קש"ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק תכונת החסד - בין רות לדוד מגילת רות הינה מגילה רצופת מעשי חסד. בשיעורינו ננסה לראות כיצד מתחבר מוטיב החסד במגילת רות למלכותו של דוד בן ישי. נראה שגם מלכותו של דוד מתאפיינת במעשי חסד רבים, וכי בזכות חסדיה של רות, זכה גם דוד לכך שנעשו עמו חסדים בזמן מצוקתו.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן גיור אישה מהי המשמעות של גיור אישה - הלא היא אינה עוברת ברית מילה? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו, דרך עיון מעמיק בדמות האידאלית של האישה במקרא - `אשת חיל` המתוארת לנו בספר משלי. ננסה לברר מיהי אותה `אשת החיל`, וכיצד קשורה אליה דמותה של רות.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן גיור מואביה והמפגש בין בועז לרות בשיעור זה נדון בשני נושאים: ראשית, נשלים את הדיון בנושאי הגיור ונעסוק בדרשה הידועה המתירה גיור נשים מואביות. בנוסף, נדון במפגש בין בועז לרות המתרחש כאשר רות מלקטת בשעורים בשדהו של בועז. ננסה לעמוד על המאפיינים הייחודיים בהתנהגותו של בועז כלפי מואביה המלקטת שלא כמנהג בנות ישראל.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הגאולה במגילה בשיעור זה ננסה לבחון את משמעותה של ה`גאולה` במגילת רות, הן בהיבט המצומצם של גאולת הקרקע ואשת המת, והן בהיבט הרחב, בלידתה של גאולת ישראל. נברר את גלגולה של המסורת על כך שמלכות תצא מזרע יהודה, ואת הוויכוח בין צאצאי הילדים השונים מבית יהודה, מי מהם יצמיח את מלך ישראל.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן חומרתה של עזיבת הארץ בשיעור זה נמשיך לדון בחטאם של אלימלך ומשפחתו כאשר הם עוזבים את ארץ ישראל ועוברים למואב. נפתח את הדיון בעיקר דרך עיון מעמיק בסיפורו של יהודה היורד מאת אחיו ונושא לאישה כנענית. נדון גם במקורות מהן עולה כי נטישת הארץ לצמיתות מחייבת עונש כרת, כפי שאכן קרה לאלימלך ומשפחתו.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן חטאו של אלימלך מגילת רות פותחת בסיפור ירידת אלימלך ומשפחתו לארץ מואב ובאסון המתרגש עליהם שם. מדוע נענש אלימלך בעונש כה חמור? בשיעור זה ננסה לעמוד על גישות שונות לשאלה זו: יש המשווים בין דמותו של איוב לבין הסיפור במגילת רות, ומכאן ייתכן ועולה שאכן צרותיה של המשפחה אינן חלק מתורת הגמול מקראית. מנגד, ניתן לטעון שחטא המשפחה הינו בירידה מן הארץ ובהתנתקות מכלל ישראל. ננסה לבחון עמדה זו דרך השוואה למקרים אחרים של ירידה מן הארץ: לוט, אברהם ויהודה.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן יבום וחליצה במגילת רות נושא הייבום אמנם איננו מפורש במגילת רות, אולם ברור שעיקרון הייבום עומד במרכז גאולת רות ונכסי המשפחה. בשיעור ננסה לדון בעקרונות הייבום ובהופעות השונות של נושא הייבום בתנ`ך. בנוסף, ננסה לברר האם קיימת גם תופעה של חליצה במגילת רות, כאשר הגואל מסרב לגאול את נכסי מכלון ומפנה את הבמה לבועז.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן יסודות הגיור מגילת רות הינה המקור המרכזי לדיני גיור בתנ`ך. בשיעור זה נדון במניעי הגיור של רות - האם מדובר ברצון להידבק בקב`ה ולחסות בצל כנפי השכינה או שהמניע המרכזי הינו סירובה של רות להשליך את נעמי לגורלה? ייתכן שכיווני המחשבה הללו משתקפים גם בדעות שונות בדברי חז`ל באשר לקבלת גרים. בנוסף, נדון גם בשאלת גבולות חובת אהבת הרע - האם צריך אדם להקריב גם את גורלו שלו ובלבד שלא יראה בקריסת חברו, או שמא `חייך קודמין לחיי חברך`? ייתכן שההתנהגות שונה של רות וערפה נובעת מהשקפות עולם אלו.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מואב ומלכות בית דוד מלכות בית דוד צומחת דווקא מתוך בית מואב. בשיעור זה ננסה לבחון מהו המסר הרוחני העולה מכך. נעיין בנקודות החיכוך שבין מואב לישראל בתקופת התורה, ובעיקר בנסיון בלק מלך מואב לקלל את ישראל. עיון בפרשה זו מגלה כי דווקא מלכות ישראל היא הנקודה שאותה רוצה מואב לתקוף. לאור זאת, ייתכן כי הצמחת המלכות דווקא מתוך מואב מהווה תיקון לחטאי העבר של מואב.