המקדש במקרא ד
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי המשכן- דגם המקדש לדורות למרות שהמשכן משמש לזמן קצר ביותר, הוא מהווה את התבנית היסודית של בתי המקדש שאחריו. בשיעור זה נבחן את הדומה והשונה במשכן ובמקדש, ונעמוד על היתרונות שבמשכן לעומת מקדש עולמים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבנה המקדש – שיקוף למציאות הרוחנית כיצד יכל עם ישראל לבנות את המקדש בשונה מן הציווי שניתן בנוגע למשכן? בשיעור זה נטען כי המקדש משקף את המציאות הרוחנית של עם ישראל בכל דור. לכן צריכה להיות התאמה בין מצבו הרוחני של העם, למבנה המקדש.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שמות המשכן- המקדש בשיעור זה, ברצוננו לבחון את משמעויות המילים המתייחסות למבנה המשכן והמקדש. בשיעור זה נעסוק במילה 'מקדש' על משמעויותיה השונות. ראינו כי מעבר לפעמים בהם משמעות המילה מקדש הינה המבנה המקודש המיועד לעובדי ה', פעמים רבות המילה מכוונת לקדושה- או של כלי הקודש והארון בראשם או של בני ישראל בעצמם.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שמות המבנה (ב) משכן ומקדש שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם, והוא עוסק במילה 'משכן'.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שמות המבנה (ג)- אהל מועד, משכן העדות, אהל העדות, קדש שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים, והוא עוסק במילים 'אוהל מועד', 'קודש', 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'. למה מתייחסות מילים אלו? האם יש להן משמעויות נוספות מעבר למשמעות הפשוטה?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק א) בשיעור זה, נרצה לבחון באופן מעשי את היחס בין שתי היריעות התחתונות המשכן והאוהל. לשם כך ועל מנת להסביר את משמעויות הדברים, נעסוק בראשית השיעור בפירוט מבנה המשכן. נפתח בכמה דברי רקע, ונתוני יסוד לגבי מידות המבנה ומידות היריעות, ננסה לראות מהו היחס בין היריעות למבנה, ונעסוק במשמעות כיסויי המשכן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק ב) בשיעור זה, נמשיך לדון ביחס בין המשכן לאוהל מועד. בעיקר, נתמקד ביחס בין שני כיסויי המשכן – יריעות המשכן הפנימיות, ליריעות האוהל – יריעות העיזים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי עדות וויעוד, אהלי קידר ויריעות שלמה שיעור זה ממשיך לעסוק ביחס בין המשכן המכוון לקדש הקדשים, לבין אהל מועד המכוון בעיקר להיכל. בהקשר לכך, נעסוק ביחס שבין העדות והויעוד הנמצאים בקודש הקודשים, ונציע התבוננות נוספת ביחס בין יריעות המשכן ליריעות אוהל מועד.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי המסכים, פתח שער החצר, פתח אוהל מועד והפרוכת בשיעור זה נתבונן במסכי המשכן השונים, ממסך שער החצר דרך מסך פתח אהל מועד והפרוכת, ונבחן מה ניתן ללמוד מהשונה והדומה בהם על מהותם ומשמעותם
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בין הקודש לקודש הקדשים בשיעור זה נעסוק ביחס בין שני חלקי מבנה המשכן: הקדש-ההיכל, וקדש הקדשים. באופן פשוט, הפרוכת היא המבדילה בין שני חלקים אלו, אולם ניתן להציע עוד מספר אפשרויות בנוגע למיקום גבול זה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבנה המשכן וחלוקתו הפנימית שיעור זה עוסק במבנה המשכן עצמו ובחלוקתו הפנימית. מהי משמעות האמירה כי המשכן שנבנה הינו העתק של המשכן ברקיע? מהן החלוקות הפנימיות של המשכן ומה משמעויותיהן? מהו הקשר בין המשכן לבריאת העולם?