דף יומיומי עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב 'לפני עיוור' בתרי עברי דנהרא מה פשר המגבלה `דקאי בתרי עברי דנהרא`? האומנם השמיטהּ הרמב`ם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור אתנן מה גדר איסור אתנן? האם האיסור בשווי החפץ, או שמא הוא קשור לגופו? האם הטלה נאסר רק כשנקנה בפועל במעשה הביאה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור המסחר ביום האיד וקודם לו מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור הנאה בעבודה זרה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין מהנה עבודה זרה. יסודו של איסור הנאה מעבודה זרה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור צלמים מה בין צלם לעבודה זרה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור שכר פעולה ביין נסך מה יסודו של איסור שכר פעולה ביין נסך? למאי נפקא-מינה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ביטול עבודה זרה מה יסוד מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בדין עבודה זרה שנשתברה מאליה? האם איסור עבודה זרה ממוקד ב'אל הזר' או ב'עבודה הזרה'?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גדר יין לאיסור יין נסך ולחיוב מעשר מתי ראוי יין להיאסר משום יין נסך? ומתי הוא מתחייב במעשרות? מה היחס בין דינים אלו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב האשרה מהי האשרה? האם היא דומה לבתים ולאבנים הנידונים במשניות הקודמות, שעל מהותם עמדנו אתמול?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הבית והבימוס שלשה בתים הן... שלש אבנים הן. האם בעבודה זרה עסקינן, או שמא במשמשיה? כלום יש בבית ובימוס איסור מיוחד, החורג מן הדינים הרגילים של משמשי עבודה זרה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הגעלה וליבון האם הגעלה וליבון הם תהליכים דומים, שעניינם בהפלטת האיסור, או שמא ליבון הוא תהליך שונה - ביעור האיסור וכילויו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הטיעונים השונים בוויכוחים שבין חכמי האומות לחכמי ישראל נעמוד על התפיסות היסודיות של העבודה הזרה העולות מן הוויכוחים בין חכמי האומות לחכמי ישראל בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב היתר משום איבה ביאור מחלוקת אביי ורב יוסף בדבר היקף ההיתר `משום איבה`.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הכשר כלים שהשתמשו בהם ביין נסך האם הכשרת כלים מיין נסך שונה מהכשרתם משאר איסורים? ואם כן - מדוע? היש קשר בין דיני יין נסך לדיני טומאה וטהרה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב המטהר יינו של גוי המטהר יינו של גוי – מה היחס בין השמירה הנדרשת ביין מבחינה מציאותית לבין מעמדו הממוני?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הנעבד באונס האם מותר לעבוד עבודה זרה באונס? כיצד ישפיע האונס על איסור החפץ הנעבד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב השיאו לדבר אחר מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב התרפאות מן המינים יסוד איסור התרפאות מן המינים ואיסור משא ומתן עמם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ הראשונים מעידים כי למרות דברי המשנה, נהגו יהודים להשכיר בתי דירה לגויים. נעיין בשלושה טעמים שהביאו התוספות להיתר הדבר ובמשמעותם להבנת איסור `ולא תביא תועבה אל ביתך`.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע מה בין `וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע` ל`ולא תתֻרו`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב זה וזה גורם יסוד דין זה וזה גורם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חילול שבת על סכנת איבר האם מחללים את השבת על סכנת איבר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חתיכות איסור בתערובת מה פירוש `אימרטוטי אימרטט`? האם יש מקום לחלק בין שרצים לשאר איסורים לעניין ביטול בתערובת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טבילת כלים האם ההגעלה קודמת לטבילה בהכרח? מה תפקידה של הטבילה: סוף תהליך ההכשרה או מעין 'גיור' של הכלי?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טעם עכבר ויסוד היתר נותן טעם לפגם מדוע נותן טעם לפגם מותר? מדוע יש מקום לומר שהיתר זה אינו נוהג בעכבר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב יין נכרי והלכות טומאה וטהרה על מהותו ומטרתו של איסור סתם יינם ועל היחס בינו לבין הלכות טומאה וטהרה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לפני דלפני עיוור אימתי אסור לפני דלפני עיוור ואימתי מותר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מראית עין בעבודה זרה מדוע נאסרה מראית עין אפילו בחדרי חדרים? האם יש דין ייהרג ואל יעבור במראית עין של עבודה זרה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב עמידה על דעת רבו כלום באמת אין אדם מבין את דברי רבו קודם ארבעים שנה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב פרש שור הנסקל ופרש עגלי עבודה זרה מה היחס בין שני הטעמים לפסקו של רב שאפשר לקדש אישה בפרש שור הנסקל אך לא בפרש שור של עבודה זרה?

עמודים