10 - עיונים ביחזקאל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה' נעמוד על משמעותו של מעשה המרכבה כפתיחה לספר יחזקאל כולו ולא נעסוק בפרטיו.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.`
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז) נבואתו זו עוסקת בדמות המכונה 'נשיא' ונשארת לוטה בערפל. ההנחה הרווחת היא כי מדובר בצדקיהו. על מנת לעמוד על מלוא משמעותה של נבואה זו נעמוד על נבואות נוספות של יחזקאל המוקדשות לצדקיהו בפרקים י"ז, י"ט, וכן בפרק כ"א, כג-לב.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט) נבואה זו מוקדשת לסופם של מלכי יהודה, ומדגישה כי גם המלך האחרון הפר את בריתו עם ה', וכך נכשל אף הוא בתפקידו. עם ירידתו של מלך זה מכס המלוכה שקע מוסד המלוכה כולו.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) רצף היחידות הנבואיות שלפנינו עוסק כולו בהתמודדותו של יחזקאל עם נבואות שמוסריהן ייחסו אותן לה', אך למעשה לא מה' הן ניתנו.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מי ינצל? 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג) נבואה זו עוסקת בשאלה מי בכל זאת ינצל, וזאת לאחר שהנביא מתאר את הרעב הצפוי לבוא על העיר, אחר כך את החיה הרעה שתעבור בארץ, לאחר מכן את החרב ולבסוף את הדבר.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא (ט"ו-ט"ז) הנבואות שבפרקים ט"ו-ט"ז כוללים משלים שבאמצעותם עוסק הנביא בגורלם של ירושלים, של תושביה ושל מנהיגיה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח) תפיסת הגמול בספר יחזקאל נידונה בפרקים ג'; י"ד; י"ח ובל"ג. עד עתה עסקנו בתפיסת הגמול שבפרקים ג' ול"ג, ולאחר מכן בפרק י"ד. עתה, באמצעות העיון בפרק י"ח, נשלים את העיסוק בנושא הגמול האלוקי בספר יחזקאל.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט) בנבואה זו תיאור של הכעס האלוקי על מעשי העם מאז היותו במצרים ועד לימיו של יחזקאל. זאת באמצעות תבנית קבועה המתארת את התנהגות העם ואת תגובת ה'.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל רצף הנבואות בפרק כ"א מתאר את סופה של ממלכת יהודה, שנאמרו כפי הנראה סמוך להטלת המצור על ירושלים, בעשרה בטבת.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד) הפרקים שבמרכזו של שיעור זה מנבאים בדרכים שונות את שיתרחש בירושלים בעת המצור והחורבן.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן (ל"ג-ל"ד) בשיעור זה אנו עוברים לחטיבה השלישית בספר, שבמרכזה נבואות תקומה לעם. בשיעור זה נדון בתפקידו של הנביא ובשינוי של מעמדו עם החורבן.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו) נבואה שתוכנה הוא שהרי ישראל ייבנו על חורבות הר שעיר. חלקה הראשון מתחיל בפנייה להר שעיר, וחלקה השני פותח בפנייה להרי ישראל.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תיאור טהרת העם ביחזקאל (פרק ל"ו, ט"ז-ל"ב) שיעור זה מוקדש לשיאו של תהליך תקומת ישראל בספר יחזקאל באמצעות טהרת העם על ידי ה'. תהליך זה, על מרכיביו השונים, מופיע בצורה המקיפה ביותר בפרק ל"ו ביחזקאל.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם וחזון העצמות היבשות (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז) בשיעור זה נראה כי הנביא משלים את משל הרועים, דן במעמדו של העם ולהם – הוא מוסיף את החוליה האחרונה בתארו את הצאן/ העם בעתיד, בהתבסס על ריבוי האדם בירושלים בעבר. נבואה זו, המכונה 'חזון העצמות היבשות', משקפת את תחושת הייאוש של העם לגבי מצבו לאחר חורבן ירושלים.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) שיעור זה יוקדש לחלקו השני של פרק ל"ז שבו נוסף לנבואות התקומה של יחזקאל מרכיב נוסף שלא הוזכר עד עתה – איחודם בעתיד של גולי ישראל עם גולי יהודה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג פרקים ל"ח-ל"ט מתארים את מלחמת ה' בגוג מארץ המגוג. מלבד מפלתו של גוג ואופן מלחמת ה' בו, מתוארים גם עצמת כוחו המיוחדת וקידוש ה' שיתרחש כתוצאה מתבוסתו.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט) הפרקים האחרונים בספר יחזקאל עוסקים בחזון למקדש העתידי. פרקים אלה עשירים בפרטים רבים לגבי תכנית הבית, הקרבנות, שטחי הנחלות ועוד ועליהם נעמוד כאן.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא) בשיעור שלפנינו נעסוק בעיקר במקומו של העם בחזון המקדש העתידי של יחזקאל, ולאחר מכן בטקסי ההיטהרות של המזבח והמקדש.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח בשיעור זה נעמוד על הדגשת הנביא בצורך בהנהגה של משפט וצדקה על מנת למנוע את עושק העם ולבסוף במעין היוצא מבית ה' ובחלוקת הנחלות העתידית.