עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 28א: הדיאלקטיקה של איש ההלכה (חלק א) איש ההלכה מורכב משתי דמויות סותרות: איש הדעת ואיש הדת. בשיעור זה נעמוד על אופיין של דמויות אלו ונראה איזה תכונות נוטל איש ההלכה מכל אחד. נשווה את איש ההלכה לאיש האמונה הבודד ונבחן את רוחניותו המיוחדת של איש ההלכה.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 28ב: הדיאלקטיקה של איש ההלכה (חלק ב) בחלקו הראשון של הפרק, ראינו שאיש ההלכה "עוסק בקונסטרוקציות מתוך חדוות חידוש ורטט יצירה ומקיש את מושכליו האידיאליים [כלומר, יצירות מחשבתו] אל העולם הריאלי, כמו שהמתימטיקאי עושה" (עמ' 42).
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 29א: ערכיו ואופיו של איש ההלכה (חלק א) בפרק זה נעמוד על המתח שבין לימוד למעשה בחייו של איש ההלכה, על מחויבותו המוסרית של איש ההלכה, ועל מבנה הספר.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 29ב: ערכיו ואופיו של איש ההלכה (חלק ב) איזה דמויות היסטוריות תואמות לאיש ההלכה האידיאלי? נבחן כמה אפשרויות: הרמב"ם, הגר"א, ר' חיים מבריסק ובנו ר' משה, והרי"ד עצמו. מה זה מלמד על מטרת הספר?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 30א: מטרותיו של איש ההלכה (חלק א') מטרת "איש ההלכה" היא לנתח את תודעתו של איש ההלכה ולהגן על איש ההלכה ועל המערכת ההלכתית מפני מתקפות. מי הם בעלי "הפסיכולוגיה התיאורית והפילוסופיה של הדת" שלא הבינו את איש ההלכה כשורה, ומה טענו נגד ההלכה ואישיה?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 30ב: מטרותיו של איש ההלכה (חלק ב') קאנט טען שהיהדות אינה מאפשרת לאדם להיות חופשי, יצירתי או מוסרי. כיצד הגיב הרב סולוביצ'יק לביקורת זו?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 31א: סובייקטיביות ואובייקטיביות בהלכה (חלק א) ליהדות יש ממד סובייקטיבי, הכולל חוויות, ערכים ומושגים פילוסופיים. ניתן להגדיר כל אלו רק דרך חקר המבעים האובייקטיביים שלהם, הבאים לידי ביטוי בעיקר בהלכה.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 31ב: סובייקטיביות ואובייקטיביות בהלכה מתוך הנתונים האובייקטיביים של ההלכה הרב סולוביצ'יק מנסה לשחזר את החוויות הסובייקטיביות שבבסיסה. נשווה את עמדתו לזו של הרמב"ם ונעמוד על משמעויות שונות לתוכנן הסובייקטיבי של המצוות.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 32א: ובקשתם משם (1א): מבוא המסה "ובקשתם משם", העוסקת בחוויה הדתית ובהתפתחות תודעת האדם, היא מיצירותיו הכי עמוקות והכי נרגשות של הרב סולוביצ'יק. בפרק מבוא זה נעמוד על מבנה המסה ונושאיה העיקריים.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 32ב: ובקשתם משם (א): החיפוש הטבעי אחרי הא-לוהים בתחילת מסעו, מחפש האדם את האלוקים במרחבי הטבע והשכל. אבל חיפוש זה, חשוב ככל שיהיה, נועד לכישלון, ועל כן מתגלה הקב"ה לאדם. הרב מסביר כמה מניעים שיכולים להביא את האדם לכפירה, ונותן לקורא הבנה עמוקה יותר בתופעה זו.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 33ב: ובקשתם משם (ב): הדיאלקטיקה של השכל וההתגלות חלק ב' לאחר הדיאלקטיקה בין העמדות המנוגדות של ביטחון ופחד, מתעלה התודעה הדתית לדיאלקטיקה בין שתי עמדות משלימות: אהבה ויראה.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 34א: ובקשתם משם (ג): דבקות בקב"ה פסגת ההתפתחות הדתית היא הדבקות. מה ההבדל בין דבקות בה' (משאת נפשה של ההלכה) לבין ההתאחדות עם ה' (שאיפתה של המיסטיקה)?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 34ב: ובקשתם משם (ג): דבקות בקב"ה בשיעור זה נעמוד על הבסיס הפילוסופי של מושג הדבקות אצל הרב סולוביצ'יק, ועל יחסו להגותו של הרמב"ם.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 35א: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה בשלשה דרכים משמשת ההלכה אמצעי לדבקות בה': (1) שלטון השכל; (2) העלאת הגוף; (3) התמדת דבר ה'. השבוע נבחן את שתי הדרכים הראשונות, בהן לימוד תורה מעמיק וחדשני וקיום מצוות קפדני מגשרים על הפער שבין התודעה הטבעית לתודעה הגילויית.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 35ב: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה הדרך השלישית לדבקות, "התמדת דבר אלוקים", באה לידי ביטוי בנבואה ובמסורה.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 35ג: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה מה היחס בין חיבוריו הגדולים של הרב, "איש ההלכה" ו"ובקשתם משם"?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 36א – סקירה וסיכום הפעם נסקור בקצרה את שני הנושאים המרכזיים שעלו במחצית הראשונה של הסדרה: התעלות וזיכוך האישיות (כולל יחסי הגומלין שבין שכל, רגש ומעשה), ומקומה של הדת בעולם המודרני.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 36ב – סקירה וסיכום הפעם נסקור בקצרה את הנושאים המרכזיים שעלו במחצית השנייה של הסדרה: תורת האדם; גורל וייעוד בחיי הכלל והפרט; ומקומה של ההלכה בחיפוש הדתי.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 37א – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק א) השבוע נדון בשני נושאי יסוד במשנת הרב סולוביצ'יק: מרכזיות ההלכה ותורת האדם.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 37ב – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק ב) בהמשך סקירת נושאים מרכזיים במשנת הרב סולוביצ'יק, נדון בשלושה נושאים: גישתו למציאות, מרכזיות הדיאלקטיקה, ונקודת מבטו האנושית.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר פרק 37ג – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק ג) נסיים בעיון בשתי שאלות: האם קיימת המשכיות במשנת הרב סולוביצ'יק? ומהי מורשתו לדורות הבאים?

עמודים