעות הדין שאם `נהפך זמרי והרגו לפנחס – אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא`?

עמודים