קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון אדם ששכח אם ספר מה דינו של אדם שאינו זוכר האם ספר, או שאינו זוכר האם ספר כשורה? להלכה נפסק שהוא יכול להמשיך ולספור בשאר הימים בברכה. האחרונים נחלקו בשאלה האם דין זה מבוסס על ספק ספיקא - שמא ספר כשורה, וגם אם לא ספר, אולי הלכה כרוב הראשונים שאין צורך בספירת כל הימים - או שמא הדבר מבוסס על כך שדעת רוב הראשונים היא שאין קשר בין ספירת יום אחד לחברו. מחלוקת זו משפיע גם על השאלה מה דינו של רב ששכח לספור, האם יוכל לספור בברכה בשאר הימים מפני כבוד התורה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון אדם ששכח לספור בלילה ונזכר ביום האם ניתן לספור ספירת העומר ביום? הראשונים חלוקים בדבר. ברם, להלכה נפסק שמי שספר ביום יכול להמשיך ולספור בברכה, כיוון שגם באשר למי שהחסיר לחלוטין יום אחד סוברים רוב הראשונים שניתן להמשיך לספור.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון האם נשים חייבות בספירת העומר? האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא, מה הסברה שלא להחשיבה כמצוה כזו? האם נשים קיבלו על עצמם לספור ספירת העומר? האם ישנו חשש מיוחד לגבי נשים שיטעו בספירתן? כיצד עליהן לנהוג הלכה למעשה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון האם ספירת העומר היא מדאורייתא או מדרבנן? הראשונים נחלקו האם ספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא או מדרבנן. הדבר תלוי בהבנת הקשר שבין הספירה לבין קרבן העומר. להלכה נראה עיקר שהספירה היא מדרבנן, וקביעה זו מעוררת בעיה עם הנוסח המפורסם: `הנני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה... כמו שכתוב בתורה`.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הזכרת ספירת העומר ביום יש הנוהגים להזכיר את ספירת העומר ביום, לאחר התפילה, וכן יש הנוהגים לכתוב בראש כל מכתב את הספירה של אותו היום. האם יש למנהג זה נפקא מינה הלכתית? האם אדם שלא ספר בלילה והזכיר את ספירת העומר בצורה שכזו ביום יוכל להמשיך ולמנות בברכה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון כיצד שואלים "כמה היום לעומר"? השו`ע פוסק שכאשר אדם נשאל `כמה היום לעומר`, והוא עדיין לא ספר, עליו לומר את הספירה של היום הקודם, שכן אם יאמר את ספירת היום, שוב לא יוכל לספור בברכה. פסיקה זו זוקקת עיון, שכן אנו פוסקים להלכה שמצוות צריכות כוונה, וכאן האדם כלל לא התכוון לצאת ידי חובת ספירת העומר. תשובות שונות נאמרו באחרונים לשאלה זו, ובעיון קצר זה ננסה לעמוד על העקרונות שעולים מתוך התשובות השונות.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מה דינו של מי ששכח לספור? הראשונים נחלקו האם מי ששכח לספור יום אחד יכול להמשיך ולספור את שאר הימים. מהי סברת המחלוקת? להלכה נפסק שיש להמשיך לספור, כדעת רוב הראשונים, אולם אין לברך - מדין ספק ברכות להקל.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קטן שהגדיל בימי ספירת העומר מה דינו של קטן שהגדיל בימי הספירה? בפוסקים מצאנו שלוש דעות: יש הסוברים שמכאן ואילך יספור בלא ברכה, יש אומרים כי אפילו אם עד עכשיו לא ספר, מיום גדלותו הוא יכול למנות בברכה, ויש פוסקים שכותבים כי דינו של קטן זהה לדין הגדול והוא יוכל למנות בברכה רק אם עד עכשיו לא טעה בספירה. מהי סברת המחלוקת בין הפוסקים וכיצד יש לנהוג למעשה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון תפילה במניין מוקדם האם ניתן לספור ספירת העומר במניין מוקדם, ולהתנות שאם נזכור לספור אחר צאת הכוכבים לא תיחשב ספירה זו, ואם לא נזכור תיחשב הספירה (בהתבסס על כך שספירת העומר היא מדרבנן)? שאלה זו היא שאלה כללית בענין תנאי במצוות ואחרונים נחלקו בנוגע לסוגיה זו, כיצד יש לנהוג למעשה? מה דינו של אדם שספר אך לא היו תיאום בין ספירת הימים לשבועות, האם הדבר מועיל בדיעבד?