קש"ת - הלכות מלכים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק בני נח וגר תושב בפרק ט' מהלכות מלכים עוסק הרמב`ם בז' מצוות בני נח ובגדרי גר תושב. האם היהדות מצווה על כפיית הגויים לקבל עליהם ז' מצוות בני נח? מהו היחס בין בן נח כשר לבין גר תושב? ייתכן כי המפתח לשאלות הללו נעוץ בהבחנה שבין גר תושב, שהוא עובר מקצת גירות ושייך באופן עקרוני לדת משה, לבין בני נח, שאינם שייכים בתורה כלל, ומצווים על ז' מצוות בסיסיות.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק הכתרת המלך על ידי העם מה כוללת המצווה למנות מלך, הרי המלכות עצמה עוברת בירושה? בדברי ספר החינוך אנו מוצאים כי משמעותה המעשית של המצווה היא קבלת המלך על ידי העם, ולנהוג בו כמנהג המלכים. המשמעות של הלכה זו היא שמעבר לכך שבן המלך הוא מלך פוטנציאלי הרי שאנו זקוקים גם להמלכה בפועל. ייתכן שעקרון זה קשור גם לחלוקה שהוצגה בשיעור הקודם, בין הקמת משטר ישראלי לבין החיוב שמשטר זה יהיה דווקא משטר מלוכני.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק וכסף וזהב לא ירבה המלך נצטווה שלא להרבות נשים, סוסים וכסף וזהב. מהו יסוד איסורים אלו - האם מטרת האיסורים הללו לפעול על אישיותו של המלך ולמנוע ממנו גאווה וסטייה מיראת שמיים, או שמא מדובר באיסורים שמכוונים להקטנת כוחו הפוליטי של המלך? ייתכן כי שאלה זו קשורה למחלוקת הר`ן והרמב`ם האם איסור ריבוי הכסף מכוון לכל מקור רווח של המלך או שמדובר רק באיסור הטלת מס גבוה על תושבי הממלכה. בסוף השיעור ננסה לעמוד בקצרה על נפקא מינות נוספות לחקירה זו.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מלחמות מצווה: ז' עממים ועמלק הרמב`ם מונה שלוש מלחמות כמלחמות מצווה: עזרת ישראל מיד צר, מלחמת עמלק ומלחמת ז' עממים. ישנם כמה הבדלים הלכתיים בין מלחמת עמלק לבין מלחמת ז' עממים: במלחמת עמלק המלך הוא זה שמצווה להילחם, ואילו במלחמת ז' עממים כל יחיד מצווה להרוג אדם מז' עממים. הבדל נוסף הוא ביחס לאפשרות קיומו של עמלק בזמן הזה, משא`כ בז' עממים - שכבר אבד זכרם. ייתכן שהבדלים אלו משקפים הבחנה יסודית בין המלחמות - מלחמת עמלק היא מלחמה ברוע הכללי המוטלת על מלכות ישראל, ואילו מלחמת ז' עממים הינה פועל יוצא של מצוות כיבוש הארץ.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מלחמת מצווה ומלחמת רשות פרק ה' בהלכות מלכים עובר לעסוק בדיני מלחמה. מהו ההבדל בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות? עיון בסוגייה וברמב`ם מגלה לנו כי ההבדל אינו ברמת החשיבות של המלחמות אלא בשאלה האם המלחמה זקוקה לאישור לפני שניתן יהיה לכפות את העם להשתתף בה - מלחמת מצווה אינה זקוקה לאישור כיוון שהקב`ה ציווה עליה ואילו מלחמת הרשות מחייבת הסכמת הסהנדרין. הבנה זו שופכת אור גם על גדרי מלחמת רשות ומצווה ועל שאלות נוספות.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מלכות ה' בעולם בהקדמת הרמב`ם להלכות ז' מצוות בני נח, הוא מפרט את הרקע ההיסטורי למצוות אלו - אדם נצטווה בשש מצוות, נח במצווה אחת, אברהם תיקן שחרית וכדומה. נדמה שמשמעות הסקירה ההיסטורית הזו היא שזיקת האדם אל הקב`ה, מאז ראשית ההיסטוריה היא דרך קיום מצוות, והתורה והמצוות אינם רק נחלת עם ישראל. הקביעה הזו מסבירה את תפקידו של מלך המשיח כפי שהוא מופיע בסוף הלכות מלכים - המלכת הקב`ה על כל העולם, וידיעת הקב`ה על ידי כל האנושות כולה.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מלכי ישראל ומלכי בית דוד מהו היחס בין השושלת המובטחת של מלכי בית דוד לבין מלכי ישראל שמלכו בזמן הבית הראשון וכן בזמן הבית השני? בשיעור זה נדון בשתי גישות עיקריות בענין זה: גישת הרמב`ם וגישת הרמב`ן. הרמב`ן טוען כי מן התורה שייכת המלכות לשבט יהודה בלבד, ומלכי ישראל בימי הבית הראשון מלכו כהוראת שעה של הנביא, ואילו מלכי בית חשמונאי אכן חטאו במולכם. לדעת הרמב`ם, רק הכתרתו של דוד כמלך העניקה לו ולזרעו את המלכות, אך באופן זמני תיתכן גם מלכות של מלכי ישראל.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מצוות המלוכה הרמב`ם פותח את הלכות מלכים במצווה למנות מלך. בשיעור זה נבחן את הדעות השונות בדבר השלטוו הרצוי על פי התורה - האם התורה כלל מצווה על מערכת שלטונית מסוימת? אם אכן ישנו ציווי שכזו, האם האופציה המלוכנית היא האופציה היחידה? כיצד משתלב בדיון זה דין ירושה בשררה?
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק משיחת המלך בשמן המשחה הרמב`ם פוסק כי מלכי בית דוד נמשחים בשמן המשחה. מהו היחס בין משיחה זו לבין משיחת כהן גדול בשמן המשחה? מדוע מלך בן מלך אינו נמשח ואילו כהן בן כהן חייב להימשח? מה דינם של מלכי ישראל לגבי משיחה זו, האם הם נמשחים בשמן משחת קודש או שמא בשמן אפרסמון? בחינת השאלות הללו מחזירה אותנו לחלוקה היסודית שבין המלכות שנמסרה לבית דוד כמייצגי הקב`ה, לבין הממשל שנועד להסדרת חיי עם ישראל בארצו.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פרטיותו של מלך ישראל ומטרת מצוות המלוכה מלך ישראל מצווה על נשיאת ספר תורה לכל מקום. בנוסף, הרמב`ם פוסק כי אסור לו להשתכר ולהיות מצוי אצל אשתו, והוא מנמק זאת בכך שכל זמנו צריך להיות מוקדש לצרכי ישראל וללימוד תורה. קביעה זו מובילה לכך שלמלך אין כלל חיים פרטיים. בהמשך השיעור נדון האם הלכה זו נוגעת דווקא למלך המשוח או שמא לכל מנהיג בישראל. בסיום השיעור נקדיש דיון לשאלה על מה מופקדת המלוכה בישראל, ומדוע מצווים אנו להקים עלינו מלך.