דף יומיומי עירובין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מראית עין נעסוק בסתירה בין סוגייתנו לסוגיה במסכת ביצה בעניין טלטול סולם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מרחק שלש פרסאות מתי מותר לתמיד להורות הלכה כשקיבל רשות מרבו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיעתא דשמיא נעסוק באיסור להורות הלכה בפני רבו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עירוב שמיה דמערב ולא דמפלג'
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קורה על גבי מבוי
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קנקנתום
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קשר תפילין נעסוק בדין הקשר של תפילין, האם צריך קשר בר קיימא או לא.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי רבי מאיר סבר ספיקא לחומרא
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שמא יקטום
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שניהם קנו עירוב האם ניתן להקל כששתי קולות סותרות אחת את השניה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שעת הסכנה נסביר מדוע לדעת רבי יהודה נכון היה להביא את שעת הסכנה כראיה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שתי סעודות
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית תשעה באב בשבת
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תפיסת ידו נעסוק במקרה שבעל הדירה משאיר לעצמו מקום לחפציו לעניין היתר הטלטול כשיש שוכר בדירה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ביסוד ה"קולא" שבעירובי תחומין עירוב תחומין מבסס קולא שיש בה מימד מסויים של הערמה. נדון בדעת בית שמאי ביחס להערמה זו, ובתשובת החכמים על דעה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בעניין ברירה נעסוק בקצרה באופי הספק שבדין ברירה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דין סוכה לעניין עירוב חצרות נדון בחידוש מעניין ביחס לעירוב חצרות בסוכה, המבוסס על האמור בסוגייתינו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ דיני "מחנה" המשנה פוטרת יושבי `מחנה` מארבעה דברים. נדון בקצרה בהגדרת מחנה, ובאפשרות לפוטרו מעירובי תחומין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הגדרת מקום מגורים – בין עירוב חצרות לעירוב תחומין נדון בהבדל שבין עירוב חצרות ועירוב תחומין בהגדרת מקום דירתו של אדם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ החלפה ברשויות דרבנן נדון במחלוקת הראשונים והפוסקים בעניין הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הצבת דלת בפירצה נדון במחלוקת הראשונים אודות התנאים להיתר הצבת דלת הסוגרת פירצה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ חזרת "היוצאים להציל" נדון בשאלה המעשית של חזרה מהצלת נפשות בשבת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ טועי המידה נדון בחידושו של ר' שמעון ביחס ל`טועי המידה`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כבוד עשירים רבי מכבד עשירים; על שום מה ולמה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מבוי רחב מעשר אמות נדון בהלכה הקובעת שמבוי שרחב מעשר אמות אינו ניתר בלחי או קורה, ובדעת ר' יהודה לגבי הלכה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מבוי, סוכה ומצה נדון ביסוד ההשוואה שבין קורת מבוי ובין גובה הסוכה, ונסיים בהערה הנוגעת גם לענייני דיומא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מדידת מומחה נדון בשני פירושים בדבר זהותו של המומחה למדידת תחומין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מחיצה גרועה נדון בעניין `מחיצה גרועה`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עיר של רבים ויסוד דין עירוב חצרות נדון במשמעותה העקרונית של ההלכה האוסרת לערב עירוב חצרות אחד בעיר של רבים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עירוב חצירות בדיירים חדשים נהוג להניח עירוב חצירות פעם אחת בשנה. כיצד יועיל עירוב זה לתושבים שיצטרפו אל הקהילה במשך השנה?

עמודים