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבנה המשכן והחצר - בין כהן גדול לכהן הדיוט אחת החלוקות הבסיסיות של המשכן הינה החלוקה בין מבנה המשכן לחצר. בעוד המבנה סגור, החצר פתוחה. בעוד הכניסה למבנה הינה רק לכהנים, אל החצר רשאים להיכנס גם ישראל לצרכיהם. בשיעור זה נרחיב בהבדלים בין המשכן לחצר, ונדון בקשר שבין המשכן והחצר לכהן הגדול ושאר הכהנים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבנה המשכן וחלוקתו הפנימית בשיעור זה נציע חלוקה נוספת של המשכן: קדש הקדשים, הקדש והחצר. בעיקר נעסוק בחלקה שבין הקדש לקדש הקדשים, ונבחן זאת לאור מספר תחומים: השראת השכינה, הכלים, הרשאים להיכנס לכל תחום ועוד. לסיום, נעסוק גם במשמעות הרוחנית של חלוקה זו.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבנה המשכן- האם ישנה משמעות לצורת המבנה וליחס בין חלקיו? בשיעור זה ברצוננו לעסוק במשמעות שישנה למבנה המשכן ולהרגשה שמרגיש הנכנס אליו. ההנחה הינה כי למרות שאין תיאור מפורש של הרגשה זו, במבנה המייצג את מקום השראת השכינה בעולם - כל פריט מכוון ומדוקדק מאת ה'. נעסוק בגדלים השונים, במראות המתגלים לאדם הנכנס, בתאורה ובנקודות נוספות. נקודת ההתבוננות בשיעור זה, היא הנדסית-אדריכלית, ובמובן זה חרגנו מדרכנו הרגילה, וניסינו להתבונן מה יכולות להיות המשמעויות של המבנה, הצורה, מקום הכלים השונים בעיני המתבונן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי התאמת בנין המשכן לתנאי המדבר ואופן בנייתו שיעור זה עוסק בהתאמה בין בניין המשכן לתנאי ההליכה במדבר. דרך בניית המשכן נעשתה על מנת שיוכל להתאים לתנאי המדבר, ובנוסף מפאת אופי ההליכה במדבר, המשכן היה בנוי כך שניתן היה לפרקו ולהרכיבו בקלות (חלקיו השונים מותאמים זה לזה, נוחים לפירוק, למשא ולהרכבה מחדש).
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי המשכן - יצירה אומנותית ייחודית בשיעור זה נבחן את יופיו של המשכן ואת היחס אליו כיצירה אומנותית מופלאה. במסגרת זו, נתייחס אל מימד היופי כפי שהוא בא לידי ביטוי במשכן, במקדש ואף בירושלים כולה. כשכולם מבטאים את אותו עיקרון כי המקום המהווה את מקום גילוי השכינה, מבטא גם את עניין היופי המגלה את יופיו של מעלה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הצבעים במשכן בשיעור זה נעסוק בצבעים השונים המופיעים במשכן. נבחן את דירוגם של הצבעים בחלקיו השונים של המשכן, ונעסוק גם במשמעותם הרוחנית של הצבעים והחומרים מהם הם עשויים. בשיעור זה נתמקד בעיקר בצבע התכלת.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הצבעים במשכן המשך שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם, ובו נעסוק בצבעים: שש, ארגמן ותולעת שני. שלושת צבעים אלו מופיעים יחד במספר מקומות, ובשיעור זה נעסוק ביחס ביניהם, ובמשמעותו הרוחנית.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היתר שעטנז בבגדי כהונה ובציצית שיעור זה חותם את העיסוק בסוגית הצבעים במשכן, ועוסק בהיתר השעטנז בבגדי הכהונה ובציצית. ראשית נבחן את איסור כלאים, מטרתו ומשמעותו, ולאור עיסוק זה, נעסוק בהיתר השעטנז בבגדי הכהונה ובציצית.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי איסור השימוש בברזל בבניית המזבח התורה אוסרת את השימוש בברזל בבנית המזבח. מהו טעם האיסור? כאשר שלמה בונה את המקדש, הוא מרחיב את האיסור לכל המבנה. מדוע נעשתה הרחבה זו? בסיום שיעור זה, נעסוק גם בחומרים מהם לא נעשה המשכן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי משכן, מקדש ושלום שיעור זה עוסק בזיקה העמוקה ביותר הקיימת בין המשכן והמקדש לשלום. במסגרת זאת, נעסוק בנושאים הבאים: עיתוי בניית מקדש, אי שימוש בכלי ברזל בבנית המקדש, כהן שרג את נפש, אחיזה בקרנות המזבח ועוד.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי בית המקדש וירושלים כמקום המאחד את כל ישראל שיעור זה עוסק בעניין האחדות כמאפיין מהותי של המקדש ושל העיר ירושלים כולה. החלק הראשון של השיעור עוסק בביטויים של המקדש כמאחד את כל ישראל (חלוקת הנחלות, קנין הר המוריה, מצוות שונות במקדש), וחלקו שני עוסק בביטויים של ירושלים כמאחדת את כל ישראל (אברהם ולוט, חלוקת ירושלים לשבטים, מלכות שלמה וירושלים לעתיד לבוא).
