קש"ת - מגילת שיר השירים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הוכחת קדושת שיר השירים הכרעת התנאים היא ששיר השירים הוא אחד מכתבי הקודש, והוא עוסק במערכת היחסים שבין כנסת ישראל לבין הקב`ה. בשיעור זה ננסה להוכיח את נכונות טענה זו דרך בחינת שתי תופעות מעניינות במגילה: הראשונה היא דימויי הכלה למקומות רבים בארץ ישראל, והשנייה היא דברי הכלה הרעיה עצמה: `שחורה אני ונאוה, כאהלי קדר כיריעות שלמה`.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן המלך והרועה פתיחתו של שיר השירים מתארת את יחסי האהבה שבין החתן והכלה בשני תיאורים שונים: תיאור אחד של מלך הכונס לחופתו את כלתו, ותיאור שני של קירוב וריחוק בין רועה לבין הרעיה. בשיעור זה ננסה לנתח את שני התיאורים הללו ולבחון מה מסמלים מבחינת היחס שבין כנסת ישראל לקב`ה.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן למשמעות השם שלמה שיעור זה מתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בראיה נוספת לקדושתו של שיר השירים, ראיה הנובעת ממשמעות שמות החתן במגילה: שלמה ודוד. החלק השני עוסק בפסקה הפותחת את שיר השירים ובתמונה העולה ממנה.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן סיכום סדרת שיר השירים בשיעור זה נסיים את העיסוק בחלקו האחרון של שיר השירים, חלק אשר חוזר במידה רבה על חלקה הראשון של המגילה. בחלק השני של השיעור נסכם את עיקרי הדברים אשר נידונו בסדרת שיעורים זו: החל משאלת קדושתו של שיר השירים, וכלה במערכת היחסים המורכבת בין הדוד והרעיה המתגלה בשיר השירים.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן קדושתו של שיר השירים רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז`ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של שלמה לנשים הייתה לשם שמיים או שמדובר באהבה יצרית. ייתכן כי גישות אלו משפיעות על השאלה האם שיר השירים הוא חלק מכתבי הקודש או שמא מדובר באוסף שירי אהבה אנושיים.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן קירבה והתרחקות פסוקי שיר השירים מתארים פעם אחר פעם נסיונות התקרבות על ידי הדוד והרעיה, נסיונות אשר אינם מתממשים. בשיעור זה נבחן את פרק ג' בשיר השירים מתוך נקודת מבט זו, וננסה לראות מיהם המונעים אשר מכשילים את נסיונות ההתקרבות הללו.