דף יומיומי סנהדרין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז"ל? כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז`ל?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח. מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מדוע לא הסכים הקב"ה לקביעתם של אנשי כנסת הגדולה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהודה לקביעתו של רבי יהושע כי "לא בשמים היא"? מדוע לא הסכים הקב`ה לקביעתם של אנשי כנסת הגדולה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהודה לקביעתו של רבי יהושע כי `לא בשמים היא`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מחלוקות אביי ורבא בפסול עדים מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מחלוקת יואב ואבנר האם מותר לנרדף להרוג את הרודף כאשר הוא יכול להציל עצמו על ידי פגיעה באחד מאיבריו? מה הייתה טענתו של יואב כנגד אבנר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מיהם הרשעים המביאים חרון אף לעולם? דברי סיום למסכת סנהדרין. מיהם הרשעים המביאים חרון אף לעולם? דברי סיום למסכת סנהדרין.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מכה אביו ואמו ומקלל אביו ואמו מה טעמם של חילוקי הדינים בין הכאת אב ואם לקללתם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מצוַת דינים בבני נח מה היחס בין איסור גזל ובין מצוַת דינים שנצטוו בהם בני נח? האם בן נח נהרג על מצוַת דינים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מצמצם וגרמא, כוח כוחו וכוח שני מה בין מצמצם (כובש את חברו במים) לבין מי שמסלק תריס (=מגן) ומפקיר את חברו לפגיעת חץ? מה בין כוח כוחו לכוח שני?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב משפט המלך הלכות `משפט המלך` – האם הן זכויות של המלך, או שמא סמכויות שלו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב סוס וסודר, יין ולבונה מה הסברה שהסוס והסודר יהיו משל הנידון? ומה ניתן ללמוד מההשוואה שהשוו מקצת הראשונים בין הסוס והסודר לבין קורט הלבונה וכוס היין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב סמיכת זקנים על פר העלם דבר של ציבור מה תפקיד הסמיכה על פר העלם דבר של ציבור? מדוע הסומכים צריכים להיות חברי בית הדין הגדול?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב עד שיתיר עצמו למיתה מדוע אי אפשר לדון אדם למיתה אם לא התיר עצמו למיתה? מה משמעותו של עונש המוות בתורה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב עולם הבא ותחיית המתים מהו העולם הבא, ומה בינו לבין תחיית המתים? נביא את עיקריה של המחלוקת החריפה בין הרמב`ם והרמ`ה בנושא זה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ענישת בעלי חיים האם הנאת הבהמה מן העבֵרה היא סיבה להעניש אותה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב פשרה ודין מה טיבה של פשרה? כמה דיינים דרושים לעשייתה? האם היא צריכה קניין, ואם כן, מדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קבורת מת מצוה ורציחה מה הקשר בין החיוב לקבור מת מצוה לבין המצוה להרוג חייבי מיתות בית דין? ומדוע שתי מצוות אלו דוחות את עבודת המקדש, אך לא את השבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב רפואת אב בידי בנו האם מותר לבן לחבול באביו לצורך רפואה? מה הדין בטיפול שיש בו סכנת חבלה, אך החבלה עצמה אינה נצרכת לריפוי?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב שניים שדנו נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע`א), אך הרמב`ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ? תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ א-להים קודש ו"א-להים חול": על השראת שכינה בבית הדין נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק `א-להים לא תקלל`, אם הכוונה לדיינים או לקב`ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב`ה ובין בית הדין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אופייה של הכרעת הדין כדעת הרוב האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אין אדם משים עצמו רשע אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין "בעלי תלמוד" ו"בעלי משנה". נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו. בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין `בעלי תלמוד` ו`בעלי משנה`. נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בעל אוב ויידעוני ודרכי קוסמות ומכשפות לחיזוי עתידות נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב ויידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בעלי דין שקיבלו עליהם דיין פסול נעלה חקירה דומה לחקירה שבעיון הקודם: כשבעלי דין מקבלים עליהם דיין פסול – האם הם יוצרים בית דין של ממש, או שמא גוף של בוררות?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ גונב איש ומכרו איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש"א לחומרת חטאו של גחזי. גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש`א לחומרת חטאו של גחזי.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דין רודף נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דינו של כוהן גדול סוגייתנו שואלת מניין שכוהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכוהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך.

עמודים