יוםיום עיון ב'נפש החיים'
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה כהן מעשה ודיבור חלק ב נעסוק במשמעות וחשיבות הדיבור ביחס לנפש
שיעורי טקסט הרב משה כהן איך משלבים בין מוסר לתורה לימוד המוסר מזכך את האדם כדי להפוך אותו להיות כלי מחזיק את התורה הקדושה ומושך שפע רוחני מלמעלה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן בין נבואת משה לנבואת האבות הבחנה בין נבואת משה לשל האבות היא כהבחנה בין שם הוי`ה לשם אלוקים
שיעורי טקסט הרב משה כהן דביקות בה' או בתורה בעת הלימוד יש להפנים את העובדה שהדביקות בתורה איננה בעלת ערך נמוך מהדביקות בקב`ה באופנים אחרים.
שיעורי טקסט הרב משה כהן האדם ביחס לעולמות ולמלאכים ר' חיים מבחין בשוני שבין אדם למלאך ומכך מראה מהי מעלתו של הישראל
שיעורי טקסט הרב משה כהן האדם כצלם אלוקים
שיעורי טקסט הרב משה כהן ההתקשרות באין סוף והכרת בעיון זה נעסוק בהתקשרות לקב`ה או ח`ו להתרחקות מתחת כנפי השכינה ועל כך שיש מציאות של תשובה בעולם.
שיעורי טקסט הרב משה כהן היחס בין השער הרביעי לשערים הקודמים היחס בין הפרק הרביעי לפרקים הקודמים- הצגת שתי שיטות בהבנת תורה לשמה לפי ר' חיים ולאור כך ניתוח היחס בין פרקי הספר.
שיעורי טקסט הרב משה כהן היחס שבין מעשינו להופעת ה' בעיון זה נעסוק בכך שהמעשים שלנו, בכוחם לפעול ולשנות את סוג ההתגלות של ה' בעולם.
שיעורי טקסט הרב משה כהן הקדמה ל'נפש החיים' הספר 'נפש החיים' נכתב כתגובה לחסידות, ובפרט לספר 'התניא'. ר' חים מוולוז'ין מעמיד את לימוד התורה כתחליף לדבקות החסידית.
שיעורי טקסט הרב משה כהן הקדמה ל'נפש החיים' (2) מבנה הספר
שיעורי טקסט הרב משה כהן התורה כאמצעי להשראת שכינה במקדש התורה כתחליף למקדש- לאחר החורבן אין דרך לפגוש את השכינה אלא בלימוד התורה וזהו רצונו של הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן התורה כחירות מן המוות באמצעות לימוד התורה זוכה האדם לחיים של נצח ובכך הוא מתעלה מהשגת ידו של מלאך המוות.
שיעורי טקסט הרב משה כהן התורה כמפתח לעולם הבא באמצעות לימוד התורה מתאחד האדם עם הקב`ה וממילא ניצל מחרב הביקורת של יום הדין.
שיעורי טקסט הרב משה כהן התפשטות הגשמיות בעיון זה נעסוק בדרך בה אדם יכול להגיע למדרגה זו של הפשטת הגוף מהנפש.
שיעורי טקסט הרב משה כהן התרכזות בתיבות התפילה בעיון זה נעסוק בעיקר עבודת התפילה
שיעורי טקסט הרב משה כהן חידוש בתורה בורא עולם החידוש בתורה הינו בעל ערך מאוד משמעותי כיון שהוא מרומם ומשמח את המלך שכך מפארים את כתרו ומתוך כך זוכים לשפע של ברכה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן חכם עדיף מנביא חכם עדיף מנביא שכן הוא אינו רק צינור אלא פועל בעיצוב ובנין התורה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן חשיבות הלימוד של כל אחד ובכל רגע תורתו של כל לומד חשובה לעין ערוך כיון שהיא מקיימת את כל העולם ובלעדיה חוזר העולם לתוהו ובוהו
שיעורי טקסט הרב משה כהן טוב מעשה בלא כוונה מכוונה בלא מעשה מחלוקת נפש החיים ובעל התניא ביחס שבין הכוונה למעשה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן יחודא עילאה ויחודא תתאה יחוד עליון הוא ביטול העולם לחלוטין ויחוד תחתון הוא קיום עולם שיש לו מנהיג
שיעורי טקסט הרב משה כהן יחסה של תנועת המוסר קוים לשיטתם של שתי התנועות ועריכת השוואה בין השווה והשונה שביניהם.
שיעורי טקסט הרב משה כהן יחסה של תנועת המוסר לנפש הצגת שיטות החוקרים בשאלה האם תנועת המוסר היא המשך דרכו של נפש החיים או לא.
שיעורי טקסט הרב משה כהן יחסו לחסידות בעניין האלוקות בעיון נעסוק בהבחנה של ר' חיים בין דבר רשות לדבר מצווה
שיעורי טקסט הרב משה כהן יראת שמים ולא יראת בשר ודם, האמנם? יראת שמים מעונש או מאדם היא הכנה ליראת הרוממות ואין לזלזל בה.
שיעורי טקסט הרב משה כהן כוונות בתפילה בעיון זה נעסוק בכוונות אותם צריך אדם לכוון בזמן התפילה ומה הדרישה בציווי התורה 'בכל לבבכם'.
שיעורי טקסט הרב משה כהן כוחות הטומאה הרע והמתקתם אין לכוחות הרע כוחות משל עצמם אלא יונקים הם מהקב`ה וכשמאמין באחדות ה' נוטל מהם את כוחם
שיעורי טקסט הרב משה כהן לימוד תורה ויראת שמים האיזון הנכון בין יראת שמים לתלמוד תורה ביסוד המחלוקת בין ר' חיים מוולוז'ין למגיד ממזטריש.
שיעורי טקסט הרב משה כהן לימוד תורה כהצלה מכל צרה התורה היא התשתית הרוחנית לכל המציאות החומרית וככל שהיא שלימה ומפוארה כן המציאות הפיסית באה לידי גילוי. תיקון השורש הרוחני באמצעותה יביא מזור לכל פגע רע.
שיעורי טקסט הרב משה כהן מה בין תורה ומצוות נר מצוה ותורה אור- היחס בין התמדת השפע והקדושה שיוצר לימוד התורה לבין מעשה המצווה שפועל על תודעתו של עובד ה' אך לא משנה את אישיותו באופן נצחי.

עמודים