דף יומיומי עירובין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בני יהודה ובני גליל דיון בהבדלים בין דרכי הלימוד של בני יהודה ובני הגליל.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ברכת הזמן דיון באופייה של ברכת הזמן במועדים והיחס שבינה ובין הברכה על בגד או פרי חדש.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו גג הבולט לרשות הרבים דיון בדברי התוספות בעניין גג שחלק ממנו בולט לרשות הרבים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דריסת הרגל דיון במחלוקת התנאים המשולשת בענין איסור דריסת הרגל.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הליכה אחרי אישה דיון בטעמו וגדריו של האיסור ללכת אחרי אישה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הלכה כדברי המיקל בעירוב דיון במהות הכלל שהלכה כדברי המיקל בעירובין.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המוציא תפילין דיון בדברי רש`י על האיסור לצאת עם שני זוגות תפילין בשבת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המניח עירובו בעיר דיון במחלוקת התנאים והאמוראים בעניין המניח עירובו בתוך עיר שלא שבת בתוכה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו התחדשות בלימוד תורה דיון ביחס שבין שלושת המשלים שמביאה הגמרא להתחדשות בלימוד התורה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חיתוך יבלת דיון בשיטת הרמב`ם בעניין חיתוך יבלת במקדש ובמדינה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חציצה דיון באופיו של פסול חציצה לאור מחלוקת הראשונים בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו טלטול מקרפף לכרמלית דיון בשאלת הטלטול בין קרפף לכרמלית ובמהות הקשר שבין שתי רשויות אלו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו יום טוב שני דיון בשיטת רבי יוסי בעניין אופי קדושת יום טוב שני של גלויות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כללי פסיקה דיון במהותם וגדריהם של כללי הפסיקה במחלוקות תנאים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כמה ממעט דיון במחלוקת האמוראים בעניין מיעוט מבוי שגבוה מעשרים אמה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו לך דומיה תהלה ניתוח של דברי הגמרא אודות קבלת דינו של הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מקור קנין כסף דיון במקורותיו ואופיו של קנין כסף במטלטלין.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ניחא ליה לחבר האם נוח לאדם לחטוא חטא קל ולא להחטיא את חבירו בחטא חמור?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נפרצה למקום האסור לה דיון באיסור טלטול בחצר שנכנסה לה לשון של ים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון בשאלת איסור בל-תוסיף בקיום מצוות עשה שהזמן גרמן על ידי נשים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עיר בתוך התחום דיון בחישוב אורך התחום כאשר הוא כולל בתוכו עיר.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו צורת הפתח דיון בגדרי צורת הפתח בפרצה של עשר אמות ובפרוץ המרובה על העומד.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו קטן הצריך לאמו דיון בגדרי קטן הצריך לאמו לענין עירוב ותשלומי מזונות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ריבוי בשיעורים דיון בשאלת ריבוי שיעורים במלאכה שנעשית לצורך חולה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שבות בין השמשות דיון בשיטת רבי שלא גזרו על שבות בין השמשות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שיהו בתים וחצרות פתוחים לתוכו דיון בטעמי מחלוקת האמוראים בעניין הבתים והחצרות הפתוחים למבוי.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שכח אחד לערב דיון בשיטת רבי אליעזר בדין מי ששכח לערב עירוב חצירות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שלושה וארבעה דיון במחלוקת רבה ורבא בעניין גודל העמוד הממעט בקרפף.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שפיכת מים לחצר דיון במחלוקת האמוראים בעניין איסור שפיכת מים בחצר קטנה הסמוכה לרשות הרבים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תוספת אהל דיון במהותו וגדריו של היתר תוספת אהל ארעי בשבת.

עמודים