דף יומיומי עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב רבא ורב סחורה: על גמרא, סברא וגדרי "רבו" האם היה רב סחורה רבו המובהק של רבא? מה בין המלמד בקיאות (גמרא, גירסא) למלמד בעיון (סברא)?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב רפואה באיסורי הנאה של דבריהם האם מותר לחולה שאין בו סכנה להתרפא באיסורי הנאה דרבנן? מה הייתה ההווה-אמינא לאסור יין תפוחים של גויים?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אבני הר שנידלדלו נחלקו האמוראים בדין אבני הר שנידלדלו. נברר את שיקולי הפוסקים בפסיקת ההלכה בדין זה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו נאמר בסוגייתנו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מה טעמו של דין זה? אימתי יכול אדם לאסור דבר שאינו שלו?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אנטונינוס סוגייתנו מתארת את יחסיו של רבי עם אנטונינוס קיסר. מיהו אותו אנטונינוס? האם ניתן לזהותו עם דמות היסטורית מסוימת וידועה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ביטול עבודה זרה בגמרא נאמר שישראל אינו יכול לבטל עבודה זרה ושאי אפשר לבטל עבודה זרה של ישראל. מה היחס בין שני הדינים? ומה דין עבודה זרה שישראל ונכרי שותפים בה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו גדול המצווה ועושה גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה - מדוע? ומדוע אומות העולם מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דברים שאינם בטלים נחלקו הראשונים אם דבר שבמניין שאיננו איסור הנאה בטל ברוב. מה שורש מחלוקתם? האם היא משקפת הבדל מהותי בהבנת ההגדרה של דבר חשוב שאינו בטל?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו האוסר ממון חברו נכרי שניסך יינו של ישראל, חייב בתשלומיו. במאי עסקינן – כשאסר את היין מדרבנן או כשאסרו מדאורייתא? מה הסברה לחלק בין המקרים?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הזורק בחמתו נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור – זה היה מעשה והכשירו. מה טעם ההיתר? האם היין מותר גם בשתייה, או שמא רק בהנאה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הפקדת יין אצל נכרי בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הרים וגבעות המשנה אומרת שהרים וגבעות שנעבדו אינם נאסרים. מה טעמו של דין זה? כלום אין ההרים והגבעות חשובים עבודה זרה כלל, או שמא הם חשובים עבודה זרה ואף על פי כן לא נאסרו?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו השביח ולבסוף פגם הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו התגרות ביצר הגמרא מספרת על שני אמוראים שעברו על פתח בית זונות כדי לכוף את יצרם ולקבל שכר. מה היחס בין מעשה זה ובין ההנחיה כי אל לו לאדם להביא עצמו לידי ניסיון?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חוקות הגויים ודרכי האמורי סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טומאת תקרובת עבודה זרה רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כללי היתר בבישולי נכרים בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כעסו של הקב"ה ותפילה ביחיד בשלוש השעות הראשונות של היום אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ליצנות סוגייתנו מדברת באריכות בגנות הליצנות. מהי אותה ליצנות, ומהי הסכנה הגדולה הטמונה בה?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו לשמא נרבעה אם אמה לא חיישינן הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נותן טעם לפגם בדבר חריף מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ספר הישר בשני מקומות בתנ`ך נזכר ספר עלום ששמו `ספר הישר`. נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו על טעם ועל ריח הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ראשון ראשון בטל בסוגייתנו מובא הכלל `ראשון ראשון בטל`. נעמוד על טעמו של כלל זה דרך מחלוקת האמוראים בגדרו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ איסור מכירת בהמות לנכרים: האם ההלכה עשויה להשתנות עם השתנות תנאי החיים? בדפים יד ע`ב - טז ע`ב נידון האיסור למכור בהמות לנכרים. התוספות עומדים על הפער בין איסור זה ובין מנהג העולם להקל בכך. נעיין בדבריהם, ובייחוד בחידוש מרחיק הלכת שחידשו בהסבר הדבר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ איסור שתיית משקה מגולה סוגייתנו עוסקת באיסור שתיית משקאות מגולים. נדון בקצרה בטיבו של איסור זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בין ישראל לעמים: פתיחה למסכת עבודה זרה הקדמה קצרה על עניינה המהותי של מסכת עבודה זרה: היחס בין ישראל לעמים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בית דינא שריא רבי יהודה נשיאה לא התיר פת נכרים מחשש שיכנוהו `בית דינא שריא`. מה פשרו של כינוי זה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בנן של קדושים סוגייתנו מספרת על רבי מנחם בן סימאי, `בנן של קדושים`, שלא הביט בצורת מטבע. נדון במשמעותה של מידה מיוחדת זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ גזרה שלא פשטה ברוב ישראל מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו.

עמודים