דף יומיומי פסחים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר דיון במחלוקת הראשונים בעניין ביעור חמץ בשעת ביעורו ושלא בשעת ביעורו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חרישה ביום טוב דיון באיסור חרישה ביום טוב ובכלל שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו סעודת מצווה נעסוק במי שבדרכו לקיים מצווה ונזכר ששכח לבצע מצוות ביעור חמץ.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו צירוף סל ותנור דיון במהותו וגדריו של דין צירוף חלה בסל ובתנור.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שבירה מטהרת דיון במהות דין `שבירתן מטהרתן`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו שחטו שלא למנוייו דיון ביחס שבין פסול 'שלא למנויו' לפסול שינוי בעלים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תחילתו להחמיר וסופו להקל מתי נאמר הכלל שכל דין שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בישול וצלייה דיון במשמעות האיסור על בישול קרבן הפסח וגדריו, והיחס שבינו לבין דיני בישול בשבת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו במכסת נפשות דיון במחלוקת התנאים אודות סיום זמן ההימנות על השה וההימשכות ממנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ברכה הסמוכה לחברתה הסבר טעמו וגדריו של הכלל שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת ב'ברוך'.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו גיד הנשה בקרבן פסח דיון בעיקרון בדיני עשה דוחה לא תעשה הנלמד מדין גיד הנשה בקרבן פסח.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דיני טומאה בקדשים דיון באופיו של דין רביעי בקדש ובכללי העברת הטומאה בקדשים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דקל דיון ביחסם של חז`ל לעץ הדקל.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הזכרת יציאת מצרים בקידוש דיון בחובה להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו החייהו משה דיון באופי היתר השימוש במעותיהם של הנמנים על קרבן הפסח.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו היסח הדעת דיון במהותו וגדריו של פסול היסח הדעת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המפרש והיוצא בשיירא דיון במשמעותו של דין המפרש והיוצא בשיירא סביב מחלוקת האמוראים בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו ושמרתם את המצות דיון במשמעות דין `מצה שמורה` המתחדש בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו זוגות דיון במשמעותו של איסור זוגות בכל השנה ובליל הסדר.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חיישינן ליוהרא דיון באופנים השונים של חשש יוהרא וביחס ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חמץ של אחרים דיון במהותו וגדריו של ההיתר לראות ולהחזיר חמץ של אחרים ושל גבוה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כוס חמישי דיון בחיוב שתיית כוס חמישית בליל הסדר.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו כי אם צלי אש דין באופי החיוב לצלות את הפסח באופן ישיר על גבי האש.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מדוע אין טומאת "שני" בכלי דיון במהותו של הכלל שאין כלי יכול להיות שני לטומאה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מטרת לימוד התורה האם מטרת לימוד התורה היא אישית או אוניברסלית?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מכריע דיון בגדרי הכלל ש`הלכה כדברי המכריע`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מלאכה בתשעה באב דיון ביחס שבין דין מלאכה בתשעה באב למלאכה באבל ובתענית ציבור.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת מדוע מלאכה שאפשר לעשותה בערב שבת אינה דוחה את השבת?
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נוסח ההבדלה דיון בנוסח ההבדלה לאור ההבנות השונות של מהותה ואופייה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו עיבור צורה דיון באופיו וגדריו של דין עיבור צורה בקדשים פסולים.

עמודים