דף יומיומי שבועות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני איסור כולל באיסור הבא מאליו ובאיסור הבא על ידי עצמו נחלקו האמוראים אם איסור כולל תקף גם בשבועה. מה פשר המחלוקת?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני אם כן, שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכחת לה?! מדוע התעוררה שאלת מיגו לאפטורי משבועת השומרים בעקבות דברי שמואל דווקא?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין פסולי עדות דרבנן בשבועת העדות האם חיוב שבועת העדות תלוי ביכולת להעיד בפועל או בכשרות להעיד מדאורייתא? מה היחס בין שאלה זו לשאלה שדנו בה אתמול?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני דין קרקע בשבועת הפיקדון ובשבועת העדות מה יסוד הפקעתה של קרקע מחיובי שבועת העדות ושבועת הפיקדון - דיני גזלה או דיני שבועה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני הבא על אשתו שלא בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש נעיין בהבחנה בין דין הבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה בשעת התשמיש לבין דינו של הבא עליה שלא סמוך לווסתה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני טומאת מקדש וקודשיו וכפרת יום הכיפורים מדוע טומאת מקדש וקודשיו היא מוקד מרכזי כל כך בכפרת יום הכיפורים, שאיננו פחות בחשיבותו מכל שאר עוונות בני ישראל?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין האם היה מקום להגיד דין נשבע ונוטל בשבועות דאורייתא?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כפרה על שמיעטתי את הירח דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח` (ט ע`א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מבוא לפרקי שבועת העדות ושבועת הפיקדון מה היחס בין שבועת השקר לבין הפגיעה בזולת בפרשיות שבועת העדות ושבועת הפיקדון?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מושבע ועומד בחצי שיעור לשיטת רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. האם יש בזה דין `מושבע ועומד מהר סיני`?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קדושה שבהן להיכן הלכה? מדוע לא ניתן לחלל קודשים הקדושים בקדושת הגוף?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קדושת הארץ וקדושת המקדש לאחר החורבן האם קדושת המקדש בעינה עומדת לאחר חורבנו? מה היחס בין קדושת הארץ לקדושת המקדש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שבועה על העבר ושבועה על העתיד מה היחס בין החיוב בשבועה על העבר ובין החיוב בשבועה על העתיד?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שבועת הפיקדון בחיובי ממון האם שבועת שקר על חיוב ממון מחייבת אשם גזלות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דין "היו שניהן חשודין" ואופייה של שבועת "שכנגדו חשוד על השבועה" פסיקתו של רב נחמן בשניהם חשודים על השבועה ש`יחלוקו` - האם היא עשויה להתיישב עם דינו הכללי של רבי אבא שמתוך שאינו יכול לישבע משלם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הבא על אשתו בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש סוגייתנו קובעת שהבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה מוגדר שוגג, ולא אנוס. כיצד הדבר מתיישב עם הקביעה המקובלת בראשונים שווסתות דרבנן? האם איסור דרבנן יכול להשפיע על הגדרת אונס ושגגה באיסורי תורה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב התפסה בשבועה והתפסה בנדר מהי התפסה? האם יש מקום לחלק בין התפסה בנדר להתפסה בשבועה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ומשנה לא זזה ממקומה מדוע סתם רבי כדעות תנאים שלא פסק כמותן? מה פירוש הביטוי `משנה לא זזה ממקומה`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיוב פריעה בעדים המַלווה את חברו בעדים - מה הסברה שיצטרך לפרעו בעדים? ומה כאשר המַלווה דורש בפירוש נוכחות עדים בשעת הפירעון?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיוב קרבן על שבועה לשעבר נחלקו רב ושמואל אם רבי עקיבא מחייב קרבן אפילו על שבועה לשעבר דליתא בלהבא. מה שורש מחלוקתם? מה הקשר בינה לבין מחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא אם חייבים קרבן על שבועה דליתא בלאו והן?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב טענו חיטים והודה לו בשעורים נבאר את מחלוקת רבן גמליאל וחכמים בטענו חיטים והודה לו בשעורים, ואת הדיון בסוגייתנו בטענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם, על פי החקירה שלמדנו אתמול על אודות היסוד המחייב בשבועת מודה במקצת.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ידיעה המחלקת לחטאות וידיעה הנצרכת לחיוב על טומאת מקדש וקודשיו מדוע שונים גדרי הידיעה הנצרכים לחילוק לחטאות מגדרי הידיעה הנצרכים לחיוב קרבן על טומאת מקדש וקודשיו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ידיעה והעלם לשיטת רבי ארבע שיטות ראשונים בביאור `ידיעת בית רבו` ומשמעותן להבנת חיוב קרבן עולה ויורד בטומאת מקדש וקודשיו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כוהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן מדוע צריך הכוהן להיות בקי בגוני הנגעים השונים ובצבעיהם אף כאשר אין לכך נפקא מינה? נציע שלוש דרכים בביאור דין זה, ודרך אגב נעלה גם פירוש למחלוקתם של רבי עקיבא והתנא של משנתנו בדין צירוף נגעים.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב כפרה וטהרה ביום הכיפורים ביאור מחלוקת רבי וחכמים אם יום הכיפורים מכפר לשאינם שבים ולמבעטים בו עצמו. שתי דרכים בהבנת כפרת היום.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לב בית דין מתנה עליהן לב בית דין מתנה עליהן: כיצד? מדוע אין כאן בעיה של בררה? האם דין זה שייך גם ביחיד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מושבע מהר סיני מה היחס בין סברת רבי יהודה בן בתירא שאם שבועה חלה על דבר הרשות, קל וחומר שתחול על דבר מצוה, לבין הדין הנקוט בידינו שאין איסור חל על איסור?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מחשבת הלב ומבטא שפתיים בהפלאה מה בין חלות שבועה, שצריכה לדיבור, לבין תרומה והקדשה, שאינן צריכות לדיבור?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב עדות ידיעה בלא ראייה בדיני נפשות מה נתחדש בהבנת המציאות של ידיעה בלא ראייה בעקבות הבאת דינו של רבי אחא על `גמל האוחר בין הגמלים`? האם יש משמעות לעדות ידיעה בדיני נפשות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קרבן התמיד וקיץ המזבח כיצד ניתן להקריב לקיץ המזבח בהמה שהוקדשה לקרבן התמיד? הרי אלו קרבנות שונים! שתי בחינות בקרבן התמיד.

עמודים