דף יומיומי ערכין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בית הבנוי בחומה דיון במעמדו של בית הבנוי בחומה לעניין דין בתי ערי חומה ודין אכילת מעשר שני בירושלים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בתי חצרים דיון במעמדם של בתי חצרים ביחס לבתי ערי חומה ושדות אחוזה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו האומר דמי ידי עלי דיון במחלוקת האמוראים על אופן האומדן של האומר `דמי ידי עלי`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הלוקח שדה מאביו ומת אביו דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו לאחר ולא לבן עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת השירה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס שבין השירה בפה והנגינה בכלי.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הונאה בהקדש דיון בחילול של הקדש ששוויו רב על סכום כספי שפחות מערכו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הקדשה למפרע דיון בדברי המשנה אשר מדברים על מצב בו הבעלים לא נדר באופן המקובל אלא באופן הנראה כמו הכרזה על עובדה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הריגת עובר דיון בגדר האיסור של הריגת עובר.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חינא דיון בנושא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כפייה בהבאת קרבן דיון בשאלה כיצד יתכן שביד הדין מכריחים אדם להביא קרבן.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לב מלך ביד ה' נעסוק קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לשון הרע דיון בחומרתו של איסור לשון הרע.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מסירתו לגבוה נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מספר החצוצרות דיון במספר המקסימאלי של החצוצרות.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיום למסכת ערכין
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סתם חרם דיון ביחס לאמירה – הדרת נדר שלא פורשה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שבח עכו"ם דיון באיסור לשבח יופיו של עכו`ם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שני נדרי ערך בבת אחת כמה על אדם עני לשלם כאשר הוא נדר שני נדרי ערך בבת אחת והאם הדין זהה כאשר נדר נדר אחד שמכיל מאה נדרי ערך.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בין שנה מעוברת לשנה פשוטה סוגייתינו עוסקת ביחס בין חודשי אדר בשנה מעוברת ובין חודש אדר שבשנה פשוטה. נדון בהלכה זו, ובמקרה משעשע שבחנו הפוסקים לאורה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הישג יד בערכין דיון במשמעותו של דין `הישג יד` בערכין: האם מדובר על הנחה מתוך רחמים על מעריך שאיננו מסוגל לשלם, או שמא על דין בעל אופי אחר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הכל חייבין בסוכה - אך מדוע אין ישנים בה? מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכלי במשנתנו נאמר שאין לקחת הלואה לצורך גאולת שדה אחוזה. נבחן את משמעותה הכלכלית של הלכה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לוח שנה ירחי-שמשי דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מסדרין בערכין המשנה בסוגייתינו קובעת את סדר הגבייה ממקדיש שאינו מסוגל לפרוע את הסכום שהתחייב להקדיש. נדון בקצרה בהלכה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה להלכות הקדש שדה אחוזה נדון בזיקה שבין ערכי אדם, ובין ערכה הקבוע של קרקע בארץ ישראל לעניין פידיון מן ההקדש.

עמודים