דף יומיומי עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן סוגייתנו עוסקת בהרחבה בקלקולים הגדולים שמקולקלים אומות העולם בעריות. נדון בקצרה ביסודות הרוחניים המשתקפים בסוגיה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חגו של אדם הראשון הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב`ה כהודאה על `מנהגו של עולם`. מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חטאת קרייה רחמנא: על מעמדה של פרה אדומה בדף כג נאמר שפרה אדומה שנרבעה - פסולה. נדון בטעמו של פסול זה ובחידוש המתחדש בסוגייתנו בדבר אופייה של פרה אדומה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ יינו של גר תושב ומחלל שבתות בפרהסיה אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב סוגייתנו מנמקת את איסור יין שמזגו גוי בכלל `לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב`. נדון במשמעותו של כלל זה ובשימוש בו בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מגע נכרי ביין ללא כוונה בדף נז נידונים ספקות שונים בדבר מגע עקיף של נכרי ביין. נדון בסברות להתיר ולאסור במקרים אלה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מנת המלך סוגייתנו עוסקת ביהודי המבקש מנכרי סיוע בתשלום `מנת המלך`. נסקור בקצרה את הפירושים השונים שהציעו הראשונים לדברי הגמרא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מרחץ של אפרודיטי היאך התיר רבן גמליאל לרחוץ במרחץ של אפרודיטי? לאיזה מצב בדיוק נוגע ההיתר הזה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ניצוק חיבור לעניין יין נסך אמר רב הונא: נצוק... חיבור לענין יין נסך. נדון בטעמה של הלכה זו ובהבדל שבין הלכות יין נסך להלכות טומאה וטהרה בנושא זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עבודה זרה שלא כדרכה סוגייתנו מחייבת את המקריב קרבן למרקוליס, אף שאין זו דרך עבודתה. נדון במשמעות של איסור עבודה זרה שלא כדרכה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה לענייני יין נסך וסתם יינם חלקים נכבדים ממסכת עבודה זרה יוחדו לאיסור יין נכרים. נציג את יסודותיו של איסור זה, תוך הבחנה בין יין נסך - קרי: יין שהתנסך לעבודה זרה - לבין גזרת `סתם יינם`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ צורת אדם בסוגייתנו נאמר שאסור לצור צורת אדם. נדון באיסור זה ובדברי הפוסקים האחרונים על צילום בני אדם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ רבא ובר שישך הגמרא מספרת על שיחה בין רבא ובר שישך. נזכיר מקצת מן השאלות הרבות שמעוררת אגדתא זו, אף שאין בידינו תשובות ברורות לכולן.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ רבי אליעזר והמינות סוגייתנו מספרת על רבי אליעזר שנתפס למינות. נדון בגִרסה המדויקת של מעשה זה (על פי ספר דקדוקי סופרים) ובמשמעותה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תורתו של אברהם אבינו ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. מתי החלו שנות התורה?

עמודים