הלכה אורח חיים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי היוצא בשיירא וחמץ שנפלה עליו מפולת הגמרא מבחינה בין חיוב ביעור החמץ של אדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח ולאדם שיוצא קודם לכן. האם הבחנה זו מצד ביעור חמץ דאוריתא או דרבנן? המאמר דן בסוגיה זו ומתמקד בשיטת רש`י.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת חמץ המאמר סוקר את הבעיות הקיימות ביחס למכירת חמץ - כיצד ניתן להתגבר על איסור בל ייראה ובל יימצא? האם מותר להערים? וכיצד נעשית ההקנאה לגוי?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי עובר לעשייתן
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין ברכת הגומל
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ספירת העומר מצות ספירת העומר נזכרת בתורה בשני מקומות: בפרשת אמור ובפרשת ראה.
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן שלש סעודות שבת
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק מהותה של ברכת כהנים למה לא יוצאים ידי חובת ברכת כהנים באמצעות הכלל ההלכתי - `שומע כעונה`? מהו הגדר המדויק של דין שומע כעונה? מהי מהותה של ברכת כהנים? מהן ההשלכות ההלכתיות של מהות זו? נוסח הברכה הוא :`לברך את עמו ישראל באהבה`. מה פשרה של אותה אהבה? האם יש מצווה על הציבור להתברך ולא רק לכהנים לברך?
שיעורי טקסט הרב משה פינצ'וק תשעה באב איקרי מועד מדוע נקרא תשעה באב 'מועד'? מאמר זה מבאר את הרעיון העומד מאחורי דברי חז"ל אלו, שיש להם משמעות הלכתית ורעיונית המקשרת בין החורבן לבין תחילתה של הגאולה.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון הדלקת נרות שבת
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין זמן ספירת העומר
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון תוספת שבת
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון קידוש (א)
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק אמירת 'ויכולו' בשבת
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון קידוש (ב)
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון הלכות הבדלה האם חיוב ההבדלה הוא מדאורייתא או מדרבנן? מהם דיני אמירת `אתה חוננתנו`? האם אפשר להבדיל רק על יין? האם נשים חייבות בהבדלה? מהו סדר ההבדלה? מהן ההלכות הקשורות לבשמים ולנר?
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון ברכות הדגן מהם המצבים השונים של הדגן, ומהי הברכה המתאימה לכל מצב? מה מברכים על שלווה? מהי פת הבאה בכיסנין? מהי ברכתם של חלה מתוקה, פיצה, בורקס, אורז ומצות?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב מה מעמדם של תשעת הימים - האם אלו ימי אבילות או ימי חזרה בתשובה? מה הנפקא מינות בין שתי האפשרויות? איזו אבילות אנו מקבלים על עצמנו בימים אלו? מה לגבי איסורי רחיצה ואכילת בשר ושתיית יין? מה העמדם של שלושת השובועות בשאלה זו?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן סעודה שלישית בער"ח שחל בשבת ישנם שני מנהגים בישיבה בכל הנוגע לברכת המזון בסעודה שלישית בערב ראש חודש שחל בשבת: הרב ליכטנשטיין נוהג לברך לפני השקיעה, ואילו הרב עמיטל נוהג שלא לאכול לחם אחרי השקיעה ובכך מתאפשרת ברכת המזון הכוללת רק את `רצה` ולא את `יעלה ויבוא`. בשיעור זה יתבררו המנהגים השונים בסוגייה זו.
שיעורי טקסט הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק האבכה בחודש החמישי כל עוד שלתעלומת "איכה" לא נמצא פתרון - אסור לנטוש את תשעה באב; כל עוד יהודי שואל "איכה", יש להמשיך ולהתענות בתשעה באב.
שיעורי טקסט הרב שמואל דוד על שירה ושמיעת מוסיקה
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון תפילת הדרך בימינו
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם במניין התעניות, בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המניין המוזכר בנביאים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדר התעניות? המאמר מבאר קושייה זו על שיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדבריו.
שיעורי טקסט הרב שמואל דוד שמיעת שירים בימי בין המיצרים בחלקו השני של השיעור נעסוק בשאלת האיסור לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים. בהקשר לכך נבחן מתי בדיוק חל האיסור - כל שלשת השבועות, מר"ח אב או רק בשבוע שחל בו ת"ב. בנוסף לכך נדון בשאלה האם האיסור חל לגבי כל שמיעת מנגינות, או שיש היתר לשמוע שירים דרך אגב, או שירים מוקלטים. לבסוף נסכם את דברינו הלכה למעשה.
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי בקשת צרכים אישיים בברכת שומע תפילה היכן לבקש? איתא במסכת עבודה זרה ז:, דעות שונות של תנאים בענין בקשת צרכיו בתפילה:
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין בין תפילת ראש השנה לתפילת תעניות ומלחמה חכמים ורבי יהודה חולקים האם יש לומר זכרונות ושופרות בתפילת תענית גשמים. רבי יהודה סובר שיש להוסיף ברכות אלו במלחמה בלבד. מהי עמדת חכמים ביחס לתפילת מלחמה? למה הוסיף רש`י את ברכת מלכויות אע`פ שאיננה מופיעה בגמרא? מה היחס בין ברכת המלכויות לברכת זכרונות ושופרות? האם מלכויות זכרונות ושופרות הן מדאורייתא או מדרבנן?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מחלוקת הראשונים על משמעות תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מביאה למחלוקת בדבר יציאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון מדיני תשעת הימים מאמר זה מפרט את הדינים הקשורים לתשעת הימים על פי המקורות השונים, ומביא את פסיקת ההלכה ואת התייחסות האחרונים לדינים שונים בימינו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בגד החייב בציצית האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק בענין מצוות קריאת התורה בציבור

עמודים