קש"ת - הלכה ומדינה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט איסור ערכאות האם בתי המשפט של מדינת ישראל נחשבים ל`ערכאות`, שאסור להידיין בפניהם? באילו תחומים של המשפט מותר לפנות לבית משפט? כיצד ינהג אדם הנתבע לבית משפט? האם מותר לשמש כעורך דין או כשופט?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט גדרי פיקוח נפש (ח"א) מהו ההבדל בין ספק פיקוח נפש של יחיד ושל רבים? מהם גדרי פיקוח נפש - כלומר, איזה מצב נחשב לפיקוח נפש, ומהם דיני פיקוח נפש - כלומר, מה מותר לעשות במצב של פיקוח נפש? האם כל ספק רחוק נחשב לפיקוח נפש? האם פיקוח נפש ציבורי דוחה את שלוש העבירות החמורות?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט גדרי פיקוח נפש (ח"ב) מהם דיני פיקוח נפש של מדינה או קהילה, ומהם גדרי פיקוח הנפש הזה? האם רק פיקוח נפש של חולה המצוי בפנינו מתיר איסורי תורה? מהם `מכשירי פיקוח נפש`? שאלות אלו נדונו בפוסקים בהקשרים שונים: נתיחת גופות, שירות במוסד או בשב`כ, הפעלת משטרה בשבת, ועוד.
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט דינא דמלכותא דינא כלל הלכתי ידוע קובע כי `דינא דמלכותא דינא` - כלומר, דין המלך דין. מהם גדריו של דין זה? האם הוא חל רק על חוקי המלך, או גם על הלכות שקובע בית המשפט? האם בכל תחומי ההלכה נאמר `דינא דמלכותא דינא`? ומה דינו של חוק הסותר את דין התורה?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט האם יש מצווה להקים מדינה? כיצד רואה ההלכה את הקמת המדינה: כמצווה, כאיסור או כרשות? ואם זוהי רשות - האם ההלכה מתייחסת אליה בחיוב או בשלילה? מהם היסודות ההלכתיים העשויים לשמש כמקור לחובה להקים בימינו מדינה?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט התכלת בזמן הזה כידוע, בשנים האחרונות שב והתגלה הצבע המקורי שבו השתמשו לצביעת ציציות בתכלת. מהו מעמדה ההלכתי של `תכלת` זו? האם חובה ללבוש ציצית עם תכלת? האם מותר כיום, לאחר שהתכלת התגלתה, ללבוש ציציות עם חוטי לבן בלבד?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט חסינות חברי כנסת האם לנבחרי הציבור עומדת לפי ההלכה חסינות מפני הליכים פליליים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט מינוי פסולים לתפקידים ציבוריים האם מותר למנות נשים כחברות כנסת, ראש ממשלה או נשיא? האם מותר למנות גרים ונכרים לתפקידים אלו?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט מלחמת רשות מהם דיניה המיוחדים של המלחמה? כיצד הותר לצאת למלחמת רשות, והלא היא מכניסה את החיילים בסכנת נפשות, ולא נועדה להציל נפשות אחרות? מה פשר ההיתר `עד רדתה`, המרחיב את גדרי פיקוח הנפש במלחמה אל מעבר לגדרים הרגילים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט פדיון גופות חיילים חטופות האם מותר לערוך עסקאות חילופי שבויים, ולהחליף גופות של שבויי צה`ל המתים תמורת שחרור אסירים ורוצחים? האם השיקול של קידוש השם - 'להראות לכולם' כיצד עם ישראל נוהג בשבוייו - הוא בעל ערך הלכתי? האם למדינה יש אחריות כלפי חייליה שמתו?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש האם חובה לקרוע כיום כאשר רואים את ירושלים העתיקה, את ערי יהודה החרבות או את מקום המקדש? האם חיוב הקריעה השתנה בעקבות שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט שחרור שבויים וחטופים כידוע, המשנה אוסרת לפדות שבויים יתר על כדי דמיהן. האם דין זה, הנוגע להלכות פדיון שבויים, חל גם בימינו, על עסקאות חילופי שבויים שהמדינה מבצעת? באיזה מחיר מותר לפדות חיילים שבויים? האם למדינה יש אחריות הלכתית כלפי חייליה?