דף יומיומי סנהדרין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דניאל להיכן אזל? אחת המשימות הקשות בלימוד אגדות חז`ל היא ביאור פרטים הנראים, על פי פשוטם, כפרטים טכניים שאינם קשורים לנושא המרכזי של האגדה. דוגמה לכך אנו מוצאים בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הבא במחתרת נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ההבחנה בין בית דין של שלושה ובין בתי דין אחרים נעמוד על ההבחנה העקרונית שבין בית דין של שלושה ובין בתי הדין שמעליו (של עשרים ושלושה ושל שבעים ואחד).
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הטחת דברים כלפי מעלה: בין רגש למחשבה סוגייתנו מספרת על יהושע ופינחס שדיברו `עזות` כלפי הקב`ה. האם מותר לפנות אל הקב`ה בתלונה או בתביעה? נבחן את הנושא על פי דברי הראי`ה קוק בספר עין אי`ה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הלכתא למשיחא בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: `הלכתא למשיחא?!`. נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש`י ובתוספות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ המגביה ידו על חברו נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש `המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הנהגתו של רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש היה נשיא בעל עצמה רבה, שייסד מפעלים רבים. ואולם, בסוגייתנו מצאנו מי שמתלונן על שלטונו. נציע הסבר לפִשרה ולמשמעותה של אותה תלונה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ זקן ממרא נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חזקיה שלא אמר שירה – תעשהו משיח?! בסוגייתנו נאמר שחזקיהו היה ראוי להיעשות משיח, אך לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה. נדון במשמעות ההיגד הזה ובסגולתה המיוחדת של השירה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ יסוד דין "זה בורר לו אחד" זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד - ושניהן בוררין להן עוד אחד. נעמוד על שתי הבנות יסוד בדין זה, לאור פירוש רש`י על סוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מיתה ומלקות נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מיתה קלה ומיתה חמורה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין בקלה. כיצד ניתן להעניש אדם במיתה שאינה העונש הקבוע לו?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מעשה אלדד ומידד סוגייתנו עוסקת בסיפור אלדד ומידד. נדון בעניין אחד הנזכר בסוגיה, שהרמב`ן והר`ן דלו ממנו שאלה יסודית ועמוקה בעולם עבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב"ה. נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ נתכוון להרוג את זה והרג את זה סוגייתנו עוסקת במחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין נתכוון להרוג את זה והרג את זה, וכן בדינו של תנא דבי חזקיה. נבחן את דין תנא דבי חזקיה על פי דעת רבי שמעון לאור פסקי הרמב`ם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עדות מאומד משנתנו קובעת שאין לקבל עדות מאומד. נדון בהלכה זו ובמשמעותה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עדות ממונות ועדות נפשות סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת סנהדרין: מצוַת מינוי דיינים מחלוקת הרמב`ם והרמב`ן בדבר אופייה של המצוה למנות דיינים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שני כתובין הבאין כאחד ברוצח סוגייתנו קובעת שרוצח וגואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד, שאינם מלמדים. נבחן את הקביעה הזאת על פי דברי הרמב`ם על חומרתו הגדולה של עוון רצח.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם. האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם? תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם. האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם?

עמודים