דף יומיומי עירובין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עירוב שנפסל בשבת נעסוק בשתי סוגיות הלכתיות הנוגעות לעירוב שנפסל באמצע השבת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עירובי תחומין וחצירות על ידי קטן לאור שאלת עירוב על ידי קטן, נבחן את היחס בין עירובי תחומין ועירובי חצירות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עסקי קש ותבן - ההשלכה המעשית נדון במשמעות המעשית של חילול שבת להגנה מפני נכרים שבאו על עסקי קש ותבן.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת עירובין דברי פתיחה למסכת עירובין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ צניעות מחתול - על משמעותו של מוסר טבעי סוגייתינו מתייחסת לאפשרות ללמוד דרכי מוסר ויושר מבעלי החיים. האם הנהגה זו של מוסר טבעי רצויה ומומלצת?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קרפף שלא הוקף לדירה נדון בשאלת מפתח בהבנת המושג `מחיצה שלא נועדה לדירה`, ובאחת מן ההשלכות של שאלה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קרפף שנזרע זרעים שניטעו בין מחיצות שהוקפו לדירה - מבטלים את המחיצה. האם כל גינה ציבורית תבטל את העירוב הכללי של העיר? האחרונים השיבו על כך בדרכים שונות, ובהן נעסוק.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שבת ויום טוב - שתי קדושות נדון במשמעות המונח `שתי קדושות`, ובפער שבין קדושת השבת וקדושת יום טוב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שבת שהותרה - הותרה נדון בהבדל ההלכתי בין מחיצה שנפלה בשבת, ובין חצר שמאזן הדיירים שבה השתנה באמצע השבת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שיתוף מבואות נדון במשמעותו של שיתוף מבואות לאור שתי הלכות: 1. הגבהת טפח; 2. זכייה על ידי גדול הסמוך על שולחן אביו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שכירות דירת גוי בשבת נדון בהיתר לשכור דירה מן הנכרי בעיצומה של השבת, כדי שלא לפסול את עירוב החצרות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שכרות, מקדש ותורה נדון בלימוד הזכות של רב ששת על כנסת ישראל ה`שכורה ולא מיין` מיום שחרב בית המקדש, ונקשור את הדברים לקבלת התורה שבחג השבועות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תחומין דאורייתא סוגייתינו מביאה את המקור לשיעור אלפיים אמה לתחום שבת. לאור דיון זה נעסוק במחלוקת הראשונים הנרחבת בשאלה האם תחומין דאורייתא או דרבנן.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תחת הקורה ובין הלחיים נדון בשאלת טלטול תחת הקורה או בין הלחיים לאור החקירה היסודית בעצם האיסור לטלטל במבוי הפתוח לרשות הרבים.

עמודים