המקדש במקרא ה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים האם קיים יחס כלשהו בין מבנה המשכן כליו? כיצד בא הדבר לידי ביטוי בנשיאת המשכן? מהו סדר הציווי וההקמה – המשכן או הכלים תחילה? מהי משמעותה של מחלוקת משה ובצלאל בעניין זה?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים (ב) שיעור זה הינו המשך השיעור הקודם, וממשיך לעסוק באופן מסירת העבודה למשה מול מסירתה לבצלאל. בהקשר זה נעיין בפירושו של הרב קוק בעין אי`ה, המבחין בין חוקי החכמה והרגש הטבעי. בנוסף, נדון בכיוון אחר הרואה בשינוי הסדר, תוצאה של חטא העגל.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים (חלק ג') בשיעורים הקודמים עסקנו ביחס בין המבנה לכלים, וראינו בהרחבה את ההבדל שבין הציווי למשה לציווי לבצלאל ובהסברים השונים להבדל זה. בשיעור זה ברצוננו להמשיך את הנושא הנ`ל, ובפרט לעסוק ביחס בין הקרשים ליריעות, ובין המבנה והכלים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מי עשה את הכלים? (חלק א) בשיעור זה נעסוק בשאלה מי עשה את הכלים? במסגרת זאת, נרצה לבחון את היחס בין הציווי לביצוע, ולנסות לעמוד על משמעות סוגיה זאת לגבי מהותם של הכלים. נפתח בסקירת המקומות בהם מופיעים הציוויים על הכלים. בהמשך, נעסוק בשאלה מדוע נלקחה לכאורה העבודה ממשה וניתנה לבצלאל וכל חכם לב?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מי עשה את הכלים? (חלק ב) בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בשאלה מי עשה את כלי המשכן. סקרנו את הציווים השונים על הכלים, בחנו את היחס בין משה לבצלאל בנוגע לעשיית הכלים, וכן את היחס ביניהם לבין שאר עושי המלאכה. בשיעור זה נמשיך לעסוק בנושא זה, ונפתח בשאלה מהותית בנושא זה והיא מי עשה את כל כלי הקודש.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מיקום הכלים בשיעורים הקרובים נעסוק בסוגית מיקום הכלים במשכן. נסקור את מיקומם על פי הפסוקים בתורה, ונעסוק במשמעות מיקומים אלו והיחסים בין הכלים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מיקום הכלים – מיקום הכלים על פי חז"ל כפי שראינו בשיעור הקודם, התורה אינה דנה ביחס בין הכלים השונים, ובין הכלים לקירות המקיפים אותם. בשיעור זה נעסוק בפרשנותם של חז`ל לסוגיה זו, ונראה כיצד הם התמודדו עם נקודה זו. בין השאר נעסוק במשמעות מיקומו של הארון, ובעובדה כי מקום הארון אינו מן המידה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מקום הארון ומקום המזבח במקדש בירושלים בשיעור זה נבחן האם ישנה קביעה מסוימת לגבי מיקומו המדוייק של המקדש וכליו, במציאות של מקדש קבוע בהר המוריה? בכוונתנו לבחון לא רק את המיקום היחסי של הכלים במרחב המבנה, אלא בזיקה בין המבנה כולו על כליו השונים למקום המדוייק בו הוא מוצב. במסגרת זאת נעסוק במיקום אבן השתיה, במיקום הארון בקודש הקדשים ובמיקום מזבח החיצון.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי כיווני הכלים (א) בשיעורים הקודמים ראינו כי התורה מתארת את מיקום הכלים באופן די כללי ולא מפורט, ומיקומם המדויק נקבע במידה רבה דווקא בתורה שבעל פה. מצב זה נכון עוד יותר בנוגע לסוגית כיוון הכלים, שם התורה כלל אינה מתייחסת לנושא, ומה שידוע לנו אודותם הינו בעיקר ממקורות חז`ל. בשיעור זה, נסקור את הידוע לנו על הכלים השונים, ונתחיל בכלים הפנימיים, מקודש הקודשים ועד החצר, ממערב למזרח.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי כיווני הכלים (ב) – משמעות כיווני הכלים שיעור זה הינו המשך השיעור הקדם והוא מתמקד בסוגיית משמעות כיווני הכלים. נחלק בין שני צירים – ציר מזרח-מערב וציר צפון-דרום, ונבאר את משמעותו של כל ציר.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון (א) בשיעור זה נעסוק בשמותיו של הארון. נפתח בבחינת השם 'ארון העדות' ונעמוד על משמעות שם זה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון (ב) - משכן העדות ואוהל העדות בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בארון העדות, ופתחנו בדיון אודות שמותיו של הארון. כפי שראינו, מעניין להיווכח כי עניין העדות כל כך מרכזי, עד אשר הוא הטביע את חותמו על שם המשכן בכלליותו. בשיעור זה נבחן את השמות 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון (ג) – ארון הברית וארון העדות בשיעור זה נמשיך לעסוק בשמותיו של הארון, ונתמקד בשמות 'ארון הברית' ו'ארון העדות'.