דף יומיומי סנהדרין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני רביעית דם הבאה משני מתים נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שמעון בן שטח והמכשפות לסיפור שמעון בן שטח והמכשפות היה סיום טרגי, המשקף עמדה מורכבת כלפי כללי המשפט.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם מדוע `אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם`? ומה הראיה שהביא רמי בר חמא מדין זה לפסול קרובים לעדות משותפת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אין עונשין מן הדין נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור אכילת טבל ואיסור אכילת תרומה מה יסוד מחלוקתו של רב עם התנא דברייתא בדבר עונשו של האוכל טבל?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין? אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בן נח שהרג בשגגה האם בן נח שהרג בשוגג חייב מיתה? ואם כן – מדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גוף ונפש מה היחס בין גוף ונפש? האם הגוף הוא רכיב מהותי באדם, או שמא רק כלי לנפש? מתוך תשובתו של רבי לאנטונינוס וממקורות מקבילים בדברי חז`ל נעמוד בקצרה על שאלות אלו ועל הקשר בינן ובין מחלוקת הרמב`ם והרמ`ה שראינו אתמול.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דיין זקן בסנהדרין מדוע זקן פסול לדון דיני נפשות? האם הוא כשר לדינים אחרים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דעת מדוע ייחס רבי אלעזר חשיבות גדולה כל כך לדעת? ולמה הובאו דבריו בתוך הסוגיה על תחיית המתים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב האם בעיר הנידחת נהרגים גם נשים וטף שלא חטאו? עיר הנידחת – עבודה זרה או אויב לאומי. האם בעיר הנידחת נהרגים גם נשים וטף שלא חטאו? עיר הנידחת – עבודה זרה או אויב לאומי.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הזמנה ו'עשייה לְשם...' מהי הזמנה? מה היחס בינה ובין דין 'עשייה לשם...'?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב החיוב במכה המביאה למוות המכה את חברו ומת הלה מפצעיו – אימתי נתחייב המכה: האם מיד בשעת המכה, או שמא רק עם המיתה? מה יסוד המחלוקת בין חכמים ורבי נחמיה במי שאמדוהו למיתה והקל ולאחר מכאן הכביד ומת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הליכה אחר הרוב בדיני נפשות האם אכן הולכים אחר הרוב בדיני נפשות? אם כן, כיצד ייתכן שדיני הראיות בממונות מחמירים יותר מדיני הראיות בנפשות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב המולך מה עניינה של ההעברה למולך למאן דאמר `מולך לאו עבודה זרה היא`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הריגה מחוץ לבית דין ומחוץ לשלוש מחנות מדוע ההוצאה להורג נעשית מחוץ לבית הדין? מה ראתה הגמרא להביא טעמים לדין זה, שהמשנה לומדת אותו ממקרא מפורש?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ גדר האיסור `וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ` והיתר השבעת נוצרי.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ... וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ מה היחס בין איסור הכוהנים לשתות יין ובין איסורם לשלח פרע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חומרת עבֵרתה של בת כוהן שזינתה מה יסוד מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים בזיהוי המיתה החמורה ביותר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חוששין ללעז במוציא שם רע מה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר ב`חוששין ללעז` במוציא שם רע לפי פירוש רש`י?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חזרת דיין מזכות לחובה דיני נפשות – המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. מדוע? על השפעתה של דעה מוקדמת על המשא ומתן ההלכתי.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חידוש הסמיכה כיצד ניתן לחדש את הסמיכה? נעסוק בפולמוס הגדול שניהלו בעניין זה חכמי ארץ ישראל בימי מהר`י בי רב.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיות טרף הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס – האם ייתכן שייחשבו בני תרבות לפי שיטת רבי אליעזר? מה היחס בין שאלה זו ובין השאלה אם הם נחשבים מועדים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טעם עונשו של בן סורר ומורה בן סורר ומורה – על שום מה נענש?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טענת "משטה אני בך" וטענת "שלא להשביע" נעמוד על השוני המהותי שבין טענת `משטה אני בך` לבין דין `אדם עשוי שלא להשביע את עצמו`.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יין ובן סורר ומורה עיקר כוחו של היין – מה הוא? ומה הקשר בינו לבין חטאו של בן סורר ומורה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כותב לשמו שתי תורות האם המלך חייב לכתוב שני ספרי תורה? מה ההבדל בין שני ספרי התורה שלו? נעיין בפסקי הרמב`ם בנושא.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא? כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא?

עמודים