דף יומיומי שקלים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הנודר עצים דיון בכמות העצים שמתחייב בה הנודר `עצים` או `עץ`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו השוקל שקלו של חברו דיון באופי דין המעילה במי ששוקל שקלו של חברו עבור עצמו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חילול הקדש על מלאכה דיון במחלוקת התנאים האם הקדש מתחלל על המלאכה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו קדושת הקטורת דיון באופי הקדושה שחלה על הקטורת עם נתינתה במכתשת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו קלבון דיון במהותו של חיוב הקלבון.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו רוב וקרוב מדוע משייכים מעות מסופקות לשופר הקרוב אליהן?
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיום על מסכת שקלים סיום על מסכת שקלים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ארבע כוסות נעסוק בשאלת הגמרא על יין מזוג.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חובת נסכים של גר שמת נעסוק בדין גר שמת בלא יורשים וצריך היה להביא נסכים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי חטאת שקרבה בסוף נעסוק במה שקובע את הגדרת המעות של קרבנות הנזיר.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי יד ההקדש על העליונה מתי מקבל המוכר את הכסף עבור צרכי המקדש מהגזברים.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לשכת חשאין נעסוק בדרך הטובה והנכונה ביותר לנתינת צדקה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מותר מתים נעסוק בדין הכסף שנאסף לשם קבורת מת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מת בנו נעסוק בקושי שעולה בסגויינתו, מהמסופר על מות בנו של נחוניא על חטאי אביו נוכח האמור בתורה שלא יומתו בנים על חטאי אבותם.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פרה אדומה נעסוק במעילה בפרה אדומה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בין קורבן ציבור לקורבן השותפים נדון באופיו של קורבן הציבור, ובהבדל בינו ובין קורבן השותפים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ השלכת מפתחות ההיכל נדון באגדה אודות השלכת מפתחות ההיכל אל השמיים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ והייתם נקיים נדון ביסוד הדרישה `והייתם נקיים מה' ומישראל`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כבשׁ פרה נדון בעניינו של כֶּבֶשׁ הפרה, ובשאלה מה היו מקורות המימון שלו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לשאלת מיקומהּ בסדר מועד נדון במיקומה של מסכת שקלים בסדר מועד.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ משיחת מלך בשמן המשחה נדון בקצרה במשיחת מלך וכהן גדול בשמן המשחה.