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון (ד) בשיעור זה נמשיך לעסוק בשמותיו של הארון, ונתמקד בשמות 'ארון ברית ה' צבאות יושב הכרובים', 'ארון הברית אדון כל הארץ', 'ארון ה'', 'מקדש' ו'שֵם'.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון - ארונות (א) מתוך עיון בפסוקי התורה בנוגע לארון, נבחן את השאלה האם היה ארון אחד או שניים. בשיעור זה נבחן את היחס בין הציוויים, ונביא את הפירושים השונים שהוצעו על מנת ליישב את הפסוקים על ידי רש`י והרמב`ן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון - ארונות (ב) שיעור זה הינו המשך השיעור הקודם, ומתמקד במחלוקת רש`י ורמב`ן ובמשמעויותיה. בנוסף, נעסוק במקורות חז`ל המצדדות בגישות השונות.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון במקדש - מקום לאחסון הלוחות בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בארון שבמשכן, בשיעור זה נעסוק במאמרו של פרופ' דוד הנשקה. פרופ' הנשקה מציע לחלק בין ייעוד המשכן ליעוד המקדש. במסגרת זאת הוא מתייחס באופן ישיר לשאלת היחס בין תיאור הארון בשמות במסגרת תיאור המשכן, לבין הארון המוזכר בדברים לאחסון הלוחות.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי הארון במקדש - מקום לאחסון הלוחות (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בניתוח מאמרו של פרופ' הנשקה, בנוגע ליחס בין הארון במשכן ובמקדש.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי האם היו ארונות נוספים? עד כה ראינו שתי דעות עיקריות בנוגע למספר הארונות – און אחד או שניים. האם היו ארונות נוספים? כיצד מגיע הנצי`ב לשלושה ארונות? האם היה ארון מיוחד לאפוד ולחושן?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי אהל מועד מחוץ למחנה (חלק א) בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי אהל מועד מחוץ למחנה (חלק ב) בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים - כלי אחד / שני כלים / שנים שהם אחד מהו היחס בין הארון, הכפורת והכרובים? האם מדובר על כלים שונים או על כלי אחד? לשם מה חוזרת התורה על נתינת העדות הן בכפורת והן בכרובים?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים - כלי אחד / שני כלים / שנים שהם אחד (ב) מהו היחס בין הארון, הכפורת והכרובים? האם מדובר על כלים שונים או על כלי אחד? לשם מה חוזרת התורה על נתינת העדות הן בכפורת והן בכרובים?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ג) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. בשיעור הקודם, בחנו את האיזכורים השונים של הארון, הכפורת והכרובים, וניסנו להסיק מאיזכורים אלו מסקנות לגבי הקשר ביניהם. בשיעור זה בכוונתנו לבחון סוגיה זאת על פי תפקיד הכלים השונים - נתחיל בארון ונמשיך בעניין הכפורת והכרובים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ד) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. האם אחד מן הכלים משרת את הכלי השני? מה מסמל כל אחד מהכלים? כיצד מתקשר נושא זה ליחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ובין עדות לויעוד?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ה) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. להשלמת ההתבוננות בזיקה בין הכלים, בשיעור זה נדון בהתייחסותו של הרב שלמה פישר לסוגיא.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ו) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. בשיעור זה נדון ביחס בין הכפורת לכרובים, בשאלה מדוע ישנם שני כרובים ובשאלה כיצד ייתכנו בכלל כרובים בקדש הקדשים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי זיהוי הכרובים מהם הכרובים? בדברי חז`ל מצינו מספר דעות בסוגיה זו (כפני תינוק, צורת זכר ונקבה, צורת עוף, חצי אדם וחצי עוף, מלאכים, שור, רכב). בשיעור זה נדון בדעות אלו, ונעמוד על משמעותם.