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי חומרי הבניה של המשכן וכליו (חלק א) בשיעור זה, נעסוק בחומרים מהם נבנה המשכן, ונעמוד על משמעות בניית כלים מסוימים מחומרים שונים, על ידי בדיקת תכונות החומרים ומיקומם במשכן. כמו כן, נעסוק בהדרגתיות שבחומרי המשכן, ובמיקומם של כל אחד מהחומרים בתוך המשכן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי חומרי הבניה של המשכן וכליו (חלק ב) בשיעור זה, נעסוק בחומרים מהם נבנה המשכן, ונעמוד על משמעות בניית כלים מסוימים מחומרים שונים, על ידי בדיקת תכונות החומרים ומיקומם במשכן. כמו כן, נעסוק בהדרגתיות שבחומרי המשכן, ובמיקומם של כל אחד מהחומרים בתוך המשכן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי משמעות כיוון המשכן מזרח-מערב שיעור זה הינו שיעור פתיחה לשיעורים הבאים עוסקים במשמעות הכיוונים במשכן ובמקדש. בשיעור זה, נסקור את הנושאים השונים בם עולה ציר מזרח-מערב כציר מרכזי בעבודת האדם במשכן ובמקדש (נעסוק בעיקר בכיוון המבנה והכלים, ובצדדי המזבח).
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי משמעות הכיוונים מהי הסיבה לכך כי ציר מזרח-מערב הינו כיוון מרכזי כל כך בעבודת המשכן והמקדש? מהי המשמעות הרוחנית של עובדה זו? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, ונבחן את משמעות כיוון מזרח מערב לאורך התנ`ך כולו (סילוק אדם מזרחה, כניסה ממזרח למערב ועוד).
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי המזרח –הצד העליון? המערב- ערפו של עולם? בשיעורים האחרונים ראינו את חשיבותו של צד מערב, במשכן, במקדש ובכלל. בשיעור זה, נבדוק האם ייתכן כי בניגוד למהלך הכללי ביחס למשמעות הכיוונים, במובן מסויים דווקא צד מזרח הינו הצד העליון, ואילו הצד המערבי הוא הצד התחתון. במסגרת זאת, נבחן את המקומות בהם מוצג צד מזרח כצד הקדמי - העליון, ומקורות אחרים המציגים את הצד המערבי כערפו של עולם.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי משמעויות הכיוונים בשיעורים אחרונים בחנו את יחסם של התורה ושל חז`ל לסוגיית הכיוונים, וראינו שתי גישות בנושא: 'שכינה במערב' מול 'א-להי קדם'. מו היחס בין שתי גישות אלו? כיצד ניתן לפתור את הסתירה העולה לכאורה בין המקורות? האם שאלה זו קשור לשאלה מאימתי מתחיל היום, או שמא מדובר בשתי בחינות בהתגלות הקב`ה?